การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Our Impact by the Numbers

พันตัน

ขยะอาหารและของเสียที่ถูกนำไปฝังกลบ

พันตัน

ขยะอาหารและของเสียที่ถูกนำไปฝังกลบลดลง

%

บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ใช้ซ้ำ หรือย่อยสลายได้

พันตัน

ปริมาณบรรจุภัณฑ์พลาสติกลดลง

ผลการดำเนินงาน และเป้าหมายความยั่งยืนเครือฯ สู่ปี 2573

%

%

ขยะอาหารและของเสียที่ถูกนำไปฝังกลบเป็นศูนย์

%

%

บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ทั้งหมดสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ใช้ซ้ำ หรือย่อยสลายได้

แนวทางการบริหารจัดการ

ด้วยบริบทของโลกในปัจจุบันที่มีจำนวนประชากรมากขึ้น ทำให้มีการอุปโภคและบริโภคเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงเป็นหนึ่งปัจจัยหลักของการก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมหลายประเด็น เช่น การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การขาดแคลนทรัพยากร และการก่อให้เกิดปัญหาขยะ เป็นต้น เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงมุ่งมั่นที่จะประยุกต์ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการดำเนินธุรกิจจากเดิมที่เป็นระบบเศรษฐกิจเส้นตรง (Linear Economy)

โดยให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด และเน้นการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการด้านระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนี้ เครือฯ ได้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานให้แก่ทุกบริษัทภายในเครือฯ ในการดำเนินงานสู่เป้าหมายการลดขยะอาหารและของเสียที่ถูกนำไปฝังกลบเป็นศูนย์และส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุรีไซเคิลในกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจภายใต้เครือฯ อีกทั้ง มีการกำหนดนโยบายเฉพาะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ นโยบายการจัดการของเสีย นโยบายการลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร และนโยบายบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน เพื่อเป็นหลักให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละสายธุรกิจ ในขณะเดียวกัน มีการส่งเสริมความตระหนักรู้ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการผลิตและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคตามแนวปฏิบัติของเศรษฐกิจหมุนเวียน เครือฯ เชื่อว่าการร่วมมือกันกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะช่วยผลักดันให้เกิดประโยชน์วงกว้างในระยะยาวซึ่งเป็นการส่งต่อคุณค่าสู่รุ่นถัดไป

หลักการ 9Rs

Guiding Principle
Reduce by Design

การใช้ผลิตภัณฑ์ให้เต็มประสิทธิภาพที่สุด ผ่านการออกแบบที่ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน

User to User
Refuse

การปฏิเสธที่จะใช้สารหรือวัตถุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการที่ผู้ซื้อสามารถเลือกที่จะปฏิบัติการซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์น้อยลงเพื่อเปลี่ยนไปสู่วิถีชีวิตที่ยังยืนมากขึ้น

Reuse

การนำกลับมาใช้ซ้ำเพื่อยืดอายุการใช้งาน

Reduce

การลดการบริโภคหรือใช้ทรัพยากรและลดการสร้างของเสีย

User to Business
Repair

การซ่อมแซมของที่เสียแล้วให้ใช้งานได้เหมือนเดิม

Refurbish

ฟื้นฟูผลิตภัณฑ์เก่าและปรับปรุงใหม่ให้นำมาใช้ซ้ำได้และอยู่ในระดับคุณภาพที่กำหนด

Remanufacture

นำชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ถูกทิ้งมาใช้ในผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถทำหน้าที่ได้เหมือนเดิม

Business to Business
Repurpose

นำผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ในผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีลักษณะการใช้งานต่างจากเดิม

Recycle

การแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

การขับคลื่่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ภายตลอดห่วงโซ่อุปทาน

การบริหารจัดการของเสีย

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการของเสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจภายใต้เครือฯ ในส่วนของการผลิตและการบริการ ไปจนถึงคู่ค้าทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่เครือฯ ได้กำหนดไว้ จึงได้กำหนดกรอบการดำเนินงานการบริหารจัดการของเสียดังนี้

ข้อมูลการจัดการของเสียปี 2564

(พันตัน)

ปริมาณของเสียทั้งหมด

พันตัน

ขยะอาหารและของเสียที่ถูกนำไปฝังกลบ

พันตัน

ปริมาณของเสียแบ่งตามวิธีการจัดการ

(พันตัน)

