เราดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี…หัวใจของการเติบโตอย่างยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และใส่ใจผู้มีส่วนได้เสีย ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการด้วยเชื่อมั่นว่า เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มมูลค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว ซึ่งนำธุรกิจไปสู่การเติบโตได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสร้างความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบในทุกประเทศที่ดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์การกำกับดูแลกิจการ

สร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางธุรกิจและสังคมในทุกมิติ บนพื้นฐานค่านิยมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ด้านคุณธรรมและความซื่อสัตย์ มุ่งมั่นที่จะเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานความโปร่งใส แสวงหาแนวทางการสร้างคุณค่าร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย