การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Our Impact by the Numbers

ลูกบาศก์เมตรต่อล้านบาท

ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ต่อหน่วยรายได้ ปี 2564

%

ของทุกหน่วยงานในเครือฯ ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านน้ำ

%

ของปริมาณการนำน้ำมาใช้ใหม่/ใช้ซ้ำ

%

สามารถลดปริมาณการนำน้ำมาใช้ต่อหน่วยรายได้เทียบกับปีฐาน 2563

ผลการดำเนินงาน และเป้าหมายความยั่งยืนเครือฯ สู่ปี 2573

%

%

ลดปริมาณการนำน้ำมาใช้ต่อหน่วยรายได้เทียบกับปีฐาน 2563

แนวทางการบริหารจัดการ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ เครือฯ จึงมีการปรับตัวและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำให้ดียิ่งขึ้นตามหลักการ 5Rs (Reduce, Reuse, Recycle, Restore และ Recover)

นอกจากนี้ เครือฯ ยังตระหนักถึงการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งก่อนปล่อยออกสู่ธรรมชาติตามที่กฎหมายในแต่ละประเทศและพื้นที่ที่เครือฯ ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจกำหนด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง ทั้งนี้ เครือฯ ยังได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า โดยมีมาตรการในการสนับสนุนและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำให้กับคู่ค้าธุรกิจ นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเรื่องของการเข้าถึงน้ำสะอาดและการสุขาภิบาล เครือฯ ยังมุ่งมั่นในการร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นพัฒนาการจัดการเข้าถึงแหล่งน้ำที่สะอาดและสุขาภิบาลที่ดี

ข้อมูลการจัดการทรัพยากรน้ำปี 2564

ปริมาณน้ำที่นำมาใช้

ล้านลูกบาศก์เมตร

%

น้ำจืด

TDS ≤ 1,000 mg/L

%

น้ำอื่นๆ

TDS > 1,000 mg/L

น้ำผิวดิน

ล้านลูกบาศก์เมตร

น้ำจากผู้ผลิตภายนอก

ล้านลูกบาศก์เมตร

น้ำทะเล

ล้านลูกบาศก์เมตร

น้ำฝน

ล้านลูกบาศก์เมตร

น้ำใต้ดิน

ล้านลูกบาศก์เมตร

ปริมาณน้ำที่ปล่อยสู่ภายนอก

ล้านลูกบาศก์เมตร

%

น้ำจืด

TDS ≤ 1,000 mg/L

%

น้ำอื่นๆ

TDS > 1,000 mg/L

น้ำผิวดิน

ล้านลูกบาศก์เมตร

น้ำใต้ดิน

ล้านลูกบาศก์เมตร

น้ำทะเล

ล้านลูกบาศก์เมตร

ท่อระบายน้ำสาธารณะ

ล้านลูกบาศก์เมตร

ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ทั้งหมด

ล้านลูกบาศก์เมตร

นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ / ใช้ซ้ำ

%

ปี 2564 ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ ต่อหน่วยรายได้

ลูกบาศก์เมตรต่อล้านบาท

สามารถลดปริมาณการนำน้ำมาใช้ ต่อหน่วยรายได้

%

เทียบกับปีฐาน พ.ศ. 2563

ปริมาณน้ำที่นำมาใช้

 

ปริมาณน้ำที่ปล่อยสู่ภายนอก

ล้านลูกบาศก์เมตร

ปริมาณน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่/ใช้ซ้ำ

 

ข้อมูลทรัพยากรน้ำในพื้นที่ที่มีความเครียดน้ำ**

ปริมาณน้ำที่นำมาใช้

ล้านลูกบาศก์เมตร

%

น้ำจืด

TDS* ≤ 1,000 mg/L

%

น้ำอื่นๆ

TDS* > 1,000 mg/L

แบ่งตามแหล่งน้ำ

ล้านลูกบาศก์เมตร

ปริมาณน้ำที่ปล่อยสู่ภายนอก

ล้านลูกบาศก์เมตร

%

น้ำจืด

TDS* ≤ 1,000 mg/L

%

น้ำอื่นๆ

TDS* > 1,000 mg/L

แบ่งตามแหล่งน้ำ

ล้านลูกบาศก์เมตร

* TDS = Total Dissolved Solids
** หน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเครียดน้ำ (Baseline Water Stress) ระดับสูงและสูงมาก โดยใช้เครื่องมือ Aqueduct Water Risk Atlas

การประเมินความเสี่ยงด้านน้ำแบบบูรณาการ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้พัฒนากรอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ำ เพื่อนำไปใช้กับ ทุกหน่วยงานในทุกกลุ่มธุรกิจของเครือฯ การจัดทำการประเมินจะคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงในหลายๆด้าน ทั้งด้านปริมาณน้ำที่นำมาใช้ของแต่ละหน่วยงานและด้านความเครียดน้ำ (Baseline water stress) โดยใช้เครื่องมือ Aqueduct Water Risk Atlas ของ World Resources Institute (WRI) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล จากนั้นจะนำผลการประเมินมาจัดระดับตามความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำ 3 ระดับเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการด้านน้ำต่อไป

