เป้าหมายและผลการดำเนินงาน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความสำคัญกับการนำประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนมาใช้ในการดำเนินงานของเราและคู่ค้า ซึ่งการดำเนินการนี้เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดว่าจะได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาค ว่าจะเป็น การปฏิบัติต่อแรงงานที่เป็นธรรม ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคนงานทุกคน ซึ่งเครือฯ สนับสนุนให้ทุกหน่วยธุรกิจดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง

ทุกกลุ่มธุรกิจมีการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยนชนจากกิจกรรมองค์กรและคู่ค้าโดยตรงที่มีความเสี่ยงสูงเป็นประจำ

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์มีส่วนช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของ Sustainable Development Goals จำนวน 4 เป้าหมายด้วยกัน


สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Sustainable Development Goals Report 2022

ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินการประเมินและจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลกระทบที่เรามีต่อผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นใดที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญและจะมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์และการดำเนินการของเราเมื่อเวลาผ่านไป ในปี 2565 ผลการประเมินพบว่าผลงานด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงานสร้างผลกระทบโดยตรงต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 5 กลุ่ม


สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Stakeholder Engagement Report 2022

Our Impact by the Numbers

ร้อยละ

ของกลุ่มธุรกิจมีการการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

ร้อยละ

ของกลุ่มธุรกิจมีมาตรการจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

:

สัดส่วนพนักงานหญิงต่อชาย

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บของพนักงาน

ลดลงร้อย

(เปรียบเทียบระหว่างปี 2564 และ 2565)

 • นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการจ้างงานแรงงานข้ามชาติ
 • แนวปฏิบัติที่ดีด้านความหลากหลาย และการอยู่ร่วมกัน
 • กฎพิทักษ์ชีวิต
 • กฎพิทักษ์ชีวิต (Chinese Version)
 • มาตรฐานการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 • มาตรฐานการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Chinese Version)

แนวทางบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินธุรกิจที่หลากหลายและมีห่วงโซ่คุณค่าที่ยาวและซับซ้อน และมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลาย เราจึงตระหนักถึงความเสี่ยงและความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นและสามารถส่งผลกระทบต่อธุรกิจ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมกับสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน เครือฯ ได้ประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น แนวปฏิบัติที่ดีด้านความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน นโยบายป้องกันการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด และนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการจ้างงานแรงงานข้ามชาติ นโยบายและแนวปฏิบัติจะได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อยืนยันเนื้อหาหรือข้อกำหนดในนโยบายหรือแนวปฏิบัติว่ายังมีความเหมาะสมเหมาะกับสถานการณ์ และการดำเนินงานของเครือฯ ซึ่งคณะทำงานจะนำเสนอการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติให้แก่คณะกรรมการบริหารความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารได้รับทราบและอนุมัติ

แนวทางการบริหารจัดการของเครือฯ สอดคล้องกับหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) และ คู่มือสิทธิมนุษยชนสำหรับผู้บริหาร ของ World Business Council for Sustainable Develop หรือ WBCSD

โดยเครือฯ ได้ประยุกต์ใช้กระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน ดังนี้

การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

 • สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แนวปฏิบัติเพื่อการจัดการด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

ความมุ่งมั่น

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ เพื่อให้ทุกหน่วยธุรกิจและคู่ค้าสามารถปฏิบัติตาม เครือฯ มีคณะทำงานเฉพาะ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงหรือข้อกำหนดทางกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอย่างต่อเนื่อง จากนั้นนโยบายและแนวปฏิบัติของเครือฯ จะได้รับการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการกลั่นกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะเสนอต่อระดับคณะกรรมการบริหารเพื่อทำการรับรองในขั้นสุดท้าย แล้วจึงดำเนินการเผยแพร่

การปลูกฝังในองค์กร

เพื่อให้การดำเนินงานตามกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทุกหน่วยธุรกิจต้องดำเนินการดังต่อไปนี้:

