เพื่อเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน คณะกรรมการบริหารงานด้านความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ Sustainability, Good Governance and Corporate Communication Operating Committee: SGC Operating Committee ได้ถูกจัดตั้งขึ้น โดยมีประธานคณะผู้บริหาร เครือฯ เป็นประธาน ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานด้านความยั่งยืนฯ มีหน้าที่ดังนี้

01

กำกับดูแล กำหนดนโยบาย และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล

02

กำหนดกลยุทธ์และแนวปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร

03

ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องกับหลักสากล

04

บริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

โดยผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะถูกนำไปรายงานให้คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหารระดับสูงของเครือฯ จากทุกกลุ่มธุรกิจได้รับทราบอยู่เป็นประจำ