เป้าหมายและผลการดำเนินงาน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและการปรับปรุงการเข้าถึงโภชนาการ เป้าหมายของเราคือการมีบทบาทอย่างแข็งขันในการจัดการกับความท้าทายด้านอาหารระดับโลกโดยการลงทุนในแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ยั่งยืน ส่งเสริมเทคโนโลยีอาหารที่เป็นนวัตกรรม และสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นผ่านโครงการริเริ่มที่เกี่ยวข้องกับอาหารต่าง ๆ ด้วยการดำเนินงานด้านการเกษตรและการแปรรูปอาหารขนาดใหญ่ของเรา เราได้มีส่วนสนับสนุนให้มีผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและทำงานเพื่อสร้างความมั่นใจประชาการสามารถเข้าถึงอาหารได้ตามที่ต้องการ

ผลการดำเนินงาน และเป้าหมายความยั่งยืนเครือฯ สู่ปี 2573

ล้านราย

ของเด็ก ประชาชน และคนยากจนได้รับการสนับสนุนโอกาสในการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การดำเนินงานด้านความมั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงโภชนาการของเครือเจริญโภคภัณฑ์มีส่วนช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของ Sustainable Development Goals จำนวน 1 เป้าหมายด้วยกัน


สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Sustainable Development Goals Report 2022

ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินการประเมินและจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลกระทบที่เรามีต่อผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นใดที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญและจะมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์และการดำเนินการของเราเมื่อเวลาผ่านไป ในปี 2565 ผลการประเมินพบว่าความมุ่งมั่นในการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของอาหารที่มีโภชนาการที่ดีสร้องผลกระทบโดยตรงต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 กลุ่ม


สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Stakeholder Engagement Report 2022

Our Impact by the Numbers

ล้านราย

จำนวนสะสมของเด็ก เยาวชน ผู้ยากไร้ และกบลุ่มเปราะบางได้รับโอกาสในการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ (จำนวนสะสม 2564-2565)

ล้านมื้อ

จำนวนมื้ออาหารที่มอบให้กับผู้ด้อยโอกาสในปี 2565

องค์กร

ที่ร่วมมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารในปี 2565

แนวทางการบริหารจัดการความมั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงโภชนาการ

ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ เรามีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะใช้กลยุทธ์การจัดการที่ยั่งยืนของเราเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึงโภชนาการและความมั่นคงด้านอาหารทั่วโลก ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่าศตวรรษ เราตระหนักดีถึงส่วนสำคัญที่เราสามารถแสดงในฐานะกลุ่มบริษัทในไทยต่อระบบอาหารในอนาคตและความยั่งยืนของชุมชนทั่วโลก

แนวทางการบริหารจัดการของเราเป็นไปตามการทำการเกษตรแบบยั่งยืน โดยเราให้ความสำคัญต่อการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ และการลดการปล่อยของเสียต่าง ๆ เครือฯ มีความมุ่งมั่นในการเพิ่มจำนวนการผลิต แต่ในขณะเดียวกันก็ปกป้องระบบนิเวศของโลกใบนี้เพื่ออนาคตของรุ่นต่อไป เราดำเนินการด้วยการเพิ่มผลผลิตพืชผลสูงสุด ลดขยะอาหาร และเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งแนวทางเหล่านี้ช่วยรับประกันว่าอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการจะไปถึงผู้บริโภค โดยมีการสูญเสียเพียงเล็กน้อย แม้แต่ในสถานที่ห่างไกล

นอกจากนี้ เครือฯ ยังให้ความสำคัญต่อการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีสารอาหารในปริมาณสูง โดยทีมงานได้ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโภชนาการที่เหมาะสมต่อความต้องการในแต่ละวันของแต่ละเพศ และวัย รวมถึงความต้องการทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ของเราประกอบไปด้วยอาหารพร้อมทานและอาหารพื้นฐานที่มีโภชนาการที่จัดทำขึ้นเพื่อเติมพลังให้กับผู้คนทุกวัยและกลุ่มทางเศรษฐกิจสังคม เพื่อเป็นการส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย พัฒนาทักษะด้านการเกษตร และสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน เครือฯ มีการสร้างความผูกพันกับชุมชนโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ โดยโครงการเพื่อขับเคลื่อนสังคมของเรา อาทิ โครงการอาหารโรงเรียนได้ถูกดำเนินการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงโภชนาการของผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะเด็ก และผู้สูงวัย นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงที่ดีและการก้าวสู่โลกที่ไม่มีใครหิวโหย เครือฯ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของความร่วมมือ และการเข้าร่วมการดำเนินงานกับภารครัฐ NGOs สถาบันการศึกษา และกลุ่มอุตสาหกรรม เราเชื่อว่าความร่วมมือนี้จะสามารถสร้างเส้นทางสู่การมีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เพียงพอต่อทุกคน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังระหว่างการแสวงหาโลกที่มีสุขภาพที่ดี และปราศจากความหิวโหย

