เป้าหมายและผลการดำเนินงาน

เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีความหมายกับผู้มีส่วนได้เสียหลักของเรา การสร้างความไว้วางใจ ความโปร่งใส และความเข้าใจร่วมกันกับลูกค้า พนักงาน คู่ค้า นักลงทุน ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียหลักอื่น ๆ คือจุดประสงค์หลักของการมีส่วนร่วมของผู้มีได้เสีย เครืฯ มีความปรารถนาที่จะแก้ไขปัญหาของลูกค้า จึงมีการคำนึงถึงความคิดเห็น และทำงานร่วมกันเพื่อสร้างคุณค่าร่วมและสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืนของชุมชนที่เรามีการดำเนินธุรกิจ

ร้อยละ

คะแนนความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสียหลักจากการสำรวจของทุกกลุ่มธุรกิจ

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การดำเนินงานด้านการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสียของเครือเจริญโภคภัณฑ์มีส่วนช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของ Sustainable Development Goals จำนวน 2 เป้าหมายด้วยกัน


สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Sustainable Development Goals Report 2022

ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินการประเมินและจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลกระทบที่เรามีต่อผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นใดที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญและจะมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์และการดำเนินการของเราเมื่อเวลาผ่านไป ในปี 2565 ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าความมุ่งมั่นของเราต่อการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสียสร้างผลกระทบโดยตรงต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 11 กลุ่ม


สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Stakeholder Engagement Report 2022

Our Impact by the Numbers

คะแนนความผูกพันของผู้มีส่วนได้เสีย

ร้อยละ

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ

คน

สัดส่วนผู้ตอบแบบสำรวจคิดเป็น

เพศชายร้อยละ
เพศหญิงร้อยละ
ไม่ระบุร้อยละ

แนวทางการบริหารจัดการการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะรักษาสมดุลระหว่างการสร้างคุณค่า มูลค่าและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ดำเนินการสื่อสาร รวมถึงการสำรวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียที่ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วโลกตามฐานการผลิตและการดำเนินธุรกิจของพื้นที่ที่เครือฯเข้าไปดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสียนี้ดำเนินตามหลักการสากลที่มีมาตรฐานและสามารถประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มธุรกิจ เครือฯ ได้นำมาตรฐาน AA1000 Stakeholder Engagement Standard มาเป็นแนวทางในการพัฒนาแผนการมีส่วนร่วมและกลไกการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การเตรียมข้อมูลและบุคลากรที่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ ตลอดจนการรายงานและติดตามผล

นอกจากนี้ เครือฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่หลากหลายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์โดยร่วมมือกันขับเคลื่อนความยั่งยืนผ่านการสื่อสาร จัดทำกิจกรรมและโครงการที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในวงกว้าง สร้างคุณค่าแก่สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

กระบวนการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย

ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ เราตระหนักดีว่าความสำเร็จของเรานั้นมีความเชื่อมโยงเป็นอย่างมากกับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้มีส่วนได้เสียของเรา ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ลูกค้า นักลงทุน คู่ค้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เครือฯ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและมีความหมายกับทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของเรา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เราได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าเสียงของพวกเขาจะได้รับการรับฟัง และข้อกังวลและความคาดหวังของพวกเขาได้รับการแก้ไข

กระบวนการจัดลำดับความสำคัญผู้มีส่วนได้เสีย

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้นำแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นระบบมาใช้ในการระบุ ประเมิน และจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียหลัก เครือฯ เข้าใจดีว่าผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไม่ได้มีอิทธิพลหรือผลกระทบต่อองค์กรของในระดับเดียวกัน ดังนั้น เครือฯ จึงใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อจัดลำดับความสำคัญให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการสำรวจความผูกพันของผู้มีส่วนได้เสีย

เครือฯ ดำเนินการสำรวจความผูกพันของผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจำเพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อมูลเชิงลึกจากผู้มีส่วนได้เสียของเราโดยตรง อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของเราในการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย แบบสำรวจเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินการรับรู้ ความคาดหวัง และความพึงพอใจโดยรวมต่อการดำเนินธุรกิจของเครือฯ ผลลัพธ์จากการสำรวจผู้มีส่วนได้เสียครั้งล่าสุดมีส่วนสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์และกระบวนการตัดสินใจ

ประเด็นสำคัญจากการสำรวจความผูกพันของผู้มีส่วนได้เสีย

ผลการสำรวจในภาพรวม 80%

เพื่อแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความมุ่งมั่นของเครือฯ ในการตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า เราได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี ผลการสำรวจจะถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของลูกค้า

ความพึงพอใจของลูกค้า

เป้าหมาย 2565 : 93%

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ

เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นที่จะให้บริษัทต่าง ๆ ภายใต้เครือฯ รักษาความเป็นกลางและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในเรื่องการเมือง ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเราในการดำเนินงานในลักษณะที่มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ เราไม่มีส่วนร่วมในกลุ่มหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมืองที่อาจขัดแย้งต่อความเป็นกลางหรือความจริยธรรมของเรา

เครือฯ ตระหนักดีว่าภูมิทัศน์ทางการเมืองมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีกลุ่มต่าง ๆ และสาเหตุมากมายที่กระตุ้นให้องค์กรเหล่านั้นเสาะหาการสนับสนุนทางการเงินโดยภาคธุรกิจ มากไปกว่านี้ เครือฯ ตระหนักดีว่าผู้คนและองค์กรต่าง ๆ มีสิทธิ์มีเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง แต่เครือฯ ให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายผ่านการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แกสังคม ด้วยเหตุนี้ เครือฯ จึงไม่มีการสนับสนุน ให้ทุน หรือร่วมมือกับพรรคการเมือง ผู้สมัคร หรือกลุ่มใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

กระบวนการเข้าร่วมองค์กร

ตามที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ประกาศจุดยื่นในการไม่เข้าร่วมหรือให้การสนับสนุนกับพรรคการเมือง แต่เครือฯ ไม่ปฏิเสธที่จะเข้าร่วม ให้การสนับสนุน หรือร่วมดำเนินงานกับองค์กรและโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองที่มีวัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักการการดำเนินงานของเรา และช่วยกันส่งเสริมการพัฒนาสังคม เพื่อให้การดำเนินงานของเราเป็นไปอย่างโปร่งใส เครือฯ ได้จัดทำแนวทางในการเข้าร่วมหรือร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ดังนี้

  1. ความสอดคล้องกับค่านิยมหลัก: ก่อนเข้าร่วมกับองค์กรเครือฯ จะทำการประเมินวิสัยทัศฯ ค่านิยม และวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้น ๆ อย่างรอบด้าน เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานขององค์กรนั้น ๆ มีความสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเครือฯ ที่มีต่อความยั่งยืน จริยธรรม และความรับผิดชอบขององค์กร
  2. ผลกระทบทางสังคมและความยั่งยืน: เครือฯ ให้ความสำคัญกับองค์กรที่มุ่งเน้นในการสร้างผลกระทบทางสังคม ความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชน ด้วยข้อห่วงกังวลที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างทั่วโลก เครือฯ จึงให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมกับองค์กรที่มีวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับข้อตกลงปารีส ด้วยการเข้าร่วมกับองค์กรที่มีการดำเนินงานดังกล่าว เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างเชิงบวกและยั่งยืนในภูมิภาคที่เราดำเนินธุรกิจ
  3. ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ: เครือฯ ให้ความสำคัญกับความโปร่งใสในการดำเนินงานทั้งหมดของเรา ดังนั้น ก่อนที่จะเข้าร่วมมือกับองค์กรใด ๆ เครือฯ จะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดขององค์กรนั้น ๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานขององค์กรนั้นมีความโปร่งใส และผลกระทบสามารถวัดผลได้และมีความรับผิดชอบ
  4. แนวทางการทำงานร่วมกัน: เครือฯ เชื่อในพลังของการทำงานร่วมกัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เครือฯ จึงแสวงหาโอกาสในการทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ที่มีชื่อเสียง สมาคมอุตสาหกรรม และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อจัดการกับความท้าทายและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
  5. การมีส่วนร่วมของพนักงาน: พนักงานของเรามีบทบาทสำคัญในการกำหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมของเรากับองค์กรภายนอก เครือฯ จึงส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมอาสาสมัครและการบริการชุมชนที่สอดคล้องกับค่านิยมของเรา

