เครือเจริญโภคภัณฑ์

อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : +66(0)-2766-8000

สำนักยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์

อาคารทรูทาวเวอร์ ชั้น 27 18 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : +66(0)-2-858-6253

อีเมล : prcpgroup@cp.co.th

แจ้งเบาะแสและร้องเรียนเรื่องบรรษัทภิบาล

เกี่ยวกับการกระทำ การผิดกฏหมาย จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

แจ้งเรื่องร้องเรียน