เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้น้อมนำกรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสากลมาประยุกต์ใช้และหลอมรวมเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของเครือฯ เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะการดำเนินงานดังกล่าว ไม่เพียงแค่ส่งเสริมให้เกิดผลกระทบเชิงบวกให้แก่ประชาคมโลกโดยรวม แต่ยังช่วยสร้างความมั่นใจว่ากิจกรรม และการดำเนินงานต่าง ๆ ของเครือฯ นั้นจะเป็นไปตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ อีกทั้งสามารถระบุความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างรอบด้านพร้อมกับกำหนดแนวทางป้องกันการสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครือฯ ได้ทำการจัดอันดับความสำคัญของ SDGs และเป้าหมายย่อยผ่านการประเมินความเชื่อมโยงเข้ากับบริบทของเครือฯ โดยมีเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญ ดังนี้

  • กิจกรรมของเครือฯ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
  • กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานของเครือฯ
  • เป้าหมายสู่ความยั่งยืนเครือฯ ปี 2573