การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Our Impact by the Numbers

%

คู่ค้าธุรกิจรายใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกด้วยเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ

%

คู่ค้าธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง ที่มีการจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขกลับมายังเครือฯ

%

คู่ค้าธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงด้านความยั่งยืนที่ได้รับการประเมินด้านความยั่งยืน

%

คู่ค้าธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง ที่มีการแก้ไขปรับปรุงตามแผนปฏิบัติการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 12 เดือน

ผลการดำเนินงาน และเป้าหมายความยั่งยืนเครือฯ สู่ปี 2573

%

%

ของวัตถุดิบที่มีความเสี่ยงสูงที่ตรวจสอบย้อนกลับได้

%

%

ของคู่ค้าธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงที่ได้รับการตรวจประเมิน

แนวทางการบริหารจัดการ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้บูรณาการประเด็นด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการจัดหา และดำเนินการภายใต้กรอบดำเนินงานการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ (Responsible Supply Chain Management Framework) ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ คู่ค้าธุรกิจปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณของเครือฯ ที่ได้จัดทำไว้เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

โดยจะนำมาซึ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้าง และเพื่อให้เกิดการดำเนินการอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด รองรับธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มีอยู่ทั่วโลก เครือฯ จึงได้พัฒนาเครื่องมือการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อค้นหาโอกาสในการปรับปรุง และวางมาตรการจัดการเชิงรุกที่เป็นการผสานความร่วมมือระหว่างคู่ค้าธุรกิจและเครือเจริญโภคภัณฑ์

การจัดการวัตถุดิบและการตรวจสอบย้อนกลับ

แม้ว่าธุรกิจของเครือฯ จะมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและห่วงโซ่อุปทานจะมีขอบข่ายกว้างมากขึ้นเพียงใด เครือฯ ยังคงมุ่งมั่นในการจัดหาวัตถุดิบหลักทางการเกษตรอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนเสมอมา โดยมุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคู่ค้าธุรกิจ และสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรในภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และองค์กรพัฒนาเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เครือฯ ได้ตั้งเป้าหมายในการจัดหาวัตถุดิบหลักทางการเกษตรอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนในวัตถุดิบเพื่อการผลิตอาหารสัตว์ 5 รายการ ได้แก่ ข้าวโพด กากถั่วเหลือง น้ำมันปาล์ม มันสำปะหลัง และปลาป่น

นอกจากนี้ เครือฯ ได้มีการส่งเสริมความรู้และทักษะการเพาะปลูกที่ถูกต้องสอดคล้องตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.4402-2553 (Thai Agricultural Standard–TAS 4402-2010, Good Agricultural Practices for Maize) เช่น โครงการ “เกษตรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558

โดยมีเป้าหมายในการดำเนินโครงการสู่เกษตรกรรายย่อยให้ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 225,000 ไร่ และสนับสนุนให้คู่ค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จัดหาวัตถุดิบที่เพาะปลูกบนพื้นที่ที่ได้รับเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่บุกรุกพื้นที่ป่า และสามารถระบุพื้นที่เพาะปลูกด้วยพิกัด GPS รายแปลงตามเอกสารสิทธิ์ได้ 100% พร้อมทั้งลงทะเบียนบนระบบ “Corn Traceability”

ความก้าวหน้า การตรวจสอบย้อนกลับและจัดหาวัตถุดิบหลัก

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานด้วยระบบตรวจสอบที่แม่นยำ รวดเร็ว และโปร่งใส สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นกลไกในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่สำคัญ โดยเฉพาะการป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ และคู่ค้าธุรกิจยังคงปฏิบัติตามระบบการตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าวัตถุดิบมาจากแหล่งที่มีการจัดหาอย่างยั่งยืน

ข้าวโพด

%

ถั่วเหลือง

%

น้ำมันปาล์ม

%

ปลาป่น

%

มันสำปะหลัง

%

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ ธันวาคม 2564, วัตถุดิบหลักทางการเกษตรจัดหาจากแหล่งผลิตที่รับผิดชอบและตรวจสอบย้อนกลับได้ 26.7% โดยความก้าวหน้าของเปอร์เซ็นต์ของการตรวจสอบย้อนกลับภาพรวม (26.7%) คำนวนจากวัตถุดิบหลักทางการเกษตร 5 ชนิดซึ่งนำปริมาณของวัตถุดิบแต่ละชนิดมาเป็นปัจจัยในการคำนวณ

ระบบการตรวจสอบย้อนกลับครบวงจรของเครือเจริญโภคภัณฑ์

เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเรื่องการตรวจสอบย้อนกลับของสินค้า จึงได้มีการจัดทำระบบการตรวจสอบย้อนกลับที่มาของสินค้าแบบเต็มรูปแบบ เริ่มตั้งแต่ที่มาของวัตถุดิบ แหล่งเพาะปลูก โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานแปรรูปอาหารทั้งของมนุษย์และสัตว์ คลังสินค้า ไปจนถึงระบบกระจายสินค้า และการระบบจัดจำหน่ายสินค้าส่งตรงถึงมือของผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าสินค้าทุกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยเครือฯ เป็นสินค้าที่ดี มีมาตรฐาน เชื่อถือได้ และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

  • แหล่งที่มาของวัตถุดิบ วัตถุดิบที่มาจากแหล่งผลิตที่ รับผิดชอบและดูแลสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
  • โรงงานผลิตปลาป่น จากปลาป่นที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานสากล และสามารถ ตรวจสอบย้อนกลับได้
  • โรงงานผลิตอาหารสัตว์ สถานที่ตั้งที่เหมาะสม คัดสรร วัตถุดิบคุณภาพ ใช้สูตรอาหาร ที่ตรงต่อความต้องการด้าน โภชนาการ
  • แหล่งเพาะปลูกวัตถุดิบ ที่มีความรับผิดชอบทั้งด้าน สิ่งแวดล้อม แรงงาน และมี เอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
  • ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยต่อ ผู้บริโภคและใส่ใจดูแลสวัสดิภาพ สัตว์
  • โรงงานแปรรูปอาหาร สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ผลิตอาหารที่มีคุณภาพและ ได้มาตรฐาน ดูแลสังคมและ สิ่งแวดล้อม
  • ศูนย์จัดจําหน่ายสินค้า ที่ได้มาตรฐานความสะอาดของ อุปกรณ์ รวมทั้งสุขอนามัยของ พนักงานผู้ให้บริการ