การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Our Impact by the Numbers

%

ของโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ได้รับการรับรองโดยมาตรฐานด้านไอทีระดับสากล

กรณี

จำนวนข้อร้องเรียนเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล

  • นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
  • นโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผลการดำเนินงาน และเป้าหมายความยั่งยืนเครือฯ สู่ปี 2573

%

%

ทุกกลุ่มธุรกิจได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปกป้องข้อมูล

แนวทางการบริหารจัดการ

หนึ่งในภารกิจที่สำคัญของคณะกรรมการคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์ (Digital Transformation Committee) ที่มีคุณศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นประธาน เป็นการกำกับดูแลและการจัดการด้านความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) โดยกำหนดแนวทางบริหารจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปกป้องข้อมูลตั้งแต่การบ่งชี้ความเสี่ยง (Identify) การปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัล (Protect) การตรวจสอบ (Detect) การตอบโต้เหตุการณ์ที่สร้างความเสียหาย (Respond) และการฟื้นฟูระบบจากความเสียหาย (Recover) ซึ่งเป็นแนวทางที่ต้องนำไปดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกธุรกิจของเครือฯ