เป้าหมายและผลการดำเนินงาน

เครือเจริญโภคภัณฑ์เข้าใจถึงบทบาทที่สำคัญของการศึกษาในการเสริมสร้างศักยภาพของผู้คนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เครือฯ จึงมีความมุ่งมั่นอย่างมั่นคงต่อการพัฒนาการศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ำ

ล้านคน

ที่ได้รับการสนับสนุนโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การดำเนินงานด้านการศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ำของเครือเจริญโภคภัณฑ์มีส่วนช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของ Sustainable Development Goals จำนวน 5 เป้าหมายด้วยกัน


สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Sustainable Development Goals Report 2022

ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินการประเมินและจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลกระทบที่เรามีต่อผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นใดที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญและจะมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์และการดำเนินการของเราเมื่อเวลาผ่านไป ในปี 2565 ผลการประเมินพบว่าผลงานด้านการศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ำสร้างผลกระทบโดยตรงต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 กลุ่ม


สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Stakeholder Engagement Report 2022

Our Impact by the Numbers

มากกว่า ล้านคน

ที่เป็นเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ที่เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และการพัฒนาทักษะที่จำเป็น

ล้านคน

ที่ได้รับทุนการศึกษา (ข้อมูลสะสม)

มากกว่า ล้านบาท

คือจำนวนทุนการศึกษาทั้งหมด (ข้อมูลสะสม)

ล้านคน

เป็นเยาวชนและผู้ใหญ่ที่ได้รับการเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะวิชาชีพ (ข้อมูลสะสม)

แนวทางการบริหารจัดการการศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ำ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและประเทศ อีกทั้งช่วยส่งเสริมการลดความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม

โดยประเด็นนี้ถือเป็นประเด็นที่มีความสำคัญในระดับสากลและเป็นหนึ่งเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ UNSDG เป้าหมายที่ 4: คุณภาพทางการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ (กลุ่มซี.พี.) ในฐานะบริษัทชั้นนำ ยึดมั่นในการสร้างวัฒนธรรมด้านการศึกษาและการสร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและผู้คนทุกวัย มุ่งเน้นการบูรณาการนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการศึกษา

โดยเชื่อว่าการส่งเสริมการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบเป็นการเพิ่มความเท่าเทียมของการเข้าถึงองค์ความรู้ที่สร้าง คนเก่งและคนดี ของสังคมให้พร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กลุ่มบริษัทยึดมั่นใน 5 กลยุทธ์หลักเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการการศึกษาในประเทศไทยอย่างยั่งยืน ได้แก่ ความโปร่งใส, กลไกของตลาดและวัฒนธรรมที่ครอบคลุม, การพัฒนาครูใหญ่และครูที่มีคุณภาพ, การสร้างคุณค่าและหลักสูตรที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง, และให้การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาดิจิทัลขั้นพื้นฐาน

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และยกระดับคุณภาพการจัดการการศึกษา ปี 2565 (ข้อมูลสะสม)

คณะพยาบาลศาสตร์(School of Nursing)สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

การจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานระดับสากล โดยมุ่งมั่นในการให้ความรู้และพัฒนาพยาบาลนักจัดการเพื่อการบริการด้านสุขภาพในโลกแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้านการพยาบาลในห้องฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ครบครันที่ทันสมัยใหม่

ทรูปลูกปัญญา ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาด้วยเทคโนโลยี

การขาดแคลนสื่อและอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ทำให้ขาดโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพการศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชนและคนไทยทั่วประเทศ ได้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลการศึกษาที่เท่าเทียมกัน เปิดโลกทัศน์ทางความคิด สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ตั้งเป้าหมายในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม จึงสนับสนุนกระบวนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมแนะแนวอาชีพเพื่อสร้างรายได้ พัฒนาความรู้ความสามารถ ฝึกอบรม สร้างเสริมทักษะและขีดความสามารถ เสริมสร้างประสบการณ์ เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะดำเนินกิจการของตนเอง หรือเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน เพื่อยุติความยากจนในสังคม ให้ชุมชนที่ขาดแคลนสามารถดำรงชีวิตตามปัจจัยขั้นพื้นฐานในสังคมได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับความมุ่งนั่นที่จะพัฒนาวันนี้เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

ส่งเสริมทักษะและความรู้การประกอบการ

Chia Tai Foods Yinhai Store ร้านฝึกอบรมทักษะการทำงานโดยร่วมกับผู้ประกอบการและประกันสังคมเมืองหนานหนิง ให้ความรู้และฝึกทักษะรวมถึงจัดหาตำแหน่งงานให้ผู้ด้อยโอกาสจนมีความชำนาญ

พัฒนาอาชีพด้านการบริบาล

ฝึกวิชาชีพด้านการดูแลผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนเข้ารับการฝึกทักษะและความรู้ด้านการบริบาล ซึ่งเป็นหนึ่งในอาชีพทางเลือกที่มีความสำคัญในยุคสังคมสูงวัย

ส่งเสริมการศึกษาโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์

ความยั่งยืนในการดำเนินการ