การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Our Impact by the Numbers

%

ของโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ได้รับการรับรองโดยมาตรฐานด้านไอทีระดับสากล

กรณี

จำนวนข้อร้องเรียนเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล

  • นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
  • นโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผลการดำเนินงาน และเป้าหมายความยั่งยืนเครือฯ สู่ปี 2573

%

%

ทุกกลุ่มธุรกิจได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปกป้องข้อมูล

แนวทางการบริหารจัดการ

ความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงความปลอดภัยทางข้อมูลถือเป็นปัจจัยสำคัญของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงมีแนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปกป้องข้อมูลที่ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ โดยมีคณะทำงานด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นผู้กำกับดูแลทั้งด้านระบบ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปกป้องข้อมูล เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ระบบการการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการปกป้องข้อมูลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เครือฯ กำหนดกรอบและแนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปกป้องข้อมูลขึ้น เพื่อช่วยให้องค์กรเข้าใจและมี วิธีการจัดการกระบวนการปกป้องและรับมือจากภัยร้ายด้านไซเบอร์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยโครงสร้างดังกล่าวมีองค์ประกอบหลักดังนี้