Health: Living Well

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็นองค์กรผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างอาหารคน อาหารสมองโอกาสในการเข้าถึงคุณค่าเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคน พร้อมไปกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงโภชนาการ ด้วยเหตุนี้ เครือฯ มีความมุ่งมั่นในการคิดค้น วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ และคุณค่าสำหรับการเติบโตในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากนี้ เครือฯ ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการพัฒนาและการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะเกษตรกร SMEs และกลุ่มเปราะบางให้มีอาชีพและรายได้ ประกอบไปด้วยความรู้ ความสามารถที่เพียงพอและเหมาะสม พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายสามารถร่วมกันพัฒนาสินค้า และบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อก้าวสู่วัน ”พรุ่งนี้ ที่ดีกว่า”

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

ปัจจุบันประเด็นด้านสุขภาพของประชากรโลกยังคงเป็นปัญหาหลักที่องค์กรนานาชาติให้ความสนใจ และเสาะหาความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในขณะเดียวกัน กระแสความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของผู้บริโภคก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

เป้าหมายและความคืบหน้า

70% ของสัดส่วนยอดขายจากผลิตภันฑ์และบริการแบบ B2B และ B2C ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดี

คุณค่าและการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สังคม

จากผลการสำรวจความคืบหน้าของ SDGs โดย UNESCAP พบว่าแนวโน้มของการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือ SDG 4 และการส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจ หรือ SDG 8 ในโซน Asia Pacific ยังคงล่าช้ากว่าความคาดหวังอยู่มาก ซึ่งการดำเนินงานเพื่อผลักดันให้บรรลุเป้าหมายตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ถือเป็นความท้าทายหลักของสากล และประเทศต่าง ๆ

เป้าหมายและความคืบหน้า

5 ล้านคนได้รับการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้สำหรับผู้ที่มีความต้องการ เช่น เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) และกลุ่มเปราะบางตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ความมั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงโภชนาการ

การสร้างความมั่นคงทางอาหารและความสามารถในการเข้าถึงโภชนาการที่ครบถ้วน จะส่งเสริมให้ประชากรทุกเพศ ทุกวัยมีสุขภาพที่แข็งแรง

เป้าหมายและความคืบหน้า

10 ล้านราย ของเด็ก ประชาชน และคนยากจนได้รับการสนับสนุนโอกาสในการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ

การบริหารจัดการนวัตกรรม

นวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญในเศรษฐกิจยุค 4.0 จากความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใหม่ ๆ ทำให้เครือฯปรับตัวตามทั้งภาคอุตสาหกรรมเกษตร ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เครือฯจึงมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ผ่านนวัตกรรมแบบปิด และนวัตกรรมแบบเปิด

เป้าหมายและความคืบหน้า

7,500 ฉบับของสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อย่างไรก็ตาม การที่กลุ่มบริษัทในเครือฯมีฐานการผลิตและกิจกรรมทางธุรกิจที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วโลก ทำให้การบริหารจัดการและการสร้างความผูกผันกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นหนึ่งในความท้าทายของเครือฯ

เป้าหมายและความคืบหน้า

80% คะแนนความผูกพันกับผู้ที่มีส่วนได้เสียหลักจากการสำรวจของทุกกลุ่มธุรกิจ