เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นต่อการดำเนินงานอย่างยั่งยืน เครือฯ ได้ดำเนินการก้าวสำคัญสู่การริเริ่มความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยเฉพาะด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมนั้น เครือฯ ได้ประกาศความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กร Carbon Neutral ภายในปี 2573 และองค์กร Net Zero ภายในปี 2593 การส่งเสริมการบริโภคและการผลิตอย่างรับผิดชอบโดยมุ่งเน้นที่การลดการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ และการดำเนินการตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วยการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนเพื่อกำกับดูแลการดำเนินการและความคืบหน้าการดำเนินงานสู่เป้าหมายความยั่งยืนเครือฯ สู่ปี 2573 ของกลุ่มบริษัท และเป้าหมายที่มีความสำคัญสูงสำหรับเครือฯ 3 ประเด็น ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น คณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงจากสาขาต่าง ๆ ซึ่งมีความกระตือรือร้นอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก คณะกรรมการชุดนี้มีประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กรเป็นประธาน ซึ่งท่านยังได้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากทุกหน่วยธุรกิจ ทั้งจากบริษัทจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนมีวัตถุประสงค์หลักในการประเมิน ติดตาม และปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความยั่งยืนของกลุ่มในทุกหน่วยธุรกิจและการดำเนินงาน นอกจากคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนแล้ว เครือฯ ยังได้จัดให้มีสำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และคณะทำงานด้านความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้นำนโยบาย ทิศทาง และแนวทางการดำเนินงานที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนยังแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของเครือฯ ที่มีต่อความโปร่งใสและความรับผิดชอบ คณะกรรมการฯ จะรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารได้รับทราบเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสีย เช่น พนักงาน นักลงทุน ลูกค้า และชุมชนขนาดใหญ่ได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความพยายามและความสำเร็จของบริษัทในด้านที่สำคัญ เครือฯ มีความตั้งใจที่จะเป็นผู้นำระดับโลกในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน และมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น โดยการตั้งเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ทะเยอทะยานและดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว

บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน

01

กำกับดูแล กำหนดนโยบาย และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล

02

กำหนดกลยุทธ์และแนวปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร

03

ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องกับหลักสากล

04

บริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน

คลิกเพื่อขยาย