 • เป็นผู้นำตัวอย่าง: ผู้บริหารทุกคนต้องเป็นแบบอย่างให้กับพนักงาน
 • การกำหนดความรับผิดชอบ: ต้องแต่งตั้งบุคลากรที่รับผิดชอบเพื่อบริหารจัดการหัวข้อด้านสิทธิมนุษยชน
 • การฝึกอบรมบุคลากรหลัก: ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมแก่บุคลากรที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีการดำเนินงานที่สอดคล้องและการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 • การบูรณาการเข้ากับกระบวนการสรรหาบุคลากร: การบูรณาการหัวข้อสิทธิมนุษยชนเข้ากับกระบวนการสรรหาพนักงานและการประเมินผลการดำเนินงาน
 • การพัฒนาศักยภาพ: ทุกหน่วยธุรกิจต้องมีระบบและกระบวนการสร้างจิตสำนึกด้านสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ
 • การพัฒนาสิ่งจูงใจ: ควรพิจารณาให้สิ่งจูงใจพิเศษแก่พนักงานทุกระดับ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามและป้องกันความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนทั่วทั้งองค์กร

การประเมินผลกระทบ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดของเครือฯ ซึ่งครอบคลุมสถานประกอบการของเครือฯ คู่ค้า และกิจการร่วมค้า ในการดำเนินการนี้ เครือฯ จะพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือสิทธิ์ในห่วงโซ่คุณค่า ทบทวนการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำทุกสามปี และกำหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น

ในปี 2565 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้วิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับเครือฯ โดยคำนึงถึงบริบทของประเทศ อุตสาหกรรม และนานาชาติ ตลอดจนข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน ผลจากการวิเคราะห์พบว่าสถานที่ปฏิบัติงาน 84 แห่ง ทั้งที่เป็นของเครือฯ และของคู่ค้ามีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน โดยสามารถจัดกลุ่มกิจกรรมได้ 14 กิจกรรม

การทบทวนความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน 2565

การบูรณาการ

เมื่อความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนได้รับการระบุ หน่วยธุรกิจหรือคู่ค้าที่การดำเนินงานมีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนสูงหรือมีกิจกรรมทางธุรกิจที่สามารถนำไปสู่ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนจะต้องกำหนดและดำเนินการแก้ไขตามมาตรการป้องกัน แผนดังกล่าวจะต้องถูกบูรณาการเข้ากับการจัดการด้านสิทธิมนุษยชนขององค์กร เพื่อลดหรือขจัดความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน

การติดตามเพื่อประเมินประสิทธิผล

การติดตามประสิทธิภาพของมาตรการแก้ไข กลไกบรรเทาผลกระทบ และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นมีความสำคัญ หน่วยธุรกิจต้องกำหนดดัชนีชี้วัดที่เหมาะสมทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

การสื่อสารผลการดำเนินงาน

กระบวนการและผลจากการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านจะต้องมีการสื่อสารอย่างชัดเจนและโปร่งใสต่อสาธารณะ ต้องมีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายสำหรับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เนื้อหาที่ควรสื่อสาร ได้แก่ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงานหรือการป้องกัน ผลลัพธ์ ความท้าทาย และการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป

การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

วัตถุประสงค์หลักของกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียคือการทำความเข้าใจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการจัดการสิทธิมนุษยชนในระดับหน่วยธุรกิจ และรับฟังปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพิ่มเติมที่อาจไม่ได้ถูกรวมอยู่ในกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยนชน นอกจากนี้ เครือฯ ยังมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อประเมินประสิทธิผลของแผนการบรรเทาหรือป้องกันประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน

การเยียวยาและรับข้อร้องเรียน

โดยทั่วไปแล้ว การเยียวยาจะได้รับการดำเนินงานหลังจากเกิดผลข้างเคียง กระบวนการเยียวยาอย่างเป็นระบบควรได้รับการพิจารณาจากหน่วยธุรกิจ นอกจากนี้ ขั้นตอนสำคัญต่อไปนี้ควรถูกรวมไว้ในกระบวนการ: การพิจารณาผลกระทบที่รวมถึงผลกระทบทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน ระดับของผลกระทบ ความต้องการของผู้ได้รับผลกระทบ บริบทของท้องถิ่น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และอื่น ๆ การเยียวยาที่เหมาะสม สมเหตุสมผล และไม่ขัดต่อกฎหมาย โดยในแต่ละขั้นตอนจะต้องได้รับการตรวจสอบทุกขั้นตอนอย่างถี่ถ้วนอย่างยุติธรรมและโปร่งใส จำเป็นต้องมีคณะกรรมการเพื่อดูแลแต่ละขั้นตอน และต้องรวมมุมมองของผู้เชี่ยวชาญไว้ในกระบวนการตัดสินใจ เมื่อพูดถึงสิทธิในที่ดินและสิทธิของชนพื้นเมือง หน่วยธุรกิจต้องระมัดระวังที่จะไม่พึ่งพาความคิดเห็นที่ออกโดยกฎหมายเพียงอย่างเดียว ควรดำเนินการวิจัยเพิ่มเติมโดยครอบคลุมถึงสิทธิทางสังคม กิจกรรมทางวัฒนธรรม สิทธิความเป็นพลเมือง และอื่น ๆ

