คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้นำในการกำหนดภาพรวม การดำเนินธุรกิจโดยมอบหมายให้ “คณะกรรมการบริหาร” ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของเครือฯ เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หลักการบรรษัทภิบาล นโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อน ได้แก่ “คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยงและการตรวจสอบ” และ “คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์” ทำหน้าที่กลั่นกรองงาน เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการมีผู้รับผิดชอบที่ทำให้เกิดการปฏิบัติและรายงานผล ซึ่งทำให้การขับเคลื่อนด้านการกำกับดูแลกิจการเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทั้งเครือ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ เครือเจริญโภคภัณฑ์

  • กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
  • กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
  • กฎบัตรของคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยงและการตรวจสอบ
  • กฎบัตรของคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์