เป้าหมายและผลการดำเนินงาน

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของบุคคลและชุมชน ซึ่งเครือฯ ได้มีการลงทุนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการแห่งนวัตกรรม อีกทั้ง ยังได้มีการสร้างพันธมิตรกับองค์กรและผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ ด้วยความพยายามเหล่านี้ เครือฯ พยายามสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชีวิตของผู้คนและมีส่วนร่วมในสังคมที่มีสุขภาพดีขึ้น

ยอดขายมาจากผลิตภัณฑ์และบริการ ทั้งแบบ B2B และ B2C ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดี

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การดำเนินงานด้านการสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของเครือเจริญโภคภัณฑ์มีส่วนช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของ Sustainable Development Goals จำนวน 3 เป้าหมายด้วยกัน


สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Sustainable Development Goals Report 2022

ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินการประเมินและจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลกระทบที่เรามีต่อผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นใดที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญและจะมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์และการดำเนินการของเราเมื่อเวลาผ่านไป ในปี 2565 ผลการประเมินพบว่าความมุ่งมั่นของเราในการส่งเสริมสังคมให้มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นสร้างผลกระทบให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 4 กลุ่ม groups.


สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Stakeholder Engagement Report 2022

Our Impacts by the Numbers

ผลิตภัณฑ์

เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดี

ร้อยละ

สัดส่วนการเรียกคืนสินค้าที่ลดลง เมื่อเทียบจากปี 2564

ร้อยละ

ของผลิตภัณฑ์มีการแสดงข้อมูลโภชนาการตามมาตรฐานสากล

ล้านบาท

คือจำนวนค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

แนวทางบริหารจัดการด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ดี

ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของผู้คนและชุมชนทั่วโลก ความทุ่มเทของเราครอบคลุมหลายด้าน รวมถึงการใช้โกรทฮอร์โมนการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างมีความรับผิดชอบ สวัสดิภาพสัตว์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เราต้องการสร้างอนาคตที่ดีกว่าและมั่งคั่งยิ่งขึ้นสำหรับทุกคนโดยให้ความสำคัญกับนวัตกรรม ความยั่งยืน และการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดี

เราตระหนักดีว่าความต้องการและความชอบของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความพยายามของเราในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจึงได้รับแรงบันดาลใจที่จะตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เราสร้างสรรค์สินค้าที่มีประโยชน์มากมายที่ช่วยปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ทั่วไป ผ่านการวิจัยและการลงทุนในเทคโนโลยีล้ำสมัย สายผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วยอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารเสริมที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้คนมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้น

สวัสดิภาพสัตว์

ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมต้องรวมถึงการคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าสัตว์ทุกตัวในห่วงโซ่อุปทานของเราควรได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพและเอาใจใส่อย่างสูงสุด เรามุ่งมั่นที่จะใช้วิธีการทำฟาร์มอย่างมีจริยธรรมเพื่อให้สัตว์สามารถอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพและสามารถพฤติกรรมตามธรรมชาติ เราร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรคู่ค้าของเรา เพื่อส่งเสริมความมุ่งมั่นร่วมกันในการยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของการเลี้ยงสัตว์บกและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เราทำเช่นนี้โดยการสนับสนุนให้พวกเขานำหลักสวัสดิภาพสัตว์ที่เทียบเคียงได้มาใช้

การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างมีความรับผิดชอบ

เนื่องจากการป้องกันการดื้อยาปฏิชีวนะมีความสำคัญสูงสุด เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงทำงานอย่างแข็งขันเพื่อสนับสนุนการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรอบคอบในการดำเนินงานทางการเกษตรของเรา กลยุทธ์ของเราตั้งอยู่บนกฎระเบียบที่เข้มงวดและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมที่ควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะ ในความเห็นของเรา เราควรให้ยาปฏิชีวนะเมื่อจำเป็นเท่านั้นและอยู่ภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์ผู้มีประสบการณ์ เราพยายามที่จะปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสัตว์โดยให้ความสำคัญกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม ช่วยสร้างห่วงโซ่อุปทานอาหารที่ยั่งยืนและเชื่อถือได้

โกรทฮอร์โมน

เราทุ่มเทให้กับการรักษาความสมบูรณ์และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารของเราในฐานะธุรกิจที่มีจริยธรรมและก้าวหน้า เราปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเคร่งครัดในขณะเดียวกันก็จัดการการใช้โกรทฮอร์โมนในเทคนิคการเลี้ยงสัตว์ของเรา เรารับรองว่าผลิตภัณฑ์ของเราปราศจากสารตกค้างที่เป็นอันตรายโดยยึดมั่นในความโปร่งใสและใช้เทคนิคการทดสอบที่เข้มงวด แนวทางของเราในการใช้โกรทฮอร์โมนอย่างมีจริยธรรมสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราในการให้ลูกค้าเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

