เป้าหมายและผลการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน คือการบรรลุเป้าหมายในการมีขยะอาหารเป็นศูนย์ สูญเสียอาหารเป็นศูนย์ และส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่รีไซเคิลได้ เรามุ่งมั่นที่จะใช้กลยุทธ์ที่ล้ำสมัยตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อลดการสูญเสียอาหารและขยะ และสร้างความมั่นใจว่าทรัพยากรอันล้ำค่าจะถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน นอกจากนี้ เรายังทุ่มเทให้กับการผลิตและใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่รีไซเคิลได้ ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวให้เหลือน้อยที่สุด และสนับสนุนระบบวงปิดที่จะเก็บพลาสติกที่ใช้งานแล้วและออกจากหลุมฝังกลบและในมหาสมุทร เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น วัตถุประสงค์เหล่านี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ครอบคลุมของเรา ซึ่งก็คือการพัฒนารูปแบบธุรกิจที่มีจริยธรรมและการสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจหมุนเวียน

ลดปริมาณขยะอาหารที่ถูกนำไปฝังกลบให้เป็นศูนย์

ลดปริมาณของเสียที่ถูกนำไปฝังกลบให้เป็นศูนย์

บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ทั้งหมดสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ใช้ซ้ำ หรือย่อยสลายได้

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การดำเนินงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในด้านการบรรลุเป้าหมายในการมีขยะอาหารเป็นศูนย์ สูญเสียอาหารเป็นศูนย์ และส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่รีไซเคิลได้มีส่วนช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของ Sustainable Development Goals จำนวน 2 เป้าหมายด้วยกัน


สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Sustainable Development Goals Report 2022

ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินการประเมินและจัดลำดับความสำคัญผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลกระทบที่เรามีต่อผู้มีส่วนได้เสีย และประเด็นใดที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญและจะมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์และการดำเนินการของเราเมื่อเวลาผ่านไป ในปี 2565 ผลการประเมินพบว่าความมุ่งมั่นในการลดการเกิดของเสียสร้างผลกระทบโดยตรงต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 7 กลุ่ม


สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Stakeholder Engagement Report 2022

Our Impact by the Numbers

ร้อยละ

จำนวนบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สามารถนำกลับมนใช้ใหม่ ใช้ซ้ำ หรือย่อยสลายได้

พันตัน

ของปริมาณของเสียทั้งหมด

ตัน

ของการรับคืนบรรจุุภัณฑ์จากผู้บริโภค

พันตัน

การสูญเสียอาหารและขยะอาหารทั้งหมด

แนวทางการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ เราได้บูรณาการความยั่งยืนและนวัตกรรมเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า เพราะเราเข้าใจดีว่ารูปแบบการผลิตและการบริโภคเชิงเศรษฐกิจเส้นตรงนั้นไม่ยั่งยืนในระยะยาว นั่นเป็นเหตุผลที่เรานำแนวทางการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาเป็นแนวทางการดำเนินงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเรา ความมุ่งมั่นของเราสร้างความั่นใจว่าเราลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรสูงสุด และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

เครือฯ ตระหนักดีว่าแนวทางการผลิตและการบริโภคเชิงเศรษฐกิจเส้นตรงนั้นไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับการบูรณาการความยั่งยืนและนวัตกรรมเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้นำกลยุทธ์ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นแนวทางหลักในการดำเนินธุรกิจของเรา ความมุ่งมั่นในแนวคิดที่ก้าวล้ำสร้างความมั่นได้ว่าเราสามารถลดการเกิดของเสีย เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ เครือฯ ได้ประกาศใช้นโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความทุ่มเทของเราในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ นโยบายของเราครอบคลุมแนวทางแบบองค์รวมและบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนวงจรหมุนเวียนในทุกด้านของการดำเนินงานของเรา เราได้ตั้งเป้าหมายเพื่อลดการสร้างของเสีย เพิ่มสัดส่วนของวัสดุรีไซเคิลที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเรา และส่งเสริมการออกแบบหมุนเวียนในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

ด้วยการค้นคว้าที่เข้มงวดและความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม เราได้พัฒนาแผนงานที่ครอบคลุม ซึ่งนำมาใช้เป็นแนวทางสำหรับการดำเนินงานเศรษฐกิจหมุนเวียนของเราและมาตรการที่เราจะดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ นโยบายของเราเน้นย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมกรอบความคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กรของเราและระหว่างพันธมิตร คู่ค้า และลูกค้าของเรา

หลักการ 9Rs

Guiding Principle
Reduce by Design

การใช้ผลิตภัณฑ์ให้เต็มประสิทธิภาพที่สุด ผ่านการออกแบบที่ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน

User to User
Refuse

การปฏิเสธที่จะใช้สารหรือวัตถุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการที่ผู้ซื้อสามารถเลือกที่จะปฏิบัติการซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์น้อยลงเพื่อเปลี่ยนไปสู่วิถีชีวิตที่ยังยืนมากขึ้น

Reuse

การนำกลับมาใช้ซ้ำเพื่อยืดอายุการใช้งาน

Reduce

การลดการบริโภคหรือใช้ทรัพยากรและลดการสร้างของเสีย

User to Business
Repair

การซ่อมแซมของที่เสียแล้วให้ใช้งานได้เหมือนเดิม

Refurbish

ฟื้นฟูผลิตภัณฑ์เก่าและปรับปรุงใหม่ให้นำมาใช้ซ้ำได้และอยู่ในระดับคุณภาพที่กำหนด

Remanufacture

นำชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ถูกทิ้งมาใช้ในผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถทำหน้าที่ได้เหมือนเดิม

Business to Business
Repurpose

นำผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ในผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีลักษณะการใช้งานต่างจากเดิม

Recycle

การแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

การประเมินความเสี่ยงและโอกาสในการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

แนวทางการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับการขับเคลื่อนโดยความเข้าใจต่อความท้าทายและโอกาส การนำหลักการ 9Rs มาใช้ ทำให้เรามีความมุ่งมั่นในการก้าวสู่การบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งแนวทางนี้จะปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจของเรา เครือฯ ตระหนักดีถึงความท้าทายที่เราจะพบ แต่เราก็รับทราบถึงโอกาสต่อธุรกิจของเรา

กรอบการดำเนินงานในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

การบริหารจัดการพลาสติก

เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมร้ายแรงที่เกิดจากขยะพลาสติกและผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศของเรา กลยุทธ์ที่ครอบคลุมของเราเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น และเรามุ่งมั่นที่จะกำหนดมาตรฐานสำหรับการจัดการพลาสติก การลด การรีไซเคิล และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เป็นหลักเกณฑ์หลักสามประการของกลยุทธ์การจัดการพลาสติกของเรา การลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทั่วทั้งธุรกิจและห่วงโซ่อุปทานของเราถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด นอกเหนือจากการสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเชิญชวนให้คู่ค้าของเราให้ใช้วัสดุที่ยั่งยืนแล้ว เรายังมองหาทางเลือกอื่นแทนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวอย่างจริงจัง

ส่วนสำคัญของแนวทางการจัดการพลาสติกของเราคือการรีไซเคิล เราพยายามที่จะดำเนินการอย่างเหมาะสมและรีไซเคิลขยะพลาสติกที่ผลิตภายในโรงงานของเราให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อไม่ให้ขยะถูกนำไปยังหลุมฝังกลบและห่างจากการทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมกิจกรรมรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพ เรายังร่วมมืออย่างจริงจังกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมและบริษัทจัดการขยะอีกด้วย

นวัตกรรมคือสิ่งที่กระตุ้นให้เราพยายามจัดการกับพลาสติก เราลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพื่อค้นหาเทคโนโลยีอันล้ำสมัยที่ช่วยให้เราสามารถพัฒนาสิ่งทดแทนพลาสติกแบบดั้งเดิมที่สามารถรีไซเคิลและย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ด้วยการใช้แนวทางที่ล้ำสมัย เราหวังว่าจะลดมลพิษจากพลาสติกและเปิดโอกาสทางธุรกิจสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนที่พลาสติกถูกนำมาใช้อย่างยั่งยืนและมีจริยธรรม

การบริหารจัดการการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ เล็งเห็นถึงความเร่งด่วนของวิกฤติมลพิษขยะพลาสติก และความจำเป็นในการลดการผลิตและ การใช้งานที่ครอบคลุมไปถึงบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งได้อย่างมีนัยสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ซึ่งเครือฯ ได้แสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ เครือฯ มุ่งมั่นที่จะลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก และมุ่งสู่การกำหนดแผนงานยกเลิกบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยเครือฯ ได้ให้ความสำคัญ ครอบคลุมไปถึงการจัดระบบกระจายสินค้าแบบยั่งยืน และสื่อสารต่อสาธารณะเกี่ยวกับประโยชน์ของการลดการใช้ซ้ำ การแปรรูปรวมถึงต้นทุนของการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง

1. มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

เครือฯ เปิดเผยข้อมูลปริมาณและชนิดของพลาสติกที่ใช้ การนำมาใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดการใช้ และการกำจัดพลาสติกอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปีผ่านรายงานความยั่งยืนของเครือฯ ตลอดจนกำหนดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผยโดยผู้ตรวจประเมินภายนอกที่มีความเป็นอิสระ

2. นโยบายลดพลาสติกและแผนการเปลี่ยนผ่าน

เครือฯ ได้ประกาศใช้นโยบาย “บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน” ตั้งแต่ปี 2561 เพื่อกำหนดทิศทางและกรอบการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการพลาสติกตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยกำหนดให้ทุกกลุ่มธุรกิจทั่วโลกกำหนดเป้าหมายร่วมกัน คือ ในปี 2568 ร้อยละ 100 ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่นำมาใช้จะต้องสามารถ “นำกลับมาใช้ซ้ำ นำมาใช้ใหม่ หรือ ย่อยสลายได้”

3. ลด ละ เลิก บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

เครือฯ แสดงความมุ่งมั่นในการยกเลิกการใช้พลาสติก และสารเคมีที่สร้างปัญหาต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงชนิดชองพลาสติกที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ อีกทั้งยังแสวงหาวัสดุที่สามารถทดแทนพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ด้วยวัสดุทางเลือกอื่น ๆ และวัสดุทางธรรมชาติ

4. ลงทุนกับระบบใช้ซ้ำและระบบกระจายสินค้า

เครือฯ ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา (R&D) ในนวัตกรรมการกระจายสินค้าที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยไม่ใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง และให้ความสำคัญกับการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยเครือฯ ได้สนับสนุนและให้ความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เพื่อยกระดับการพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

5. ขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต

เครือฯ สนับสนุนและร่วมผลักดันหลักการ EPR (Extended Producer Responsibility) เพื่อขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต สู่การขยายเครือข่ายในการร่วมรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการขยะจากบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคให้กลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ โดยกลุ่มธุรกิจในเครือฯ ได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) หรือ TIPMSE ผ่านโครงการร่วม เครือข่าย PackBack เพื่อเก็บรวบรวมและนำกลับบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ สู่ระบบการแปรรูปที่ยั่งยืน นอกจากนั้นยังส่งเสริมการคัดแยก และรวบรวมบรรจุภัณฑ์พลาสติกกลับมารีไซเคิลผ่านธุรกิจ Hypermarket

6. ส่งเสริมวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์

เครือฯ ให้ความสำคัญตั้งแต่ต้นทางของวัสดุที่นำมาใช้ การผลิต การขนส่ง และการจัดจำหน่าย ตลอดไปจนถึงจุดสุดท้ายของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) เพื่อประเมินศักยภาพและหาโอกาสในการปรับปรุง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกับกลุ่มผู้ผลิตเม็ดพลาสติก (ต้นน้ำ) กลุ่มผู้ผลิต Converters (กลางน้ำ) และกลุ่มผู้ใช้งาน (ปลายน้ำ) เพื่อจัดการกับวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน

7. ความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

เครือฯ ได้สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการกำหนดมาตรฐานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และยกเลิกการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

8. สร้างความตระหนักของลูกค้าและประชาชน

เครือฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริม และสนับสนุน ในการสร้างความตระหนักรู้ต่อกลุ่มลูกค้าและประชาชนในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ด้วยการ ลด ละ และเลิก รวมถึงหันมาใช้วัสดุทางเลือกอื่น ๆ และการนำกลับเข้าสู่ระบบการแปรรูปที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ

9. เศษพลาสติกและไมโครพลาสติก

เครือฯ ให้ความสำคัญต่อการจัดการกับปัญหาเศษพลาสติกตลอดห่วงโซอุปทาน โดยเก็บรวบรวมข้อมูล ปริมาณเศษพลาสติก คัดแยก และนำเศษพลาสติกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น นำกลับไปแปรรูป รวมถึงทำให้กระบวนการผลิตสามารถดักจับไมโครพลาสติก เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของพลาสติกในน้ำ อากาศ และดิน