ความมุ่งมั่นสู่การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่ได้อยู่แค่กระบวนการของเรา แต่ได้ขยายไปตลอดห่วงโซ่คุณค่า ในฐานะที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ในประเทศไทย เครือฯ ตระหนักดีถึงบทบาทหน้าที่ของเราในการกำหนดทิศทางการค้าระหว่างประเทศและการมีส่วนร่วมที่เราสามารถทำได้ในการปกป้องสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นอนาคต

เป็นที่รู้กันเป็นอย่างดี ความยั่งยืนเกิดขึ้นที่แหล่งของทรัพยากร เราจึงทุ่มเทเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าเกษตรและวัตถุดิบด้วยวิธีการที่มีจริยธรรมเพราะเหตุนี้ เรามีการตรวจสอบว่าห่วงโซ่อุปทานของเรายังคงรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยการทำงานร่วมกับเกษตรกรคู่ค้าที่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่มีจริยธรรมและยั่งยืน

หลักการสำคัญของกลยุทธ์การบริหารจัดการคือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เราเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรในทุก ๆ กระบวนการของการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้พลังงาน น้ำ และลดของเสีย ผ่านการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยและตัวอย่างที่ดี

เพื่อให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน เราจำเป็นต้องนำแนวทางการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ โดยในส่วนของห่วงโซ่คุณค่า เครือฯ มีการรณรงค์ให้มีการนำขยะและวัสดุต่าง ๆ มาใช้ช้ำ รีไซเคิล และนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ซึ่งเรามีความหวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างธุรกิจที่มีความยั่งยืนโดยการลดการเกิดของเสีย

การบริโภคอย่างยั่งยืนสามารถเกิดขึ้นได้โดยนวัตกรรม ความทุ่มเทของเราที่มีต่อการวิจัยและพัฒนาส่งเสริมการจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและใส่ใจต่อสังคมที่ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าของเรา เราต้องการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบโดยนำเสนอตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงตัวเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

การมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาความมุ่งมั่นร่วมกันในเรื่องความยั่งยืน เครือฯ ได้ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างแข็งขัน รวมถึงพนักงาน คู่ค้า ผู้บริโภค และชุมชนท้องถิ่น เรามีการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของเรามีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีในทุกที่ที่เรามีการไปดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังมีการสร้างความส่วนร่วมในความร่วมมือและการเจรจา

การเดินทางสู่ความยั่งยืนของเราได้รับการชี้นำโดยหลักการสำคัญสองประการ: ความรับผิดชอบและความโปร่งใส เราแบ่งปันโครงการและความคืบหน้าของเราเป็นประจำ โดยเน้นย้ำทั้งความสำเร็จและความพ่ายแพ้ของเรา เรารับผิดชอบต่อความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนของเราและมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านแนวทางที่โปร่งใสนี้

เรายินดีต้อนรับทุกคนให้เข้าร่วมกับเราในการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติด้านการผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ ในขณะที่เราก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น รวมถึงลูกค้า คู่ค้า และเพื่อนร่วมงานในอุตสาหกรรม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคที่ยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังได้นำเสนอแนวคิดในการสร้างสรรค์อาหารแห่งอนาคตที่ใส่ใจโลก และสร้างความมั่นคงทางอาหารตลอดจนความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เครือฯ จึงได้พัฒนาวัตถุดิบต่าง ๆ เพื่อให้ได้อาหารรูปแบบใหม่ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมให้รสชาติที่ดีและคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น โปรตีนทดแทนที่ใช้วัตถุดิบจากพืชที่มีโปรตีนสูง และจำลองรสชาติ กลิ่น และ สีของผลิตภัณฑ์จากสัตว์ สินค้าที่ออกสู่ตลาด ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ MEAT ZERO และ VG for Love

