ภายใต้สภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจมีความสลับซับซ้อน และมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้านต่างๆ ขององค์กร เครือฯ จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้มีความพร้อมในการตัดสินใจ และตอบสนองต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเผชิญอยู่ตลอดเวลา (risk intelligent and resilience) การจัดการความเสี่ยงที่มีระบบเป็นมาตรฐาน จะสนับสนุนให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรบรรลุผลสำเร็จ สร้างมูลค่าเพิ่ม และเติบโตอย่างยั่งยืน

โมเดลระบบการบริหารความเสี่ยง เครือเจริญโภคภัณฑ์