การส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของประชาชน

ในฐานะที่เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจเวชภัณฑ์ การส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสถานะผ่านผลิตภัณฑ์ และบริการของเราถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของเครือฯ

ด้วยเหตุนี้ เครือฯ จึงมุ่งพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การพัฒนาบุคคลากรเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่เพียบพร้อมต่อการคิดค้นสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ ๆ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคได้ในเชิงรุก การพัฒนากระบวนการผลิตและการดำเนินงานตามมาตรฐานสากลเพื่อให้สินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรามีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และผู้บริโภค การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภค และการส่งเสริมสุขภาพด้วยการสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างโปร่งใสและครบถ้วน

ร้อยละ ของหน่วยการผลิตและฟาร์มในประเทศของเครือฯ ได้รับการรับรองโดยโครงการริเริ่มด้านความปลอดภัยด้านอาหารระดับโลก

การรับรองมาตรฐานสากลด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

ในปี พ.ศ.2565 เครือฯ ได้รับการรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตในการดำเนินงานของประเทศไทย ดังนี้

ธุรกิจอาหารสัตว์
 • โรงงานอาหารสัตว์: GMP, HACCP, ISO 9001 และ AI Compartment1 (เฉพาะฟาร์มเพื่อการส่งออก)
 • โรงงานอาหารสัตว์น้ำ: GMP และ HACCP
 • โรงงานผลิตส่วนผสม: FAMI QS2
ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม
 • ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อและเป็ด โรงฟักไข่ ฟาร์มไก่ไข่ และฟาร์มไก่เนื้อ เป็ด และสุกร: GAP
 • ฟาร์มไก่เนื้อและเป็ดเพื่อการส่งออก: Genesis GAP/Lloyd's Register Poultry Scheme และ AI Compartment
 • ฟาร์มกุ้ง: GAP/CoC (กรมประมง) และ BAP (ฟาร์มเพื่อการส่งออกเท่านั้น)
 • โรงงานแปรรูปไก่ เป็ด และกุ้งขั้นพื้นฐาน: GMP/GHPs
 • โรงงานแปรรูปไก่และเป็ดขั้นพื้นฐานเพื่อการส่งออก: HACCP, ISO 9001, Genesis GAP/Lloyd's Register Poultry Scheme และ BRC Global Standard for Food Safety
 • ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์จะคัดเลือกจากสวนผลไม้หรือฟาร์มที่ได้รับมาตรฐาน Good Agriculture Practice (GAP)
ธุรกิจอาหาร
 • โรงงานผลิตอาหาร3: GMP/GHPs และ HACCP
 • โรงงานแปรรูปอาหารจากไก่ ไข่ เป็ด หมู และกุ้ง เพื่อการส่งออก: ISO 9001
 • โรงงานผลิตอาหารจากไก่ เป็ด ไข่ และกุ้ง เพื่อการส่งออก: BRC Global Standard for Food Safety
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ศูนย์กระจายสินค้าและร้านค้าปลีกของบริษัท: Good Hygiene Practice (GHP), มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex) ขององค์การอาหารและการเกษตรและองค์การอนามัยโลก, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (ISO 22000:2018)

 1. มาตรฐาน AI Compartment (Avian Influenza Compartment) สำหรับสัตว์ปีก กำหนดโดยกรมปศุสัตว์
 2. FAMI QS (ระบบคุณภาพสารเติมแต่งอาหารสัตว์และสารผสมล่วงหน้า)
 3. รวมถึงโรงงานผลิตอาหารกึ่งปรุงสุก สุกเต็มที่ และแปรรูป (พร้อมรับประทาน)
 4. เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานแบรนด์ MQP (Makro Quality Pro) และ Selected ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารของบริษัท สินค้าภายใต้แบรนด์ดังกล่าวจะคัดเลือกจากสวนผลไม้หรือฟาร์มที่ได้รับมาตรฐาน Good Agriculture Practice (GAP)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสุขภาพของกลุ่มเปราะบางและแผนการปรับปรุง

สุขภาพและความปลอดภัยของกลุ่มเปราะบาง

เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (HRIA) เป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินโอกาสและระดับผลกระทบที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของโลกและอุตสาหกรรม การประเมินคำนึงถึงพนักงานและผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่คุณค่าที่อาจตกอยู่ในความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงคู่ค้า ผู้รับเหมา ชุมชนท้องถิ่น ลูกค้า ผู้บริโภค LGBTQ+ กลุ่มเชื้อชาติและศาสนา ชนกลุ่มน้อย ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบางทางสังคม เช่น ผู้สูงอายุ ผู้หญิง ตั้งครรภ์ ผู้หญิง เด็ก และเยาวชน โดยประเด็นด้านสุขภาพและความปลอดภัยของกลุ่มเปราะบางได้รวมอยู่ในการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนแล้ว

ในปี 2565 เครือฯ ยังได้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับกลุ่มเปราะบางผ่านโครงการริเริ่มต่าง ๆ ดังนี้

