รายงานการกำกับดูแลกิจการ เป็นรายงานที่เครือฯ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจและสามารถติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการของเครือฯ เป็นประจำทุกปี

รายงานการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2565
รายงานการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2565
รายงานการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2564
รายงานการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2564
รายงานการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2563
รายงานการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2563
รายงานการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2562
รายงานการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2562
รายงานการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2561
รายงานการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2561