หลักการบรรษัทภิบาล

หลักการบรรษัทภิบาลทั้ง 11 ประการเป็นหลักปฏิบัติที่ผู้รับผิดชอบสูงสุดในแต่ละบริษัทมีหน้าที่นำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการ ทำให้สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ทำธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและสร้างคุณค่าให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

01

เครือเจริญโภคภัณฑ์มองการณ์ไกล เพราะการพัฒนาตนเองอยู่เสมอทำให้ เครือฯ มาถึงจุดนี้ได้และจะช่วยให้ เครือฯ ยืนหยัดต่อไปได้ในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม
02

ขณะที่ความเชื่อมโยงภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์ถือเป็นความแข็งแกร่งเพราะมีโอกาสมากในการแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน แต่เครือฯ จำเป็นต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นไปพร้อมกันด้วยการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ซับซ้อนอย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม
03

เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยความรับผิดชอบในขณะเดียวกันก็ยังคงความกล้าตัดสินใจซึ่งถือเป็นคุณลักษณะอันมีค่าที่ต้องรักษาไว้

อ่านเพิ่มเติม
04

คณะกรรมการบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์มีหน้าที่กำหนดทิศทางเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และตัดสินใจในสิ่งที่ จะสร้างประโยชน์อย่างแท้จริงในระยะยาวให้กับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน

อ่านเพิ่มเติม
05

กรรมการบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์มีหน้าที่นำเสนอมุมมองที่ผ่านการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน เพื่อนำไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการจำเป็นต้องมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว แน่วแน่ และพร้อมที่จะท้าทายในการหารืออย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่นั้นได้ด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม
06

สิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพในการปฏิบัติงานในระยะยาวของคณะกรรมการ คือการที่กรรมการบริษัทมีมุมมองที่ทันสมัยและรอบด้านเพียงพอต่อการพิจารณาประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้นตลอดจนธุรกิจ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

อ่านเพิ่มเติม
07

เครือเจริญโภคภัณฑ์วางโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท โดยมุ่งหวังให้ดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและมีเหตุ มีผล โดยใช้ความรู้ความสามารถวิจารณญาณและประสบการณ์ร่วมกันของกรรมการบริษัททั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม
08

เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นที่จะพิจารณาค่าตอบแทนและการประเมินผลงานทั้งในระดับบุคคล บริษัทและ คณะกรรมการบริษัทอย่างถี่ถ้วนและโปร่งใส

อ่านเพิ่มเติม
09

เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นที่จะสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดอย่างเปิดเผย มีประสิทธิผลและอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม
10

เครือเจริญโภคภัณฑ์ต้องมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทจดทะเบียน ของเครือฯ ได้ใช้สิทธิของพวกเขาอย่างเท่าเทียม

อ่านเพิ่มเติม
11

ความน่าเชื่อถือ คุณธรรมและความซื่อสัตย์ คือหัวใจของเครือเจริญโภคภัณฑ์

อ่านเพิ่มเติม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน จึงจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้ขึ้นให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและไทย รวมถึงข้อบังคับบริษัท เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน โดยให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติ