Health: Living Well

เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความสำคัญกับการให้และสร้างประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียและสังคม เรามุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้กับสังคม รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพที่ดี สนับสนุนรายได้ที่มั่นคงและอาชีพการงาน และสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาที่จำเป็น ตลอดระยะเวลาดำเนินงานของเรา เครือฯ ได้แสดงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมผ่านการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การสร้างเครือข่ายกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อสร้างพันธมิตรและสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง การสื่อสารอย่างต่อเนื่องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดเพื่อสร้างการรับรู้ต่อการดำเนินงานของกลุ่ม และสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนเพื่อให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาวอย่างแท้จริง นอกจากนี้ เครือฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและมุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สามารถยกระดับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้า

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

ปัจจุบันประเด็นด้านสุขภาพของประชากรโลกยังคงเป็นปัญหาหลักที่องค์กรนานาชาติให้ความสนใจ และเสาะหาความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในขณะเดียวกัน กระแสความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของผู้บริโภคก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ


อ่านเพิ่มเติม

คุณค่าและการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สังคม

จากผลการสำรวจความคืบหน้าของ SDGs โดย UNESCAP พบว่าแนวโน้มของการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือ SDG 4 และการส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจ หรือ SDG 8 ในโซน Asia Pacific ยังคงล่าช้ากว่าความคาดหวังอยู่มาก ซึ่งการดำเนินงานเพื่อผลักดันให้บรรลุเป้าหมายตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ถือเป็นความท้าทายหลักของสากล และประเทศต่างๆ


อ่านเพิ่มเติม

ความมั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงโภชนาการ

การสร้างความมั่นคงทางอาหารและความสามารถในการเข้าถึงโภชนาการที่ครบถ้วน จะส่งเสริมให้ประชากรทุกเพศ ทุกวัยมีสุขภาพที่แข็งแรง


อ่านเพิ่มเติม

การบริหารจัดการนวัตกรรม

นวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญในเศรษฐกิจยุค 4.0 จากความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใหม่ ๆ ทำให้เครือฯปรับตัวตามทั้งภาคอุตสาหกรรมเกษตร ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เครือฯจึงมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ผ่านนวัตกรรมแบบปิด และนวัตกรรมแบบเปิด


อ่านเพิ่มเติม

การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อย่างไรก็ตาม การที่กลุ่มบริษัทในเครือฯมีฐานการผลิตและกิจกรรมทางธุรกิจที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วโลก ทำให้การบริหารจัดการและการสร้างความผูกผันกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นหนึ่งในความท้าทายของเครือฯ


อ่านเพิ่มเติม