ระบบการรับข้อร้องเรียนเป็นขั้นตอนสำคัญในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการแก้ไขและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน หน่วยธุรกิจต้องมีกลไกการร้องทุกข์ที่เป็นระบบซึ่งสอดคล้องกับกรอบสากล รวมถึง 1. การเข้าถึง - ซึ่งต้องเข้าถึงได้ง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ 2. ความสามารถในการใช้งาน 3. ความโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยบุคคลที่สามภายนอก และ 4. ความเป็นกลางของคณะกรรมการและการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน หน่วยธุรกิจต้องรวมบุคคลที่สามในการหารือเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินและสิทธิของชนพื้นเมือง

การบริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในฐานะที่เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นบริษัทชั้นนำที่มีพนักงานมากกว่า 440,000 คน และมีการดำเนินธุรกิจที่หลากหลายและเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก ด้วยการดำเนินการดังกล่าว การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจึงมีความสำคัญสูงสุดในการดำเนินงาน เครือฯ ยึดมั่นในการยกระดับมาตรฐานสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยโดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายและระเบียบของประเทศในทุกพื้นที่ที่กลุ่มดำเนินงาน มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยและอาชีวอนามัยโดย องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) หลักการสิบประการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC) และหลักการสถานที่ทำงานเพื่อสุขภาพที่สำคัญขององค์การอนามัยโลก (WHO) นอกจากนี้ นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานยังได้รับการทบทวนเป็นประจำเช่นเดียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน ซึ่งนโยบายและแนวปฏิบัติที่ได้รับการทบทวนจะได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและกรรมการบริหาร

ความคืบหน้าด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ชั่วโมงการทำงานทั้งหมดในปี 2565

ชั่วโมง

จำนวนการเสียชีวิต
พนักงาน ราย
ผู้รับเหมา ราย
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ
พนักงาน อัตราการบาดเจ็บ ราย / 1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน
ผู้รับเหมา อัตราการบาดเจ็บ ราย / 1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน
การบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน 5 อันดับแรก
การบาดเจ็บที่เกี่ยวข้อง : เครื่องยนต์ จักรยานยนต์ และการขนส่ง ไฟฟ้าซ๊อต ตกจากที่สูง และถูกกระแทก

กลยุทธ์การลดการเกิดอุบัติเหตุ

ความร่วมมือเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ตั้งเป้าหมายในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ และการเสียชีวิตทั้งในส่วนของพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้บริหารจากเครือฯ และทุกบริษัทภายใต้เครือฯ ให้การสนับสนุนความมุ่งมั่นดังกล่าว ผ่านการกำหนดกลยุทธ์ แผนงานและตัวชี้วัดระดับเครือฯ ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับพนักงาน พร้อมกับมีการมอบหมายทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย อย่างเต็มกำลัง โดยกลยุทธ์การลดการเกิดอุบัติเหตุของเครือฯ มีดังนี้

แนวทางบริหารจัดการด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน

หัวใจสำคัญของแนวทางบริหารจัดการด้านการปฏิบัติด้านแรงงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์อยู่ที่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความสำคัญสูงสุดของพนักงานของเรา พวกเขาเป็นกำลังสำคัญของเครือฯ ขับเคลื่อนนวัตกรรม ส่งเสริมผลผลิต และการเติบโต เพื่อให้ความสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน เครือฯ รับทราบดีว่าพนักงานที่มีแรงจูงใจและมีสุขภาพดีจะนำไปสู่ความพึงพอใจในงานที่สูงขึ้นและผลผลิตที่เพิ่มขึ้น การประเมินผลการดำเนินงานของพนักงานเป็นประจำมีความสำคัญต่อการยกย่องและบ่มเพาะความสามารถของพวกเขา ส่งเสริมความรู้สึกชื่นชมและความรักต่องค์กร นอกจากนี้ เครือฯ ยังมุ่งมั่นในการเสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิง ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งเสริมความหลากหลายและการมีส่วนร่วม แต่ยังสนับสนุนศักยภาพของพนักงานของเราอย่างเต็มที่ การให้ความสำคัญกับพนักงานของเรา ทำให้เราสามารถเสริมสร้างให้สถานที่ทำงานของเรามีการเติบโต มีการขยายขอบเขต และมีความสามัคคี ซึ่งท้ายที่สุดจะนำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวขององค์กร

