การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Our Impact by the Numbers

ล้านคน

ที่ได้รับการสนับสนุนโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือการเสริมทักษะ

ทุน

ที่ได้จัดมอบเพื่อสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา

ล้านบาท

มูลค่าทุนการศึกษารวม

โรงเรียน

ได้รับการสนับสนุนผ่านโครงการ CONNEXT ED

ผลการดำเนินงาน และเป้าหมายความยั่งยืนเครือฯ สู่ปี 2573

ล้านคน

ล้านคน

ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้รับการสนับสนุนโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือการเสริมทักษะ

แนวทางการบริหารจัดการ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและประเทศ อีกทั้งช่วยส่งเสริมการลดความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม

โดยประเด็นนี้ถือเป็นประเด็นที่มีความสำคัญในระดับสากลและเป็นหนึ่งเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ UNSDG เป้าหมายที่ 4: คุณภาพทางการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ (กลุ่มซี.พี.) ในฐานะบริษัทชั้นนำ ยึดมั่นในการสร้างวัฒนธรรมด้านการศึกษาและการสร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและผู้คนทุกวัย มุ่งเน้นการบูรณาการนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการศึกษา

โดยเชื่อว่าการส่งเสริมการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบเป็นการเพิ่มความเท่าเทียมของการเข้าถึงองค์ความรู้ที่สร้าง คนเก่งและคนดี ของสังคมให้พร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กลุ่มบริษัทยึดมั่นใน 5 กลยุทธ์หลักเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการการศึกษาในประเทศไทยอย่างยั่งยืน ได้แก่ ความโปร่งใส, กลไกของตลาดและวัฒนธรรมที่ครอบคลุม, การพัฒนาครูใหญ่และครูที่มีคุณภาพ, การสร้างคุณค่าและหลักสูตรที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง, และให้การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาดิจิทัลขั้นพื้นฐาน

CONNEXT ED

มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี

เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาอนาคตของประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้จัดตั้งโครงการ “ทรูปลูกปัญญา” ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลของประเทศ เพื่อให้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน และในปี 2559 ก็ได้เปลี่ยนเป็นโครงการ CONNEXT ED โดยร่วมมือกับซีพีเอฟ ซีพี ออลล์ ทรู คอร์ปอเรชั่น และพันธมิตรมากมายระดับประเทศ

เว็บไซต์ CONNEXT ED

CP UNIVERSITY

สนามเรียนรู้ตลอดชีวิต

เครือเจริญโภคภัณฑ์เปิดแหล่งการเรียนรู้เพื่ออนาคต CP University ในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ มุ่งเน้นการแบ่งปันความรู้สู่ภาคสังคม ภาคการศึกษาและภาคธุรกิจผ่านผู้เชี่ยวชาญจากในเครือฯ ผู้มีประสบการณ์ รวมถึงนักวิชาการที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เครือฯ เชื่อว่าการเปิดโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้อย่างเท่าเทียม สามารถลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ทั้งยังลดขีดจำกัดการเรียนรู้ และสนับสนุนให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ สิ่งที่สนใจ ได้ในทุกที่ ทุกเวลา โดยจัดให้มีคอร์สเรียนที่หลากหลาย และจำเป็นต่อการเพิ่มทักษะเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ซึ่งได้มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

กลุ่มหลักสูตร อาทิ หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่

วิชา อาทิ วิชาทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น

งานสัมนา อาทิ หัวข้อ Branding 5.0

การส่งเสริมการศึกษาของเครือเจริญโภคภัณฑ์