เครือเจริญโภคภัณฑ์ในฐานะองค์กรระดับโลกซึ่งมีการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ ในหลายภูมิภาคทั่วโลก เราพร้อมมอบโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพผ่านการเรียนรู้หลายรูปแบบ ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่สร้างแรงบันดาลใจ ผลักดันศักยภาพของพนักงานทุกคนก้าวข้ามขีดจำกัด ภายใต้การดำเนินงานตามค่านิยมหลัก 6 ประการ ได้แก่

เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิต ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรตามวิสัยทัศน์เครือฯ เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างอาหาร อาหารสมอง โอกาสในการเข้าถึงคุณค่า เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคน

บรรยากาศการทำงานของเรา

ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ เราให้ความสำคัญกับการทำให้พนักงานมีความสุข เพราะพนักงานถือเป็นหัวใจสำคัญของบริษัท เราจึงลงทุนในแผนพัฒนาบุคลากรและแผนงานต่างๆ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างกันในทุกระดับ โปรเจคมีตั้งแต่ระดับพนักงานไปจนถึงระดับบริหาร ส่งเสริมให้พนักงานทำงานร่วมกันเป็นทีม

ขณะเดียวกันเราเชื่อมั่นว่าทุกคนจะมีเส้นทางสู่ความสำเร็จและได้รับโอกาสที่เท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกเพศ อายุ เชื้อชาติหรือศาสนา การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับถือเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี แม้จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ความมุ่งมั่นในการดูแลพนักงานของบริษัทก็ไม่ได้ลดน้อยลง แต่ยังลงทุนเพิ่มมากขึ้นกับโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน เช่น ให้เงินกู้พิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงาน และสนับสนุนเงินกู้สำหรับค่าเล่าเรียนบุตรธิดาของพนักงานที่ได้รับผลกระทบ อีกทั้งไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงานใดๆ ดูแลให้การสนับสนุนพนักงานในเรื่องของ การรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายต่างๆ อีกทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อชุมชน เช่น การผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อการแพทย์และประชาชน ปันปลูกฟ้าทะลายโจร โครงการครัวปันอิ่ม โดยผนึกกำลังระหว่างบริษัทต่างๆ ภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์

เสริมสร้างศักยภาพของทีมงาน

การสร้างทักษะและพัฒนาความรู้ของบุคลากรเป็นหัวใจสำคัญของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เครือฯ มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานให้มีความสามารถในการทำงานในปัจจุบัน กล้าคิด กล้าทำ และพร้อมเป็นผู้นำคุณภาพในอนาคต จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งศูนย์พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคดัณฑ์ (CPLI) และ CP University แพลตฟอร์มแห่งการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

สถาบันผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ CPLI

“ปั้น DNA ผู้นำ เก่ง-ดี-มีพลัง”

สถาบันผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ สร้างหลักสูตรเฉพาะตัวมาตรฐานสากล บ่มเพาะ DNA ความเป็นผู้นำแห่งโลกธุรกิจอนาคตผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง “Action Learning Program” เพื่อให้ได้ทดลองนำไอเดียแนวคิดใหม่มาประยุกต์สร้างโมเดลธุรกิจที่น่าภาคภูมิใจ อีกทั้งสะท้อนถึงศักยภาพการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศชาติอีกด้วย

CP University

“เพราะโลกไม่เคยหยุดหมุน เราจึงไม่หยุดเรียนรู้”

CP University รวบรวมองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจากในเครือฯ ผู้มีประสบการณ์ และนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ที่จะแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ ตัวอย่างความสำเร็จผ่านหลักสูตรต่างๆที่นำไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพเพื่ออนาคตของทุกคน

เว็บไซต์ CP University

ร่วมงานกับเรา

เครือเจริญโภคภัณฑ์เฟ้นหาคนดีคนเก่งร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานเรา ซึ่งจะมีโอกาสได้เรียนรู้ สัมผัสประสบการณ์จริงจากสายธุรกิจต่างๆ ในแต่ละภูมิประเทศ และมีโครงการเสริมสร้างศักยภาพที่แข็งแกร่งเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพอย่างยั่งยืน

ร่วมงานกับเรา