การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Our Impact by the Numbers

ผลิตภัณฑ์

ที่เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดี

กรณี

จำนวนการเรียกคืนสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ผลการดำเนินงาน และเป้าหมายความยั่งยืนเครือฯ สู่ปี 2573

%

%

ยอดขายมาจากผลิตภัณฑ์และบริการ ทั้งแบบ B2B และ B2C ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดี

แนวทางการบริหารจัดการ

ในปัจจุบัน สุขภาพของประชากรโลกยังคงเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจ และร่วมมือในการหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหานี้ ในขณะเดียวกันความต้องการต่อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในฐานะผู้นำในธุรกิจเกษตรและอาหาร ค้าปลีกและเภสัชกรรมเครือเจริญโภคภัณฑ์จึงให้ความสำคัญกับการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค และความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

เครือฯ จึงมุ่งมั่นที่จะวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้มาตรฐานการจัดการระดับสากล การควบคุมและการทดสอบตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อส่งเสริมความรู้และโภชนาการที่ดีในสังคมในวงกว้าง เครือฯ ใช้แนวคิดการจัดการ 4Ps ซึ่งเน้นที่การพัฒนาคน การพัฒนากระบวนการตามมาตรฐานสากล พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภค และการส่งเสริมสุขภาพ

เมื่อพิจารณาจากแนวทางการจัดการข้างต้นแล้ว เครือฯ ตระหนักดีว่าการจัดการคุณภาพที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรเป็นวิธีหนึ่งในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา ด้วยเหตุนี้ เครือฯ จึงได้บูรณาการมาตรฐานการผลิตต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพสัตว์ในการดำเนินธุรกิจของเรา นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา เครือฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้อย่างเคร่งครัด และจัดให้มีการฝึกอบรมความรู้แก่บุคลากรของเราเพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในมาตรฐานตลอดจนปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้เครือฯ ยังมีการตรวจประเมินโดยหน่วยงานภายนอกที่น่าเชื่อถือเข้ามาตรวจสอบกระบวนการผลิตของเราว่ามีความสอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

การส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของประชาชน

ในฐานะที่เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจเวชภัณฑ์ การส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสถานะผ่านผลิตภัณฑ์ และบริการของเราถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของเครือฯ ด้วยเหตุนี้ เครือฯ จึงมุ่งพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การพัฒนาบุคคลากรเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่เพียบพร้อมต่อการคิดค้นสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ ๆ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคได้ในเชิงรุก การพัฒนากระบวนการผลิตและการดำเนินงานตามมาตรฐานสากลเพื่อให้สินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรามีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และผู้บริโภค การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภค และการส่งเสริมสุขภาพด้วยการสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างโปร่งใสและครบถ้วน

Sustainability in Action