หอพักสำหรับผู้ป่วยและครอบครัวที่โรงพยาบาลมะเร็งแห่งชาติของเวียดนาม

โรงพยาบาลเคตันเตรียวในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ประสบปัญหาผู้ป่วยล้นและแออัด ส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกและความยากลำบากในการรับการรักษาพยาบาล อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยไม่สามารถย้ายไปโรงพยาบาลที่มีผู้คนพลุกพล่านน้อยกว่าได้เพื่อความสะดวก

เนื่องจากค่ารักษาโรคมะเร็งมีราคาสูง ดังนั้น CP Vietnam จึงร่วมมือกับโรงพยาบาลเพื่อสร้างหอพักขนาด 240 เตียง พร้อมห้องสุขา ห้องน้ำ พื้นที่ส่วนกลาง และระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัว ช่วยให้ผู้ป่วยประหยัดค่าใช้จ่ายระหว่างการรักษา หอพักไม่เพียงแต่ให้บริการที่พักที่ปลอดภัย สะดวก และราคาไม่แพง แต่ยังสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วย

การไหลเวียนของเตียงในโรงพยาบาลมากกว่า 300,000 ครั้ง สัดส่วนต้นทุนลดลงร้อยละ 87.5 สำหรับผู้ป่วยและครอบครัวที่มาใช้บริการ

โครงการกองทุนซีพีเอฟเพื่อผู้สูงอายุ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (ซีพีเอฟ) ยังคงสนับสนุนผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือใกล้กับการดำเนินงานผ่านโครงการ "กองทุนซีพีเอฟเพื่อผู้สูงอายุ" เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยสู่สังคมสูงวัยอย่างอยู่ดีมีสุข

ในปี 2565 ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” โดยมีประชากรมากกว่าร้อยละ 20 ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ซีพีเอฟตระหนักดีว่าหลายคนด้อยโอกาสและดิ้นรนเพื่อหาเลี้ยงชีพ จึงเปิดตัวโครงการ “กองทุนซีพีเอฟเพื่อผู้สูงอายุ” เพื่อให้การสนับสนุนที่หลากหลายแก่ผู้สูงอายุที่ยากจนทั่วประเทศ จึงขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพ .

โครงการกองทุนซีพีเอฟเพื่อผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 55 ปี ที่อาศัยอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากฟาร์มและโรงงานของบริษัทที่ถูกละเลย ไม่ได้รับความช่วยเหลือ หรือยากจน ภายใต้โครงการนี้ ซีพีเอฟ ให้การสนับสนุนทางการเงิน 2,000 บาทต่อคน ทุกเดือน ตลอดชีวิต นอกเหนือจากอาหาร สิ่งจำเป็น และการเยี่ยมชมรายเดือน โครงการนี้ยังส่งเสริมรูปแบบการเห็นคุณค่า บรรเทาความไม่เท่าเทียมทางสังคม และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2565 ซีพีเอฟได้มีส่วนร่วมในการสร้างรอยยิ้มและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุในชุมชนจำนวน 874 คน ใน 52 จังหวัดทั่วประเทศ โดยทีมอาสาสมัครจากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ใช้งบประมาณโครงการ รวม 113,290,000 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โลตัสส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน และส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีด้วยการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ มีคุณภาพ และปลอดภัย รวมถึงการเข้าถึงบริการและความรู้ด้านสุขภาพผ่านทางร้านค้าของโลตัสและแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วย นอกจากนี้ โลตัสยังสนับสนุนการออกกำลังกายและการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ

บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมฟรีด้วยเครื่องแมมโมแกรมเคลื่อนที่ ร่วมกับมูลนิธิกาญจนาภิเษก และสำนักอนามัย กทม. บริษัทฯ จัดให้มี “บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมเคลื่อนที่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แก่สตรีที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพและไม่มีโอกาสเข้าถึงบริการ บุคคลสามารถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมจากผู้เชี่ยวชาญได้ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองสำหรับผู้ที่ไม่มีกลุ่มเสี่ยงอีกด้วย ตั้งแต่เริ่มโครงการ มีผู้ผ่านการคัดกรองแล้วกว่า 3,319 ราย นอกจากนี้ โลตัสยังจัดแคมเปญพิเศษให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ตัวอย่างเช่น แบรนด์เสื้อผ้า MeStyle ได้บริจาคกำไรส่วนหนึ่งของแบรนด์ จำนวน 200,000 บาท จากการขายเสื้อผ้าสตรีและชุดชั้นในในเดือนตุลาคม ให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส

บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานเบื้องต้นฟรีแก่ประชาชนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 มีบริการตรวจวัดระดับน้ำตาล บริการตรวจร่างกายเบื้องต้น และแจกมะพร้าวเพื่อสุขภาพจากเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนไทยและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพเบื้องต้น

Sustainability in Action