จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์ใช้สำหรับพนักงานทั่วโลกเพื่อให้พนักงานทุกคนของเราประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย พัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีความเป็นอันหนึ่งเดียวกันมีค่านิยมเดียวกันคือคุณธรรมและความซื่อสัตย์

เครือฯ มุ่งสร้างความตระหนักรู้ และทำให้พนักงานทุกคนเห็นถึงความสำคัญของการทำงานอย่างมีจริยธรรม จึงบรรจุหลักสูตรด้านจรรยาบรรณธุรกิจในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และมีการอบรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดให้มีการทดสอบความรู้ด้านจริยธรรมและการปฏิบัติเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้เครือฯ ยังจัดทำจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าธุรกิจ และส่งเสริมให้คู่ค้าธุรกิจตระหนักถึงความสำคัญและปฏิบัติตาม เพื่อให้การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติระดับเครือ

เพื่อให้การกำกับดูแลให้บริษัทในเครือดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนั้น เครือฯ ได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติระดับเครือให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแล หรือ ESG และมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติอยู่เป็นประจำ โดยศึกษาแนวโน้มและมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการทั้งในระดับประเทศและระดับสากลอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงศึกษาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับหลากหลายธุรกิจตามบริบทของเครือฯ