การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Our Impact by the Numbers

คน

เด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร

องค์กร

ที่ได้รับการส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร

มื้อ

จำนวนมื้ออาหารที่บริจาคให้กับผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับโอกาสในการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ

ผลการดำเนินงาน และเป้าหมายความยั่งยืนเครือฯ สู่ปี 2573

ล้านราย

ล้านราย

ของเด็ก ประชาชน และคนยากจนได้รับการสนับสนุนโอกาสในการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ

แนวทางการบริหารจัดการ

ในฐานะที่เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นองค์กรผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจเวชภัณฑ์ เราจึงตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อวันข้างหน้าที่ดีกว่าตลอดไป แนวทางการดำเนินงานของเครือฯ มุ่งเน้นไปที่ 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่

01

การมีอาหารที่เพียงพอ

การมีอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในประเทศของตนเอง

02

การเข้าถึงอาหาร

ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านโภชนาการ ความคุ้มค่า และราคา

03

การใช้ประโยชน์จากอาหาร

ประชาชนหรือผู้บริโภคจะต้องสามารถใช้ประโยชน์จากอาหารที่บริโภคเข้าไปได้ เพื่อเสริมสร้างให้ร่างกายมีความแข็งแรง และมีภูมิคุ้มกันต่อโรคภัยไข้เจ็บ

04

การมีเสถียรภาพด้านอาหาร

การมีระบบบริหารจัดการด้านความพร้อมและความเพียงพอของอาหารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเพียงพอ

Sustainability in Action