กระบวนการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนเกี่ยวข้องกับการประเมินและกำหนดประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียของเครือเจริญโภคภัณฑ์

กระบวนการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของเครือฯ เริ่มต้นด้วยการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนเบื้องต้น จากนั้นตามด้วยการระบุผลกระทบ ความเสี่ยง และโอกาส การประเมินผลกระทบประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนโดยผู้มีส่วนได้เสีย และสิ้นสุดด้วยการจัดลำดับประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญต่อเครือฯ และผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนไม่เพียงแค่นำแนวทางของกรอบการรายงานระหว่างประเทศ เช่น GRI Standards 2021 แต่ยังรวมถึงความคิดเห็นที่ได้รับจากการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของกระบวนการและผลลัพธ์ของการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน เครือฯ ได้ว่าจ้างบุคคลที่สามที่เป็นอิสระเพื่อดำเนินการตรวจสอบกระบวนการและผลลัพธ์

กระบวนการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

การระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนเบื้องต้น

ในการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนเบื้องต้น เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ทำการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของเครือฯ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครือฯ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมาตรฐานและกรอบการรายงานในระดับสากล รายงานของสมาคมและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทิศทางของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง บริษัทเทียบเคียง รวมทั้งการพิจารณาประเด็นที่เกิดขึ้นในสื่อสาธารณะต่างๆ เพื่อมาจัดทำเป็นประเด็นด้านความยั่งยืนทั้งหมด โดยพบว่ามีทั้งหมด 54 ประเด็นด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเครือฯ และอยู่ในความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย

Heart:

Living Right

 • การกำกับดูแลกิจการ
 • ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล
 • จริยธรรมทางธุรกิจ
 • การมีส่วนร่วมทางการเมือง
 • การต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต
 • การจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 • การบริหารความเสี่ยงและวิกฤต
 • ความสามารถในการแข่งขันและผลผลิต
 • ภูมิรัฐศาสตร์และบริบททางเศรษฐกิจ
 • สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
 • ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
 • ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกัน
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • การดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรมนุษย์
 • การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
 • ความสัมพันธ์ด้านการค้าปลีก
 • การศึกษาเพื่อทุกคนและการพัฒนาชุมชน
 • การปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษา
 • ความท้อแท้ของเยาวชน
 • การย้ายถิ่นโดยไม่สมัครใจ

Health:

Living Well

 • นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
 • ความโปร่งใสของผลิตภัณฑ์
 • สุขภาพและโภชนาการ
 • คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ / ความปลอดภัยของอาหาร
 • รูปแบบการบริโภคใหม่ / พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
 • การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
 • การบูรณาการทางสังคมและการฟื้นฟู
 • การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
 • ชุมชนสัมพันธ์ / การมีส่วนร่วม
 • การตลาดที่มีความรับผิดชอบ
 • ความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • GMOs
 • สุขภาพและโภชนาการ
 • ความมั่นคงทางอาหาร / ความปลอดภัยของอาหาร
 • การเสื่อมโทรมทางสุขภาพจิต
 • สวัสดิภาพสัตว์
 • การพังทลายของความสามัคคีทางสังคม
 • วิกฤตการทำมาหากิน
 • การพังทลายของความปลอดภัยทางสังคม
 • ความล้มเหลวของโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ
 • การต่อต้านวิทยาศาสตร์

Home:

Living Together

 • การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 • การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ
 • เศรษฐกิจหมุนเวียน
 • การจัดการของเสีย
 • การปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติ
 • การดูแลห่วงโซ่อุปทาน / ความรับผิดชอบ
 • การจัดซื้อจัดจ้างอย่างรับผิดชอบ
 • นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • มลพิษทางเสียง
 • การเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมมนุษย์

การระบุผลกระทบ ความเสี่ยง และโอกาส

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ดำเนินการศึกษา และวิเคราะห์ผลกระทบ ความเสี่ยง และโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเครือฯ เพื่อให้การวิเคราะห์ผลกระทบ ความเสี่ยง และโอกาสเป็นไปอย่างครอบคลุม เครือฯ ตรวจสอบการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า ผลิตภัณฑ์/บริการ และขั้นตอนการใช้งานของผู้บริโภคและลูกค้าของเราอย่างละเอียดถี่ถ้วน นอกจากนี้ เพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล การวิเคราะห์ได้คำนึงถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม มากไปกว่านี้ เครือฯ ได้นำแนวทางการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Double และ Dynamic มาประยุกต์ใช้ ซึ่งช่วยให้เครือฯ มีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับประเด็นด้านความยั่งยืนและเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นตามสถานการณ์และช่วงเวลา

Double and Dynamic Materiality

Double Materiality

การประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนแบบ Double Materiality คือการประเมินผลกระทบภายนอกต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม และผลกระทบภายในที่มีต่อมูลค่าองค์กร การมองอย่างรอบด้านนี้ ทำให้เครือฯ รู้จักบทบาทและความรับผิดชอบของเครือฯ ในการจัดการกับข้อกังวลด้านความยั่งยืนได้อย่างรอบครอบ เครือฯ ได้ระบุข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่จับต้องได้และมีความสำคัญต่อความยั่งยืนและการสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว โดยการตรวจสอบผลกระทบทางตรงและทางอ้อมจากการดำเนินงานของเครือฯ ห่วงโซ่อุปทาน และผลิตภัณฑ์/บริการของเราที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียและสิ่งแวดล้อม

Dynamic Materiality

การประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนแบบ Dynamic Materiality คือแนวทางการประเมินที่ตระหนักว่าปัญหา ESG และข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสียแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาอันเป็นผลมาจากแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น กฎหมายที่เปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของบริษัท เครือฯ สามารถระบุข้อกังวล ความคาดหวัง และแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นโดยการติดตามอย่างสม่ำเสมอและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า นักลงทุน และชุมชน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนนั้นเป็นปัจจุบัน และมีความเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อม เครือฯ ติดตามการพัฒนาเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ

การประเมินผลกระทบประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนโดยผู้มีส่วนได้เสีย

การประเมินผลกระทบประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนโดยผู้มีส่วนได้เสียเป็นกระบวนการที่สำคัญในการสร้างมั่นใจในการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพและแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ผู้มีส่วนได้เสียมีบทบาทสำคัญในการระบุและประเมินประเด็นสำคัญที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพ ชื่อเสียง และการเติบโตของบริษัทในระยะยาว เครือฯ ได้นำแนวทางการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสียมาใช้ในการประมินผลกระทบประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน แนวทางการดำเนินงานนี้ช่วยให้เครือฯ สามารถระบุและจัดลำดับความสำคัญประเด็นที่เป็นข้อห่วงกังวลและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถเตรียมทรัพยากรต่าง ๆ และจัดทำกลยุทธ์เพื่อบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ เครือฯ ยังมีการหารือกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ตลอดจนขอบเขตของผลกระทบที่เครือฯ สร้างต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกและในทางกลับกัน

การจัดลำดับประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญต่อเครือฯ และผู้มีส่วนได้เสีย

เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อกระบวนการจัดลำดับประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีความสำคัญต่อกระบวนการดำเนินงานของเครือฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ในกระบวนการจัดลำดับประเด็นด้านความยั่งยืนนั้น ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์และการทำความเข้าใจต่อปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบคอบ เพื่อระบุประเด็นที่สำคัญที่สุดที่ต้องให้ความสนใจและมีการดำเนินงาน มากไปกว่านี้ เครือฯ ยังได้พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากประเด็นสำคัญต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย การประเมินนี้ได้นำการประเมินผลกระทบทางการเงิน การดำเนินงาน ชื่อเสียง และกฎระเบียบของแต่ละประเด็นเข้ามาร่วมพิจารณา สำหรับประเด็นที่มีโอกาสในการสร้างผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครือฯ ความสามารถในการทำกำไร และความยั่งยืนของเครือฯในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง จะถูกจัดลำดับให้มีความสำคัญสูง

ประเด็นด้านความยั่งยืนมีนัยสำคัญต่อเครือฯ และผู้มีส่วนได้เสีย