ความคืบหน้าด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน

จำนวนพนักงานทั้งหมด

คน

จำนวนพนักงานตามช่วงอายุ

<30 ปี

คน

30-50 ปี

คน

>50 ปี

คน

จำนวนพนักงานตามประเภทการจ้างงาน

พนักงานประจำ

คน

พนักงานเต็มเวลา

คน

พนักงานชั่วคราว

คน

พนักงานพาร์ทไทม์

คน

จำนวนพนักงานตามระดับตำแหน่ง

(ร้อยละ)

จำนวนพนักงานตามภูมิประเทศ

(ร้อยละ)

เป้าหมายของพนักงานหญิง

(ร้อยละ)

การบริหารจัดการความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงในการบริหารจัดการความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน เพราะเราเข้าใจดีว่าพนักงานที่มีความสุขและมีสุขภาพดีมีความสำคัญต่อผลการดำเนินงานในระยะยาวของเรา เครือฯ ได้ใช้แนวทางที่ครอบคลุมและมอบสิทธิประโยชน์มากมายที่สนับสนุนสุขภาพร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของพนักงาน เราส่งเสริมให้พนักงานของเรามีการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดีผ่านโครงการริเริ่มด้านสุขภาพและพลานามัยที่หลากหลาย ที่รวมถึงฟิตเนส การตรวจสุขภาพประจำปี และการให้คำปรึกษา นอกจากนี้ พนักงานทุกคนสามารถจัดการธุระส่วนตัวและหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างง่ายดายด้วยตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นและนโยบายที่สนับสนุนความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน เครือฯ ได้กำหนดวัน เวลาทำงานและเงื่อนไขการจ้างงานอื่น ๆ ตามกฎหมายแรงงานท้องถิ่น นอกเหนือจากชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่นแล้ว เครือฯ ยังอนุญาตให้มีสถานที่ทำงานที่ยืดหยุ่นสำหรับพนักงานทุกคน ความยืดหยุ่นที่เครือฯ มอบให้กับพนักงานไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเครือฯ เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงพนักงานด้วย เช่น ช่วยให้พนักงานสามารถสร้างความสมดุลระหว่างความรับผิดชอบส่วนบุคคลและความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ลดความเครียดและเพิ่มความพึงพอใจในการทำงาน เพิ่มประสิทธิผลและผลลัพธ์ของงานที่ดีขึ้น ดึงดูดผู้มีความสามารถระดับสูงและรักษาสมาชิกในทีมที่มีคุณค่า ส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นในเขตเวลาและขอบเขตทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม

นอกจากนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังตระหนักถึงคุณค่าของการช่วยเหลือครอบครัวของพนักงาน และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการส่งเริมความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา เครือฯ จึงมอบสวัสดิการมากมายให้กับครอบครัวพนักงาน ไม่ว่าจะเป็น การลาเพื่อคลอดบุตรและการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร เครือฯ ให้ความสำคัญต่อการสร้างวัฒนธรรมความเท่าเทียมทางเพศและความสมดุลในชีวิตการทำงาน พนักงานหญิงของเราจึงมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้างจำนวน 120 วัน ซึ่งทำให้สตรีมีครรภ์สามารถสวมบทบาทเป็นแม่และดูแลบุตรของตนได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับภาระหน้าที่การงาน สำหรับพนักงานชายของเรามีสิทธิลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยได้รับค่าจ้างจำนวน 5-15 วัน เพื่อให้พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในช่วงปีแรก ๆ ของชีวิตลูกได้อย่างเต็มที่ ในทำนองเดียวกัน เราเข้าใจถึงคุณค่าของพันธะความเป็นพ่อและหน้าที่ร่วมกันของการเป็นพ่อแม่ ผลประโยชน์ขององค์กรเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่สำคัญของความมุ่งมั่นของเราในการตอบสนองความต้องการที่ครอบคลุมของพนักงานและครอบครัวของพวกเขา ส่งเสริมวัฒนธรรมการดูแล และพัฒนาบริษัทของเราโดยรวม

การประเมินผลการดำเนินงานของพนักงาน

การประเมินผลการดำเนินงานของพนักงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ขึ้นอยู่กับวิธีการที่เสมอภาค เปิดเผย และขับเคลื่อนด้วยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เรามีวิธีการประเมินหลายวิธีสำหรับพนักงานของเรา เพื่อให้มีการประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพของพนักงานที่ครอบคลุมและรอบด้าน

การประเมินตามวัตถุประสงค์

วิธีการประเมินวิธีแรกคือการจัดการตามวัตถุประสงค์ ซึ่งประเมินผลการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมของพนักงาน ในขณะเดียวกันก็เป็นการระบุประเด็นสำหรับการพัฒนาและให้โอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง การทบทวนผลการปฏิบัติงานเป็นประจำจะดำเนินการโดยใช้เกณฑ์เฉพาะที่สามารถวัดผลได้และดัชนีชี้วัดที่สอดคล้องกับความรับผิดชอบและเป้าหมายโดยรวมขององค์กร

การประเมินประสิทธิภาพแบบหลายมิติ

วิธีการประเมินแบบที่สอง คือการประเมินประสิทธิภาพแบบหลายมิติ วิธีนี้ช่วยให้พนักงานได้รับข้อมูลเชิงลึกจากเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ซึ่งทำให้กระบวนการประเมินมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกัน

การประเมินประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม

วิธีการประเมินแบบที่สาม คือการประเมินประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม การประเมินประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมเป็นวิธีการประเมินร่วมกันที่ประเมินความสำเร็จของทีมและการมีส่วนร่วมของแต่ละคนภายในกลุ่ม วิธีการนี้ ตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรโดยเน้นความพยายามร่วมกันและการทำงานร่วมกันของทีม

การประเมินแบบเปิด

ในระหว่างกระบวนการประเมินผลการดำเนินงานของพนักงานเราให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เปิดกว้างและสร้างสรรค์ และสนับสนุนให้พนักงานร่วมหารือเกี่ยวกับความสำเร็จของตนเอง ความท้าทาย และเป้าหมายในอนาคต เส้นทางการเติบโตที่จะถูกกำหนดขึ้นจากผลการสนทนาระหว่างหัวหน้างานและพนักงานเกี่ยวกับเป้าหมายและข้อเสนอแนะ ด้วยการอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบสองทางนี้ช่วยให้พนักงานมีโอกาสเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานและโอกาสสำหรับความก้าวหน้า ในขณะเดียวกันก็รู้สึกมีค่าและได้รับการสนับสนุน

เครือฯ ยังให้ความสำคัญอย่างสูงในการส่งเสริมวัฒนธรรมการศึกษาต่อเนื่อง ส่งผลให้แนวทางการประเมินของเราสามารถประเมินผลการดำเนินงานในอนาคตได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังเน้นไปที่การพัฒนาทักษะ การฝึกอบรม และการให้คำปรึกษา โดยจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นให้กับพนักงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะและยังคงปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อมขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ค่าตอบแทนพนักงาน

เครือเจริญโภคภัณฑ์เคารพพนักงานของเราทุกคนและมีการมอบค่าตอบแทนที่ยุติธรรมโดยคำนึงถึงผลงานและความสามารถของพวกเขา โครงสร้างค่าตอบแทนของเราออกแบบมาเพื่อดึงดูดและรักษาผู้มีความสามารถระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานรู้สึกมีค่าและมีแรงจูงใจในบทบาทของตน นอกจากนี้ เครือฯ ยังตระหนักถึงคุณค่าของความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน จึงได้มีการเสนอสิทธิประโยชน์มากมายให้แก่พนักงาน เช่น ประกันสุขภาพ แผนเกษียณอายุ และค่าหยุดงานที่ได้รับค่าจ้าง เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพโดยรวมของพนักงานของเรา ความมุ่งมั่นของเราในการตระหนักถึงผลการปฏิบัติงานและสร้างบรรยากาศที่พนักงานอาจประสบความสำเร็จทั้งในระดับส่วนตัวและระดับอาชีพนั้นได้รับการเน้นย้ำโดยโครงสร้างค่าตอบแทนของเรา

นอกเหนือจากแนวปฏิบัติที่เครือเจริญโภคภัณฑ์นำมาใช้ภายในองค์กรของเราแล้ว เรายังสนับสนุนให้คู่ค้าของเรานำแนวทางการมอบค่าตอบแทนที่เท่าเทียมและยุติธรรมไปประยุกต์ใช้