10. สนับสนุนนโยบายและข้อบังคับเรื่องการลดขยะ

เครือฯ มีนโยบายในการไม่สนับสนุน และให้เลิกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง พร้อมทั้งส่งเสริมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในการลด ละ และเลิกการใช้บรรจุภัณฑ์ ตามแนวนโยบายภาครัฐในการจัดการขยะพลาสติกที่เกิดขึ้น ตลอดจนรณรงค์ให้เกิดการลดการใช้พลาสติก รวบรวม จัดเก็บและป้องกันมลพิษจากขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นในวงกว้าง

ความคืบหน้าการจัดการพลาสติก

  • เป้าหมายและความก้าวหน้าเพื่อตอบสนองบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนตลอดการดำเนินงาน
  • เป้าหมายและความก้าวหน้าในการลดขยะพลาสติกตลอดห่วงโซ่คุณค่า

บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ทั้งหมดสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ใช้ซ้ำ หรือย่อยสลายได้

การใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งหมด

(พันตัน)

การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน

ความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อการลดขยะพลาสติก และการส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนสะท้อนถึงการดำเนินงานที่มุ่งสู่การสร้างอนาคตที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เครือฯ ตระหนักดีถึงความเร่งด่วนในการจัดการมลพิษที่เกิดจากขยะพลาสติกและผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม นี้จึงเป็นเหตุผลหลักของการดำเนินงานในมุมมองต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ประการแรก เราได้นำแนวทางเชิงรุกมาใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบาโดยไม่กระทบต่อคุณภาพและความปลอดภัย เราลดรอยเท้าพลาสติกโดยรวมของบรรจุภัณฑ์ของเราโดยการใช้วัสดุน้อยลง ส่งผลให้มีการผลิตของเสียน้อยลงตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ทีมออกแบบของเรายังให้ความสำคัญกับวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก เพื่อให้มั่นใจว่าบรรจุภัณฑ์ของเรานั้นง่ายต่อการรีไซเคิลหรือย่อยสลาย

ประการที่สอง เรามุ่งมั่นที่จะปิดวงจรพลาสติกโดยเพิ่มการใช้วัสดุรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์ของเรา เราส่งเสริมความต้องการในการลดขยะหลังการบริโภคและเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยการค้นหาพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการผลิตพลาสติกบริสุทธิ์และผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม

ประการที่สาม ในฐานะส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเราที่จะบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราส่งเสริมการใช้ทางเลือกบรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ทุกเมื่อในทางปฏิบัติ เราต้องการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวโดยการประดิษฐ์และทำการตลาดบรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เราทำเช่นนี้โดยให้ลูกค้ามีตัวเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในขณะที่ยังคงรักษาความสดและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ เราเข้าใจถึงความสำคัญในการรวบรวมและรีไซเคิลขยะที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการจัดการกับการปนเปื้อนของพลาสติก เพื่อเพิ่มอัตราการรีไซเคิลและให้แน่ใจว่าขยะพลาสติกถูกส่งไปยังโรงงานรีไซเคิลได้สำเร็จ เราทำงานร่วมกับชุมชนระดับภูมิภาค องค์กรพัฒนาเอกชน และธุรกิจกำจัดขยะ

มากไปกว่านี้ เรายังเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการตระหนักรู้ เรามีส่วนร่วมในการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ของสาธารณะและการริเริ่มด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการใช้พลาสติกอย่างรับผิดชอบและความสำคัญของการรีไซเคิล ด้วยการเสริมศักยภาพผู้บริโภคด้วยความรู้ เราได้ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืนและสนับสนุนทางเลือกที่มีความรับผิดชอบ

นอกเหนือจากความพยายามของเรา เครือฯ ยังได้เสาะหาองค์กรพันธมิตร และนวัตกรที่มีแนวทางการดำเนินงานในด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เหมือนกับเครือฯ ด้วยโครงการความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา เครือฯ มีความมุ่งมั่นที่จะคิดค้นวิธีการบริหารจัดการขยะพลาสติก และส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

การบริหารจัดการของเสีย

นโยบายและความมุ่งมั่นด้านการบริหารจัดการของเสียของเครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งเน้นไปที่การลดการเกิดของเสีย เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และประยุกต์ใช้แนวทางการกำจัดของเสียอย่างรับผิดชอบ เครือฯ ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริโภคอย่างรับผิดชอบในหมู่ผู้มีส่วนได้เสียโดยการเปลี่ยนของเสียให้เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการรีไซเคิล ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียจึงมีความสำคัญสูงสุด

เครือฯ ให้ความสำคัญต่อการการจัดการสารเคมีและสารอันตราย เพื่อปกป้องสุขภาพของมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามกฎหมาย เครือฯ ใช้กฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด วิเคราะห์ความเสี่ยง และสื่อสารเกี่ยวกับความอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการพึ่งพาสารอันตราย จึงเน้นไปที่การใช้สารทดแทนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น การวิจัยอย่างต่อเนื่อง และการฝึกอบรมพนักงาน รับประกันแนวทางการจัดการขยะเคมีที่เหมาะสมสำหรับการจัดเก็บ การขนส่ง และการกำจัด

เครือฯ ยังคงมุ่งมั่นในการจัดการของเสียและวัตถุอันตรายอย่างรับผิดชอบเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน โดยเราไม่เพียงดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความจำเป็นทางศีลธรรมด้วย ความมุ่งมั่นของเครือฯ ในด้านความโปร่งใสและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นรากฐานของภารกิจในการปกป้องสิ่งแวดล้อม ชุมชน และคนรุ่นต่อไปจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากของเสียและสารเคมีอันตราย

นอกเหนือจากความมุ่งมั่นที่ได้กล่าวมาข้างต้น เครือฯ ยังได้มีการดำเนินงานเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ เครือฯ จึงประกาศจุดยืนที่จะไม่พัฒนาสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติของสารที่น่ากังวลเป็นอย่างมาก ด้วยการละเว้นจากการพัฒนาสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว เรามุ่งหวังที่จะป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและมีส่วนช่วยให้โลกปลอดภัยและมีสุขภาพดียิ่งขึ้น นโยบายนี้ใช้กับหน่วยธุรกิจและพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดของเรา ซึ่งเป็นการตอกย้ำความทุ่มเทของเราในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานสารเคมีระดับโลก

ความคืบหน้าการจัดการของเสีย

  • เป้าหมายและความคืบหน้าการกำจัดของเสียและของเสียอันตราย
ปริมาณของเสียทั้งหมด

(พันตัน)

ปริมาณของเสียที่ไม่อันตรายและขยะอาหารที่นำไปฝังกลบ

(พันตัน)

ปริมาณของเสียแบ่งตามวิธีการจัดการ

ของเสียทั่วไป

พันตัน

ของเสียอันตราย

พันตัน

การส่งเสริมการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน

CASE STUDY

โครงการบริหารจัดการกากตะกอนน้ำเสียด้วยการใช้ระบบย่อยสลายกากตะกอน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด ได้ศึกษาและ พัฒนาต้นแบบระบบย่อยสลายกากตะกอน (Sludge) ที่ได้จาก ระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 120 ลบ.ม./วัน ด้วยการใช้ระบบถังหมัก ย่อยสลายกากตะกอน หรือ Sludge Digester เพื่อใช้ในการผลิต กระแสไฟฟ้า ระบบดังกล่าวนำเอากากตะกอนที่เกิดขึ้นไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซเชื้อเพลิง ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแนวทาง การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มุ่งเน้นไปที่การลด การกำจัดขยะของเสียด้วยวิธีการหลุมฝังกลบ รวมถึงลดปริมาณ การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของ โครงการนี้ บริษัทฯ ยังได้วางแผนในการที่จะพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นให้กับกลุ่มโรงงานที่สนใจในอนาคตอีกด้วย

Natural Capital

ย่อยสลายกากตะกอน (Sludge)

ลบ.ม./วัน

ตัน co2e/ปี

แผนการจัดการสำหรับเครื่องมือประมงที่ถูกทิ้งหรือถูกทิ้ง

เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักถึงอันตรายจากการละทิ้งหรือทิ้งเครื่องมือประมงที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม เราไม่มีการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์การประมง แต่เราสร้างความตระหนักรู้ให้กับชุมชนเกี่ยวกับปัญหาการทิ้งหรือทิ้งอุปกรณ์ประมงอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการสูญเสียอาหารและขยะอาหารในระยะแรกของเครือฯ คือการป้องกัน เพื่อรับประกันความสดและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา กระบวนการดำเนินงานของเราและของห่วงโซ่อุปทานได้รับการควบคุมดูแลโดยขั้นตอนการจัดการอาหารที่เข้มงวด ซึ่งรวมถึงการจัดการ การจัดเก็บ และการขนส่งที่ถูกต้อง เราทำงานร่วมกับเกษตรกร คู่ค้า และพันธมิตรเพื่อนำวิธีการผลิตที่มีจริยธรรมมาใช้ ส่งเสริมผลผลิตพืชผลที่เหมาะสมที่สุดและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

เรามีการดำเนินงานกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการนำอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการดำเนินงานนอกเหนือจากการป้องกันเพื่อกำจัดอาหารส่วนเกินหรืออาหารที่ขายไม่หมดจากการดำเนินงานและห่วงโซ่อุปทานของเรา เครือฯ ได้แจกจ่ายอาหารที่รับประทานได้ให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยร่วมมือกับธนาคารอาหารในบริเวณใกล้เคียง องค์กรการกุศล และองค์กรชุมชน เพื่อต่อสู้กับความหิวโหยและลดขยะอาหาร

หลักการเบื้องต้นของความมุ่งมั่นและนโยบายของเครือฯ คือการเปิดกว้างและการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เราติดตามและประเมินปริมาณขยะอาหารที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทั้งหมดของเราเป็นประจำ โดยกำหนดเป้าหมายการลดแบบเชิงรุกและติดตามผลลัพธ์ของเราอย่างต่อเนื่อง เครือฯ คาดหวังให้เกิดความร่วมมือทั่วทั้งอุตสาหกรรมและพัฒนาความพยายามของทีมในการต่อสู้กับขยะอาหารโดยการแบ่งปันการวิจัยและประสบการณ์ของเรา

ความคืบหน้าการบริหารจัดการการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร

กรอบการดำเนินงาน ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำอาหารส่วนเกินที่เกิดขึ้นกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดขยะอาหารที่นำไป ฝังกลบเป็นศูนย์ภายในปี 2573

เป้าหมายและผลการดำเนินงานด้านการลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหารในกระบวนการผลิต

แนวโน้มปริมาณขยะอาหารที่เกิดขึ้น

(พันตัน)

ความร่วมมือเพื่อลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร

ความทุ่มเทของเราในการลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร นั้นขึ้นอยู่กับการทำงานร่วมกัน เพื่อนำวิธีการผลิตที่มีจริยธรรมไปใช้และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรสูงสุด เราจึงร่วมมืออย่างแข็งขันกับเกษตรกร คู่ค้า และพันธมิตรของคู่ค้าอื่น ๆ วิธีนี้ช่วยลดการสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุดทันที นอกจากนี้ เรายังทำงานร่วมกับองค์กรการกุศลและธนาคารอาหารในบริเวณใกล้เคียงเพื่อนำอาหารส่วนเกินกลับมา แจกจ่ายให้กับผู้ที่ต้องการ และเพิ่มความมั่นคงด้านอาหาร ความสัมพันธ์ของเราให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและการแบ่งปันข้อมูล ซึ่งส่งเสริมสภาพแวดล้อมของความรับผิดชอบ และช่วยให้เราก้าวหน้าร่วมกันในการต่อสู้กับขยะอาหาร เรามุ่งมั่นร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน โดยความร่วมมือและการบริโภคอย่างรับผิดชอบสร้างระบบอาหารที่ยุติธรรมและยืดหยุ่นสำหรับทุกคน เข้าร่วมกับเราในภารกิจร่วมกันของเราเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและลดขยะอาหารทั่วโลก

CASE STUDY

โครงการบริหารจัดการการสูญเสียอาหาร และขยะอาหารโดยรวม

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้แสดงเจตนารมย์อย่างมุ่งมั่น ในการที่จะลดปริมาณการสูญเสียอาหาร อาหารส่วนเกิน และขยะอาหารที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของเครือฯ ครอบคลุมทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ด้วยการนำอาหารส่วนเกินที่เกิดขึ้นส่งต่อไปยัง กลุ่มเปราะบางในสังคม รวมไปถึงการบริจาคอาหารส่วนเกินให้กับสัตว์ป่า โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงาน ภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตามแนวนโยบายของเครือฯ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมาย การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ SDG 12 ในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยสามารถประมวลผลภาพรวมการดำเนินโครงการฯ ในปี 2565 ดังนี้

ปริมาณอาหารส่วนเกินที่นำไปบริจาคโดยครอบคลุมการดำเนินงานในทุกกลุ่มธุรกิจทั่วโลก

ประเทศไทย

ตันของอาหารส่วนเกิน

ประเทศจีน

ตันของอาหารส่วนเกิน

อื่น ๆ

ตันของอาหารส่วนเกิน

Sustainability in Action