เครือเจริญโภคภัณฑ์มีธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งการดำเนินธุรกิจทั้ง 8 สายธุรกิจ ประกอบกับกลยุทธ์ส่งเสริมการดำเนินงานและเสริมสร้างความแข็งแกร่งซึ่งกันและกัน สิ่งนี้พิสูจน์ได้จากการก้าวผ่านเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจและอื่น ๆ ตลอด 100 ปี ซึ่งเครือฯ ไม่เพียงแค่นำประสบการณ์และความสามารถของเรามาสนับสนุนการดำเนินงานของประเทศชาติ แต่เรายังส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าองค์รวม โดยได้แสดงการบูรณาการ การสร้างคุณค่ากับประเด็นความยั่งยืนทั้ง 15 ด้าน

ปัจจัยนำเข้า
Financial Capital

914,481 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

Manufacturing Capital

370 โรงงานผลิต

989 ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และฟาร์มพืชสวน - พืชไร่

13,141 สาขาร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

149 ศูนย์จำหน่ายสินค้าฯ Makro

2,791 ไฮเปอร์มาร์เก็ต/ซูเปอร์มาร์เก็ต/มินิซูเปอร์มาร์เก็ต

Intellectual Capital

95 ศูนย์วิจัยและพัฒนา

22,689 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา

Human Capital

428,576 คน จำนวนแรงงาน

19.09 ชั่วโมง/คน/ปี เฉลี่ยการอบรมพนักงาน

206,750 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

Relationship Capital

องค์กรพันธมิตรและความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

Natural Capital

57.13 ล้านกิกะจูล การใช้พลังงาน

95 ล้านลูกบาศก์เมตร การนำน้ำกลับมาใช้

7.05 ล้านกิกะจูล การใช้พลังงานหมุนเวียน

การดำเนินธุรกิจ และกิจกรรมของ เครือเจริญโภคภัณฑ์
ผลลัพธ์ และผลประโยชน์
Heart: Living Right
2,333,506 ล้านบาท
รายได้รวม
ร้อยละ 100 
ของธุรกิจที่มีการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
7.26 ล้านคน
ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
ร้อยละ 100
ของพนักงานที่ได้รับการอบรม
ร้อยละ 100
ของธุรกิจมีระบบบริหารจัดการ
Health: Living Well
852
ของรายได้จากการขายมาจากผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และสุขภาวะที่ดี
ร้อยละ 82
คะแนนความผูกพันของผู้มีส่วนได้เสีย
1.8 ล้านราย
เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงอาหารที่มีโภชนาการที่ดี
3.94 ล้านราย
ที่ได้รับการสร้างงานสร้างอาชีพ
3,012 ฉบับ
จำนวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่เครือฯ ได้รับ
Home: Living Together
1.07 ล้านตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ที่ลดลงจากโครงการด้านสิ่งแวดล้อม
115 พันตัน
ปริมาณของเสียที่ลดลง
65 ล้านลูกบาศก์เมตร
ของการนำน้ำมาใช้ที่ลดลง
ร้อยละ 19
ของธุรกิจที่มีการร่วมมือด้านการฟื้นฟูระบบนิเวศ
ร้อยละ 92.2
ของวัตถุดิบที่มีความสำคัญสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้