เป้าหมายและผลการดำเนินงาน

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความมุ่งมั่นในการสร้างผลกระทบคุณค่าและการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สังคม เป้าหมายหลักของเราคือการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชุมชนที่เรามรีการดำเนินธุรกิจ เราพยายามที่จะปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมโดยรวม ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการดำเนินธุรกิจและการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ

ล้านคน
ได้รับการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้สำหรับผู้ที่มีความต้องการ เช่น เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) และ กลุ่มเพราะบาง ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การดำเนินงานด้านการสร้างคุณค่าและการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สังคมของเครือเจริญโภคภัณฑ์มีส่วนช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของ Sustainable Development Goals จำนวน 6 เป้าหมายด้วยกัน


สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Sustainable Development Goals Report 2022

ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินการประเมินและจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลกระทบที่เรามีต่อผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นใดที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญและจะมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์และการดำเนินการของเราเมื่อเวลาผ่านไป ในปี 2022 ผลจากการประเมินแสดงให้เห็นว่า ความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อการดำเนินธุรกิจและการลงทุนอย่างรับผิดชอบสร้างผลกระทบให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 กลุ่ม


สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Stakeholder Engagement Report 2022

Our Impact by the Numbers

เกษตรกรได้รับการส่งเสริม

มากกว่า ล้านราย

ผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการสนับสนุน

มากกว่า ราย

กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการสนับสนุน

มากกว่า ราย

ล้านบาท

จำนวนเงินที่ได้ให้การสนับสนุน

  • แนวปฏิบัติการประเมินมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

แนวทางการบริหารจัดการด้านคุณค่าและการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สังคม

เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักดีว่าปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจมีผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจ และเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน เครือฯมีเป้าหมายในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เครือฯ จึงได้สนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้สำหรับผู้ที่มีความต้องการ ให้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ โดยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การสนับสนุนในการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ด้านการเงิน รวมถึง การสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างคุณค่า ทั้งนี้เพื่อยุติความยากจนในสังคม ให้ชุมชนที่ขาดแคลนสามารถดำรงชีวิตตามปัจจัยขั้นพื้นฐานในสังคมได้อย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ เครือได้ริเริ่มแนวทางและแผนการดำเนินงานในการขับเคลื่อน “โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน”

เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานของเครือฯ ทั่วโลกในการพัฒนาโครงการลงทุนหรือกิจกรรมทางสังคม ซึ่งมุ่งเน้นที่การเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกร การสนับสนุนธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางและผู้ที่มีความต้องการเป็นปัจจัยหลัก อีกทั้งมีการเชิดชูโครงการที่โดดเด่นเพื่อยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีของเครือฯ

การสร้างคุณค่าและประโยชน์ทางสังคม

การบริจาคเพื่อการกุศล

ให้การสนับสนุนทั้งหมด ล้านบาท

เครือเจริญโภคภัณฑ์ส่งเสริมความเป็นอยู่และความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในสังคมที่เราดำเนินกิจการผ่านการบริจาคเพื่อการกุศล

การลงทุนในชุมชน

ให้การสนับสนุนทั้งหมด ล้านบาท

เครือฯ ให้การสนับสนุนผ่านการลงทุนในชุมชน เพื่อสนับสนุนชุมชนทั่วประเทศ เช่น การสนับสนุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน โรงพยาบาล และศูนย์การศึกษา นอกจากนี้ งบประมาณด้านทุนการศึกษายังมาจากการลงทุนในชุมชน ซึ่งเรามีเป้าหมายที่จะมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

การสนับสนุนเชิงพานิชย์

ให้การสนับสนุนทั้งหมด ล้านบาท

เครือเจริญโภคภัณฑ์ริเริ่มโครงการเชิงพาณิชย์สำหรับโครงการที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม นอกจากนี้โครงการยังต้องสะท้อนถึงชื่อเสียงของภาพลักษณ์ที่ดีของเครือฯ อีกด้วย