ของเสียทั่วไปแบ่งตามวิธีการจัดการ

ของเสียทั่วไปทั้งหมด

พันตัน

นำไปใช้ประโยชน์

3.76%ใช้ซ้ำ

17.62%นำกลับไปใช้ใหม่

60.71%ทำปุ๋ย

2.42%ทำเชื้อเพลิงพลังงาน

0.08%ทำวัสดุผสมสำหรับก่อสร้าง

6.59%ทำวัสดุผสมอาหารสัตว์

นำไปกำจัด

5.41%ฝังกลบ

0.45%เผาทำลาย

2.96%อื่นๆ


ของเสียอันตรายแบ่งตามวิธีการจัดการ

ของเสียทั่วไปทั้งหมด

พันตัน

นำไปใช้ประโยชน์

6.46%ใช้ซ้ำ

33.29%นำกลับไปใช้ใหม่

9.68%ทำเชื้อเพลิงพลังงาน

นำไปกำจัด

6.67%ฝังกลบ

7.48%เผาทำลาย

36.42%อื่นๆ

การบริหารจัดการการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร

เนื่องจากเครือเจริญโภคภัณฑ์มีการดำเนินธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่ม และประเภทจัดจำหน่ายอาหารเป็นหลัก มีการคำนึงถึงการบริหารจัดการการสูญเสียอาหารและขยะอาหารตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกและปศุสัตว์ไปจนถึงการบริโภคของลูกค้า เครือฯมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานตามนโยบายเพื่อลดการสูญเสียอาหารและบรรลุเป้าหมายขยะอาหารและของเสียที่ถูกนำไปฝังกลบเป็นศูนย์ภายในปี 2573

ข้อมูลการจัดการการสูญเสียอาหารและขยะอาหารปี 2564

ปริมาณการสูญเสียอาหาร

แยกตามวิธีกำจัด

พันตัน

แยกตามประเภท

84.22%ธัญพืช

0.11%ผักและผลไม้

0.15%เนื้อสัตว์

6.55%เบเกอรี่

0.67%พร้อมรับประทาน

0.19%เครื่องปรุง

3.93%อาหารผสม

4.18%อื่น ๆ


ปริมาณขยะอาหาร

แยกตามวิธีกำจัด

พันตัน

แยกตามประเภท

0.10%ธัญพืช

4.00%ผลิตภัณฑ์จากนม

37.00%ผักและผลไม้

4.36%เนื้อสัตว์

3.31%สัตว์ทะเล

2.43%เบเกอรี่

0.06%อาหารแช่แข็ง

28.84%พร้อมรับประทาน

0.01%อาหารแห้ง

2.28%เครื่องดื่ม

0.04%ถั่วต่าง ๆ

0.05%พืชประเภทหัว

0.59%เครื่องปรุง

15.76%อาหารผสม

1.17%อื่น ๆ

การส่งมอบอาหารส่วนเกินให้กับชุมชน

กลุ่มธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ดำเนินโครงการต่างๆเพื่อลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร หนึ่งในการดำเนินการที่สำคัญคือการลดสูญเสียอาหารจากอาหารส่วนเกิน ซึ่งอาหารเหล่านี้ยังคงคุณภาพดีและสามารถบริโภคได้ แทนที่จะนำไปทิ้งให้กลายเป็นขยะอาหาร ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในแต่ละกลุ่มธุรกิจจึงได้ดำเนินการส่งมอบอาหารส่วนเกินเหล่านี้ให้กับมูลนิธิต่างๆที่ไม่แสวงหาผลกำไร เช่น มูลนิธิ SOS มูลนิธิ We Share และมูลนิธิดวงประทีป เพื่อนำไปจัดการส่งต่อให้กับกลุ่มผู้เปราะบางที่ด้อยโอกาสและในชุมชนที่ขาดแคลน

ในปี 2564 กลุ่มธุรกิจในเครือฯ ได้ทำการส่งมอบอาหารส่วนเกินทั้งหมดจำนวน 227.16 ตัน

การบริหารจัดการการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานด้านบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนทั้งจากกระบวนการผลิตและกระบวนการอื่นๆตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตลอดจนให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน ‘5Rs’ ได้แก่ การสร้างความตระหนักรู้เพื่อให้ผู้บริโภคลดการก่อให้เกิดของเสีย(Re-educate) การลดการใช้พลาสติก (Reduce) การรีไซเคิลพลาสติก (Recycle) การใช้วัสดุทดแทน (Replace) และการค้นคว้าวิจัยนวัตกรรม (Reinvent)

ข้อมูลการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ยั่งยืนปี 2564

(พันตัน)

บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ทั้งหมด

พันตัน

บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ใช้ซ้ำ หรือย่อยสลายได้

พันตัน

ปริมาณบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ทั้งหมด แบ่งตามประเภท

(ตัน)