เครือเจริญโภคภัณฑ์มีธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งการดำเนินธุรกิจทั้ง 8 สายธุรกิจ ประกอบกับกลยุทธ์ส่งเสริมการดำเนินงานและเสริมสร้างความแข็งแกร่งซึ่งกันและกัน สิ่งนี้พิสูจน์ได้จากการก้าวผ่านเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจและอื่น ๆ ตลอด 100 ปี ซึ่งเครือฯ ไม่เพียงแค่นำประสบการณ์และความสามารถของเรามาสนับสนุนการดำเนินงานของประเทศชาติ แต่เรายังส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าองค์รวม โดยได้แสดงการบูรณาการ การสร้างคุณค่ากับประเด็นความยั่งยืนทั้ง 15 ด้าน

กระบวนการสร้างคุณค่า