การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Our Impact by the Numbers

ล้านคน

ได้รับการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้

ล้านบาท

มูลค่าของการบริจาคเงินสด

ล้านบาท

ของค่าใช้จ่ายดำเนินการสร้างคุณค่าทางสังคม

ล้านบาท

มูลค่าของการบริจาคสิ่งของ

ผลการดำเนินงาน และเป้าหมายความยั่งยืนเครือฯ สู่ปี 2573

ล้านคน

ล้านคน

ได้รับการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้สำหรับผู้ที่มีความต้องการ เช่น เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) และ กลุ่มเพราะบาง ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

แนวทางการบริหารจัดการ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักดีว่าปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจมีผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจ และเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน เครือฯมีเป้าหมายในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เครือฯ จึงได้สนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้สำหรับผู้ที่มีความต้องการ ให้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ โดยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การสนับสนุนในการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ด้านการเงิน รวมถึง การสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างคุณค่า ทั้งนี้เพื่อยุติความยากจนในสังคม ให้ชุมชนที่ขาดแคลนสามารถดำรงชีวิตตามปัจจัยขั้นพื้นฐานในสังคมได้อย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ เครือได้ริเริ่มแนวทางและแผนการดำเนินงานในการขับเคลื่อน “โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน”

เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานของเครือฯ ทั่วโลกในการพัฒนาโครงการลงทุนหรือกิจกรรมทางสังคม ซึ่งมุ่งเน้นที่การเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกร การสนับสนุนธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางและผู้ที่มีความต้องการเป็นปัจจัยหลัก อีกทั้งมีการเชิดชูโครงการที่โดดเด่นเพื่อยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีของเครือฯ

โครงการ ‘ซีพีเพื่อความยั่งยืน’

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ขับเคลื่อนโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน โดยมีจุดประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านความยั่งยืนให้อยู่ในดีเอ็นเอของให้ผู้บริหารและพนักงานของเครือฯในทุกประเทศทั่วโลกและส่งเสริมการดำเนินโครงการลงทุนหรือกิจกรรมเพื่อสังคมในเชิงรุกในทุกพื้นที่ที่เครือฯ มีการดำเนินธุรกิจ ตามเป้าหมายของการผนวกการสร้างคุณค่าและประโยชน์เพื่อสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งในแต่ละปีจะมีการยกย่องเชิดชูเกียรติโครงการ/โมเดลที่มีความโดดเด่นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโมเดลในพื้นที่อื่นๆต่อไป สะท้อนการร่วมมือและรวมพลังในการแก้ไขปัญหาเพื่อสังคมอย่างมีประสิทธิผล

“โมเดลเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่สำคัญในการที่จะปลูกฝัง สร้างคุณค่าและความเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่ต่อเฉพาะสังคมที่เราอยู่ แต่แม้กระทั่งเป็น เมล็ดพันธุ์สำคัญในองค์กรของเราเอง”

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

การสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้แก่สังคม

หน่วย: คน