การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Our Impact by the Numbers

%

พนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการด้านความยั่งยืน เป็นประจำทุกปี

ชั่วโมง/คน/ปี

ของการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานโดยเฉลี่ย

คน

ผ่านหลักสูตรหรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาผู้นำ

%

ของพนักงานได้รับการประเมินผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน และเป้าหมายความยั่งยืนเครือฯ สู่ปี 2573

%

%

พนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการด้านความยั่งยืน เป็นประจำทุกปี

แนวทางการบริหารจัดการ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ยึดถือการสร้างและส่งเสริม 'คนเก่ง คนดี' ของสังคม จึงได้มุ่งเน้นการดูแลและพัฒนาศักยภาพพนักงานภายในองค์กรให้มีความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง มีทักษะที่จำเป็นต่อการก้าวหน้าในสายอาชีพของแต่ละบุคคล เนื่องจากทุนด้านทรัพยากรมนุษย์นี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการขับเคลื่อนธุรกิจในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงและรวดเร็ว

อีกทั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่อาจเข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์ ด้วยเหตุนี้เครือฯ ให้ได้ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงการสร้างผู้นำคุณภาพให้เติบโตร่วมกันไปกับองค์กรและประเทศชาติตามหลัก 3 ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีกรอบการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลตามยุทธศาสตร์ 4 ด้านหลัก ประกอบด้วย

C.P. Leadership Institute

สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อการเป็นผู้นำคุณภาพนั้น เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ก่อตั้งสถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นสถาบันที่สร้างและพัฒนาผู้นำทุกระดับในเครือ ตั้งแต่ผู้นำรุ่นใหม่ในระดับ เถ้าแก่น้อย เถ้าแก่เล็ก เถ้าแก่กลาง และเถ้าแก่ใหญ่ หลักสูตรเถ้าแก่น้อย หรือหลักสูตรพัฒนาผู้นำเพื่ออนาคต (CP Future Leaders Development Program: CP FLP) มีเป้าหมายเพื่อเฟ้นหาและพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ให้กลายเป็นเป็นบุคลากรที่มีค่าขององค์การและของประเทศชาติ

การฝึกอบรมบุคลากรผ่าน Action Learning Program ของเครือฯ ปี 2564

หน่วย: คน

เกี่ยวกับสถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์