แนวทางในการเข้าร่วมหรือร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ จะได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อวิเคราะห์ถึงความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์ของเครือฯ และขององค์กรต่าง ๆ รวมถึง เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งในการดำเนินงาน

ในกรณีที่เครือฯ พบความขัดแย้งระหว่างวัตถุประสงค์การดำเนินงานของเครือฯ และองค์กรต่าง ๆ เครือฯ จะทำการหารือร่วมกับองค์กรนั้น ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ร่วมถึงอธิบายถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของเครือฯ ซึ่งหลังจากการหารือ เครือฯ จะกำหนดให้องค์กรนั้น ๆ ไปดำเนินการทบทวนวัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินงานตามระยะเวลาและข้อสรุปที่ได้ตกลงกันไว้ หากองค์กรนั้น ๆ ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ตามข้อกำหนดและระยะเวลา เครือฯ จะพิจารณายกเลิกการร่วมมือกับองค์กรดังกล่าว

การสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ

ประเภทองค์กร การสนับสนุน (บาท)
2562 2563 2564 2565
ล็อบบี้ยิสต์/ ตัวแทนผลประโยชน์ หรืออื่นๆที่ใกล้เคียง 0 0 0 0
แคมเปญทางการเมืองระดับท้องถิ่น ภูมิภาคหรือระดับชาติ / องค์กร / ผู้รับสมัครเลือกตั้ง 0 0 0 0
สมาคมทางการค้า/ กลุ่มที่ได้รับการยกเว้นภาษี 21,136,678 19,504,713 21,757,694 32,775,621
อื่น ๆ 0 0 0 0
รวมยอดการสนับสนุนทั้งหมด 21,136,678 19,504,713 21,757,694 32,775,621

รายชื่อสมาคมทางการค้า / กลุ่มที่ได้รับการยกเว้นภาษี

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้มีการสนับสนุนหรือบริจาคเงินให้สมาคมทางการค้า / กลุ่มที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่มีวัตถุประสงค์การทำงานไปในทิศทางเดียวกันกับเครือฯ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเป้าหมายและกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ได้แก่ การปกป้องสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ การส่งเสริมด้านการศึกษา และความมั่นคงของอาหารสำหรับสังคม โดยเครือฯ มีการติดตามแผนปฏิบัติการและผลการดำเนินงานของสมาคมทางการค้า / กลุ่มที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่กเครือฯ เข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง ณ สิ้นปี 2565 เครือฯ ไม่พบว่ามีความไม่สอดคล้องกันระหว่างวัตถุประสงค์ของเครือฯ กับวัตถุประสงค์ของสมาคมทางการค้า / กลุ่มที่ได้รับการยกเว้นภาษี

ตารางด้านล่างแสดงให้เห็นถึงรายชื่อสมาคมทางการค้า / กลุ่มที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่เครือฯ ให้การสนับสนุนสูงที่สุด นอกเหนือจากสมาคมทางการค้า / กลุ่มที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่ได้แสดงไว้แล้ว เครือฯ ยังมีการดำเนินงานกับองค์กรอื่น ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศมากมาย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างโปร่งใส และเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเรา

รายชื่อสมาคมทางการค้า / กลุ่มที่ได้รับการยกเว้นภาษี การสนับสนุน (บาท)
สภาเศรษฐกิจโลก 11,876,650
สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4,834,506
สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก แห่งประเทศไทย 9,165,143
One Young World 6,899,321
Total 32,775,621

ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ

Sustainability in Action