ในปี 2565, เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้จัดทำกลยุทธ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความยั่งยืนสู่ปี 2573 สำหรับทุกกลุ่มธุรกิจทั่วโลก กลยุทธ์ดังกล่าวจะส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนแก่องค์กร และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีการติดตามความคืบหน้าทั้ง 15 เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ผลลัพธ์ของความคืบหน้าในปี 2565 แสดงให้เห็นว่าเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ในขณะที่เป้าหมาย 2 เป้าหมาย ได้แก่ การสร้างความผู้พันกับผู้มีส่วนได้เสีย และการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ นั้นมีผลการดำเนินงานเกินกว่าเป้าหมายรายปี อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังคงอยู่

แนวทางบริหารจัดการความยั่งยืนเครือฯ