เพื่อขับเคลื่อนให้เครือเจริญโภคภัณฑ์มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 เครือฯ ได้กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความยั่งยืนปี 2573 เพื่อกลุ่มธุรกิจทั้งหมดทั่วโลก โดยกลยุทธ์ใหม่ประกอบด้วย

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

ประเด็น

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

ประการ

ตัวชี้วัดความยั่งยืน

รายการ

ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่อยู่ในความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว อีกทั้งยังตอบสนองต่อทิศทางการเติบโตของเครือ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ประเทศชาติ ประชาชน และเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างยั่งยืน

เราเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างอาหารคน อาหารสมอง โอกาสในการเข้าถึงคุณค่า เพื่อสุขภาพและ ความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคน

ค่านิยม 3 ประโยชน์

ความร่วมมือ การเสริมสร้างขีดความสามารถทัศนคติ และวัฒนธรรมความยั่งยืน

แนวทางบริหารจัดการความยั่งยืนเครือฯ