เครือเจริญโภคภัณฑ์จัดทำรายงานความยั่งยืนขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2559 โดยรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2565 นี้ เป็นรายงานฯ ฉบับที่ 7 ของเครือฯ เนื้อหาของรายงานฯ มุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ การบริหารจัดการ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน และก้าวต่อไปของประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญของเครือฯ และที่มีนัยสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งครอบคลุมทั้ง 3 มิติของความยั่งยืน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ เนื้อหาภายในรายงานยังได้รวบรวมผลการดำเนินงานที่สนับสนุนต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก หรือ Sustainable Development Goals: SDGs

รายงานความยั่งยืนย้อนหลัง

รายงานความยั่งยืน 2564
รายงานความยั่งยืน 2563
รายงานความยั่งยืน 2562
รายงานความยั่งยืน 2561
รายงานความยั่งยืน 2560
รายงานความยั่งยืน 2559

รายงานความยั่งยืนของบริษัทในเครือ