การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Our Impact by the Numbers

ปีซ้อน

ที่เครือฯ ได้รับการเลือกให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก

%

ของพนักงานทั้งหมดได้รับการสื่อสารและอบรมด้านจรรยาบรรณธุรกิจ

%

ของพนักงานและผู้บริหารที่ได้เข้าร่วมการอบรมด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

%

ของกลุ่มธุรกิจได้รับการตรวจสอบด้านความโปร่งใสและเป็นธรรม

  • GRI and SASB Index Report 2021
  • จรรยาบรรณธุรกิจ
  • นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลผระโยชน์
  • นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
  • นโยบายและแนวปฏิบัติการให้ รับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด
  • นโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการฟอกเงิน
  • นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส
  • นโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผลการดำเนินงาน และเป้าหมายความยั่งยืนเครือฯ สู่ปี 2573

%

%

ทุกกลุ่มธุรกิจได้รับการประเมินผลที่ได้รับการยอมรับของการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

แนวทางการบริหารจัดการด้านการกำกับดูแล

เครือเจริญโภคภัณฑ์ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการในการดำเนินธุรกิจของเรา นอกจากนี้เรายังปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกรายอย่างเท่าเทียม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราดำเนินการอย่างโปร่งใสผ่านความรับผิดชอบต่อหลักการกำกับดูแลกิจการ และได้บูรณาการเข้ากับการดำเนินธุรกิจของเราอย่างเคร่งครัด

หลักการการกำกับดูแลกิจการเปรียบเสมือนพื้นฐานสำหรับคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีการเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมทั้งมีการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจสูงสุด การดำเนินงานทั้งหมดนี้ ช่วยเพิ่มมูลค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติ สังคม และเครือเจริญโภคภัณฑ์

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้กำหนดกระบวนการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การประสานการดำเนินงานร่วมกับตัวจากบริษัทในเครือฯ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าแนวทางการดำเนินงานของเราเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการดำเนินงานนั้นเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในระดับเครือฯ ซึ่งกลไกการกำกับดูแลกิจการของเครือฯ ประกอบไปด้วย การจัดตั้งโครงสร้างการกำกับดูแล โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องคณะต่าง ๆ ขึ้นมากำกับดูแลกิจการ การกำหนดแนวทางการดำเนินงาน การสื่อสารและการสร้างการมีส่วนร่วม การติดตามและการรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนการเปิดเผยผลการดำเนินงาน

แนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง

เครือเจริญโภคภัณฑ์ยึดมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง โดยได้นำระบบการบริหารงานแบบบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือ Integrated Governance, Risk Management and Compliance: Integrated GRC เข้ามาใช้ นอกจากนี้ เครือฯ ยังได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามมาตรฐานสากลของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพื่อให้มั่นใจถึงการปรับปรุงและความยืดหยุ่นของเครือฯ ในการจัดการความเสี่ยงที่ตอบสนองความต้องการของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

การสร้างวัฒนธรรมการจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้เครือเจริญโภคภัณฑ์สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนของการดำเนินธุรกิจ เครือฯ จึงได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมการจัดการความเสี่ยงให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร โดยมีแนวทางดังนี้ การประกาศใช้นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ การทบทวนโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงให้มีความชัดเจนในบทบาทหน้าที่มากยิ่งขึ้น การสื่อสารและการอบรมด้านความเสี่ยง และการเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง

กิจกรรมและการอบรมที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยงด้านจริยธรรมและการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย

ความเสี่ยงจากการละเมิดข้อกำหนดด้านจริยธรรมและข้อกำหนด กฎหมาย เป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่พบได้บ่อยครั้งและอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรได้อย่างมีนัยสำคัญ ด้วยเหตุนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงได้จัดให้มีการอบรมให้หัวข้อการบริหารความเสี่ยงด้านจริยธรรมและการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยครอบคลุมหัวข้อดังนี้ ชนิดของความเสี่ยง ผลกระทบ และมาตรการการจัดการที่เหมาะสม

การวิเคราะห์ความเสี่ยงใหม่

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจกรรม ความเสี่ยง และการตรวจสอบ คอยทำหน้าที่กำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงแนวโน้มของโลกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง เทคโนโลยี เพื่อประเมินปัจจัยความเสี่ยง หรือแนวโน้มที่สำคัญ พร้อมทั้งพิจารณา และกำหนดมาตรการการรับมือกับปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญเหล่านั้น โดยในปี 2564 การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงใหม่ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อเครือฯ และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในช่วงระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า ได้แก่ ความเสี่ยงด้านช่องโหว่ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ความเสี่ยงด้านความล้มเหลวในการบริหารจัดการสภาพภูมิอากาศ และความเสี่ยงด้านการแพร่ระบาดของโรคติดต่อใหม่ ๆ

การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้กำหนดหลักการดำเนินงานและการประพฤติปฏิบัติที่ดีไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งได้ส่งมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้รับทราบ ทำความเข้าใจ และยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน

จรรยาบรรณธุรกิจ

กิจกรรมและการอบรมที่เกี่ยวข้อง

การเข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาไว้ซึ่งเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการของสากล โดยกำหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ อาทิ นโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการให้-รับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งนโยบายและแนวปฏิบัติเหล่านี้ได้เปิด เผยให้บุคคลภายนอกทั่วไปได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของเครือฯ นอกจากนี้ ในปี 2564 เครือฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ซึ่งเครือฯ อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อเข้ารับการรับรองในปี 2565

การรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกที่ได้รับผลกระทบ หรือมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของเครือฯ นอกจากนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน สุจริต และโปร่งใส เครือฯ ได้กำหนดให้แนวปฎิบัติมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ร้องเรียน กระบวนการสอบสวน และบทลงโทษ

จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดของพนักงาน และมาตรการในการจัดการ สำหรับปี 2564

2564 มาตรการในการจัดการ
กรณีร้องเรียน อยู่ระหว่างการสืบสวน ยืนยันว่ามีความเกี่ยวข้อง ยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้อง ตักเตือนด้วยวาจา ตักเดือน ด้วยลายลักษณ์อักษร พักงาน เลิกจ้าง
ข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณ และจริยธรรม (กรณี)
การฉ้อโกง 2 - - 2 - - - -
ผลประโยชน์ทับซ้อน 5 - 3 2 - 2 - 1
การไม่ดำเนินงานตามกฎระเบียบ 7 - 4 3 3 1 - -
การเลือกปฏิบัติ 8 - 2 6 1 1 - -
การล่วงละเมิด 9 - 3 6 3 - - -
คอร์รัปชัน 3 - 1 2 - - - 1
ข้อร้องเรียนเรื่องการต่อต้านการแข่งขัน (กรณี)
การต่อต้านการแข่งขัน - - - - - - - -
รวม (กรณี) 34 0 13 21 7 4 0 2

ตัวเลขที่แสดงในตารางนี้เป็นการรวมรวมเฉพาะจากช่องทางรับข้อร้องเรียนของ บ. เครือเจริญโภคภัณฑ์เท่านั้น

รายละเอียดกรณีการละเมิดจรรยาบรรณ และจริยธรรม