กรอบการดำเนินงานในการประเมินความเสี่ยงด้านน้ำ

ความเครียดน้ำ ปริมาณน้ำที่นํามาใช้ ความเสี่ยงด้านน้ำ

ระดับต่ำ - ปานกลาง

+
ปริมาณน้อย – ปานกลาง

ระดับต่ำ

+
ปริมาณมาก

ระดับปานกลาง

ระดับสูง - สูงมาก

+
ปริมาณน้อย

ระดับต่ำ

+
ปริมาณปานกลาง

ระดับปานกลาง

+
ปริมาณมาก

ระดับสูง

แผนบริหารจัดการด้านน้ำ

ความเสี่ยงด้านน้ำระดับต่ำ

  • ติดตามปริมาณน้ำที่นํามาใช้ผ่านระบบการรายงานผลอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงด้านน้ำระดับปานกลาง

  • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำตามหลักการ 5RS
  • ติดตามปริมาณน้ำทีน้ำมาใช้ผ่านระบบการรายงานผลอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงด้านน้ำระดับสูง

  • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำตามหลักการ 5Rs
  • ติดตามปริมาณน้ำที่นํามาใช้ผ่านระบบการรายงานผลอย่างต่อเนื่อง
  • ประเมินความเสี่ยงระดับพื้นที่โดยใช้ Local Water Tool
  • ประเมินความเสี่ยงด้านน้ำให้กับคู่ค้ารายสําคัญ

จากการประเมินความเสี่ยงด้านน้ำตามกรอบการดำเนินงานพบว่าพื้นที่การผลิตของเครือฯที่มีระดับความเสี่ยงด้านน้ำสูงมีเพียง 1% ของทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่ของกลุ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงจะอยู่ในประเทศไทยถึง 79% เครือฯ จึงมุ่งเน้นส่งเสริมให้กลุ่มธุรกิจในประเทศไทยจัดทำมาตรการด้านน้ำอย่างเข้มข้น และมีการติดตามผลการลดการใช้น้ำเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

พื้นที่การผลิตของเครือ ฯ ที่มีความเสี่ยงด้านน้ำระดับสูง จำแนกตามภูมิศาสตร์

การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำของคู่ค้า

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการด้านน้ำ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เครือฯ จึงได้พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการด้านน้ำของคู่ค้าซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญต่อธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้ามีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธภาพ ลดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ ร่วมกันรณรงค์และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้คงอยู่ต่อไป

ประเมินควาเสี่ยงด้านน้ำ

จัดทำการประเมินความเสี่ยงด้านน้ำให้กับคู่ค้า เพื่อจัดกลุ่มตามระดับความเครียดน้ำ (Water Stress) โดยใช้เครื่องมือที่เชื่อถือได้ระดับสากล

ระบบการบริหารจัดการด้านน้ำ

ร่วมมือกับคู่ค้าในการจัดทำแผนการบริหารจัดการด้านน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ตรวจประเมินคู่ค้าด้านการบริหารจัดการน้ำ

เข้าร่วมประเมินและตรวจสอบระบบบริหารจัดการด้านน้ำของคู่ค้า รวมถึงเรื่องการบำบัดน้ำเสียและคุณภาพน้ำทิ้งที่ได้มาตรฐาน

ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

ร่วมกับคู่ค้าในการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆเพื่อรณรงค์เรื่องการใช้น้ำอย่างประหยัด ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ทุกคนถึงความสำคัญในการช่วยกันอนุรักษ์น้ำ

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบหมุนเวียน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินงานด้านการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำตามแนวทางของโครงการ CEO Water Mandate ภายใต้ UN Global Compact ซึ่งเครือฯได้มีการประยุกต์แนวคิดการจัดการน้ำแบบหมุนเวียน (Circular Water Management) ตามหลักการ 5Rs (Reduce, Reuse, Recycle, Restore และ Recover) โดย WBCSD (The World Business Council for Sustainable Development) มาใช้ในการบริหารจัดการการใช้น้ำภายในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทรัยากรน้ำผ่านการดำเนินการต่างๆ สามารถนำน้ำมาใช้ซ้ำหรือนำกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งให้ความสำคัญในกระบวนการบำบัดน้ำเสียก่อนส่งคืนน้ำออกสู่ภายนอกองค์กรและแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยคุณภาพน้ำต้องได้มาตรฐานหรือดีกว่ามาตรฐานตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศ

ความร่วมมือกับพันธมิตรในการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งน้ำ และสุขาภิบาลของชุุมชน

ในการบรรลุเป้าหมายของเครือเจริญโภคภัณฑ์และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) เครือฯ จึงร่วมมือกับพันธมิตรหลายภาคส่วนในการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงแหล่งน้ำและสุขาภิบาลของชุมชนมาตลอดระยะเวลาหลายปีที่เครือฯได้ดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำที่สะอาด ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีแหล่งน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค อีกทั้งได้รับการบริหารจัดการสุขาภิบาลที่ดีอีกด้วย

Sustainability in Action