เป้าหมายและผลการดำเนินงาน

การพัฒนาผู้นำและทรัพยากรบุคคลที่เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะด้วยการเน้นย้ำถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และการเสริมศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เครือฯ มีการลงทุนเป็นอย่างมากในโครงการฝึกอบรมทักษะความเป็นผู้นำ โครงการให้คำปรึกษา และกลยุทธ์การพัฒนาผู้มีความสามารถ เพื่อรักษากลุ่มผู้นำที่มีความสามารถและมีทักษะให้อยู่กับเรา

%

ร้อยละ 100 ของพนักงานได้รับการฝึกอบรมด้านความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี

%

ร้อยละ 100 ของพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การดำเนินงานด้านการพัฒนาผู้นำและทรัพยากรบุคคลของเครือเจริญโภคภัณฑ์มีส่วนช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของ Sustainable Development Goals จำนวน 2 เป้าหมายด้วยกัน


สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Sustainable Development Goals Report 2022

ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินการประเมินและจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลกระทบที่เรามีต่อผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นใดที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญและจะมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์และการดำเนินการของเราเมื่อเวลาผ่านไป ในปี 2022 ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าความพยายามของเราในการส่งเสริมกรอบความคิดการเติบโต และมอบโอกาสที่เพียงพอสำหรับความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ส่งผลโดยตรงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มหนึ่งซึ่งก็คือพนักงาน


สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Stakeholder Engagement Report 2022

Our Impact by the Numbers

ร้อยละ

ของพนักงานได้รับการอบรม

พนักงานจำนวน

ได้รับการส่งเสริมการเติบโตในสายงานอาชีพ

แนวทางการบริหารจัดการด้านการพัฒนาผู้นำและทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านการพัฒนาผู้นำและทรัพยากรบุคคลเครือเจริญโภคภัณฑ์ก่อตั้งขึ้นจากความมุ่งมั่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีส่วนร่วมและครอบคลุม การค้นหาและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำในหมู่พนักงานถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเครือฯ เรามีโครงการพัฒนาความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งมีมอบให้กับพนักงานเพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้นำในอนาคต โปรแกรมเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผู้นำในอนาคตและการสร้างวัฒนธรรมที่เป็นนวัตกรรมและปรับตัวได้ ยังรวมถึงการฝึกสอนผู้บริหารและการประชุมเชิงปฏิบัติการความเป็นผู้นำ

นอกจากนี้ เครือฯ ยังได้มีการลงทุนอย่างมากในการสรรหา การรักษา และการพัฒนาในสายงานอาชีพของพนักงาน เพื่อเราตระหนักดีว่าพนักงานคือกำลังสำคัญของเครือฯ นอกจากนี้ เครือฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมและความหลากหลายของพนักงาน พร้อมทั้งมีการดำเนินงานเพื่อสร้างความมั่นใจว่าพนักงานของเรามีความหลากหลายทั้งทางด้านประสบการณ์ และมุมมอง มากไปกว่านี้ เพื่อเป็นการดึงดูดบุคลาการที่มีความสามารถและเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรของเรา เครือฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานรู้สึกได้รับการชื่นชม ได้รับพลัง และได้รับการสนับสนุน ด้วยแนวทางความเป็นผู้นำและการพัฒนาทุนมนุษย์แบบครบวงจรนี้ เครือฯ ได้ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมและบรรลุเป้าหมายการเติบโตที่ยั่งยืนภายในการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของตลาดโลก

ความคืบหน้าด้านการพัฒนาผู้นำและทรัพยากรบุคคล

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

บาท / คน / ปี

เฉบี่ยนชั่วโมงการฝึกอบรม

ชั่วโมง / คน / ปี

โครงการพัฒนาผู้นำและทรัพยากรบุคคล

ความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงาน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงานผ่านโครงการการเรียนรู้และการพัฒนาที่หลากหลาย เครือฯ ตระหนักดีว่าการเรียนรู้เปรียบเสมือนกระบวนการที่ต่อเนื่อง จึงได้มีการลงทุนในโครงการการอบรมที่หลากหลาบและมอบให้แก่พนักงานของเรา เพื่อให้ทุกคนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นการต่อดำเนินงานและการเติบโตของตนเอง วิร์คช็อป สัมมนา หลักสูตรออนไลน์ และการฝึกอบรมภาคปฏิบัติเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโอกาสในการเรียนรู้ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการที่เครือฯ มอบให้แก่พนักงาน ด้วยความช่วยเหลือของโปรแกรมเหล่านี้ พนักงานสามารถพัฒนาความสามารถและติดตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในเป็นปัจจุบัน โปรแกรมเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการการพัฒนาส่วนบุคคล

นอกจากนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่พนักงานมีอิสระในการแสวงหาความเชี่ยวชาญใหม่ ๆ และการเติบโตของตนเอง ด้วยการมอบโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งและเส้นทางการเติบโตในสายงานอาชีพ เครือฯ ยังส่งเสริมการพัฒนาทางวิชาชีพของพนักงานอีกด้วย ด้วยการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นศูนย์กลาง เครือฯ ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการพัฒนาส่วนบุคคลของพนักงาน แต่ยังเป็นการมอบทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนความสำเร็จของบริษัทอีกด้วย ความมุ่งมั่นในการพัฒนาพนักงานนี้ตอกย้ำถึงการเป็นองค์กรผู้นำในอุตสาหกรรมทางด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและการเติบโตที่ยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมความสามารถโดยทั่วไปของบุคลากร

เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นที่จะปลูกฝังและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเรา เพื่อสร้างให้เป็นผู้นำคุณภาพผ่านหลักสูตรพัฒนาผู้นำโดยสถาบันผู้นำเครือฯ เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Action Learning Program) จากการทำโครงการที่หลากหลายของธุรกิจภายใต้เครือฯ เพื่อสร้างโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เสริมทักษะการแก้ไขปัญหา ความเป็นผู้นำ และสมรรถนะในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยแบ่งกลุ่มการอบรมตามความเหมาะสมกับพนักงานเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย

  • โครงการสำหรับพนักงานรุ่นใหม่ (เถ้าแก่น้อย)
  • โครงการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ เน้นการพัฒนาธุรกิจ (เถ้าแก่เล็ก)
  • โครงการพัฒนาผู้นำระดับปฏิบัติการ เน้นการปฏิรูปกระบวนการ (เถ้าแก่กลาง)
  • โครงการเชิงกลยุทธ์ มุ่งเน้นการยกระดับและพัฒนาเครือฯ (เถ้าแก่ใหญ่)

สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อการเป็นผู้นำคุณภาพนั้น เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ก่อตั้งสถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นสถาบันที่สร้างและพัฒนาผู้นำทุกระดับในเครือ ตั้งแต่ผู้นำรุ่นใหม่ในระดับ เถ้าแก่น้อย เถ้าแก่เล็ก เถ้าแก่กลาง และเถ้าแก่ใหญ่ หลักสูตรเถ้าแก่น้อย หรือหลักสูตรพัฒนาผู้นำเพื่ออนาคต (CP Future Leaders Development Program: CP FLP) มีเป้าหมายเพื่อเฟ้นหาและพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ให้กลายเป็นเป็นบุคลากรที่มีค่าขององค์การและของประเทศชาติ

เกี่ยวกับสถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์

Sustainability in Action