โครงการด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

ทางเลือกเนื้อสัตว์จากพืชด้วยนวัตกรรมไร้เนื้อสัตว์: ผลิตภัณฑ์ให้เนื้อสัมผัสเหมือนเนื้อสัตว์ รสชาติและคุณค่าทางโภชนาการของเนื้อสัตว์จริง แต่ปราศจากยาปฏิชีวนะ ฮอร์โมน การดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) และคอเลสเตอรอลโดยสิ้นเชิง สินค้ายังบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Charoen Pokphand Foods (Thailand)

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ประเทศไทย )

Meat Zero

 • 0% คอเลสเตอรอล
 • ใช้โปรตีนจากพืชทดแทนเนื้อสัตย์
 • ผลิตจากพืชปราศจากการดัดแปลงพันธุกรรม
 • ไม่มีการใช้ฮอร์โมน และยาปฏิชีวนะ
 • บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
meatzerobrand
CPRAM (Thailand)

ซีพีแรม (ประเทศไทย)

วีจีฟอร์เลิฟ สปาเก็ตตี้พอร์คบอล

 • แพลนต์เบสต์
 • อาหารมังสวิรัติกับนม และไข่
 • ใช้โปรตีนธรรมชาติ ไม่ใช้การสังเคราะห์ หรือ ประดิษฐ์ขึ้นเทียมเนื้อสัตว์
 • สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
cpram

เกณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ถือเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นในการเสนอทางเลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแก่ลูกค้าซึ่งจะช่วยปรับปรุงสุขภาพโดยรวมของลูกค้า หลักเกณฑ์ของเราสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นแนวทางที่ครอบคลุมในการประเมินและจัดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ของเราตามเนื้อหาทางโภชนาการ ระบบนี้ใช้มาตรฐานที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งคำนึงถึงปริมาณน้ำตาลที่เพิ่ม ไขมันอิ่มตัว โซเดียม และองค์ประกอบสำคัญ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ และใยอาหาร ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ในหมวด "ไขมันลดลง ไขมันทรานส์ โซเดียม และน้ำตาล" ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่ม และผลิตภัณฑ์ที่มีการปรับปรุงสูตรตามกฎระเบียบภายในและเฉพาะประเทศที่บริษัทดำเนินการหรือลงทุนอย่างจริงจัง ข้อมูลนี้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ ทำให้สามารถวิจัยและพัฒนาสูตรที่เป็นประโยชน์ที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมและลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์หลักในเกณฑ์ของเราสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพคือเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจรับประทานอาหาร ผู้บริโภคสามารถค้นหาและเลือกวิธีแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเป้าหมายด้านสุขภาพได้ทันที เนื่องจากมีฉลากโภชนาการที่ชัดเจนและเรียบง่ายบนสินค้าของเรา เราคิดว่าด้วยการให้ข้อมูลที่ชัดเจน ลูกค้าจะสามารถควบคุมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของตนเองได้

โครงการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

Charoen Pokphand Foods (Thailand)

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ประเทศไทย)

CP Balance brand

ใยอาหารสูง แต่พลังงาน เกลือ และไขมันอิ่มตัวต่ำ

Charoen Pokphand Foods (Thailand)

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ประเทศไทย)

Fito Puree

Fito Puree จากผักและผลไม้ 26 ชนิด มีสารไฟโตนิวเทรียนท์ โพลีฟีนอล 150,000 mcg. ไลโคปีน 1.8 มก. เพิ่มวิตามิน A, C, D, E และไฟเบอร์ 3,200 มก.

Charoen Pokphand Foods (Thailand)

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ประเทศจีน)

ไข่ไก่สดลูทีน

 • ไข่ไก่ 100 กรัม อุดมไปด้วยลูทีน≥ 1,600 ไมโครกรัม
 • ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ
 • ไม่ใช้สารเร่งการเจริญเติบโต
 • ได้รับ Golden award จาก MONDE SELECTION ในเวที INTERNATIONAL QUALITY INSTITUTE 202
Charoen Pokphand Foods (Thailand)

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ประเทศจีน)

ขนมปังข้าวไรย์ไส้อกไก่ไขมันต่ำ

 • เพิ่มธัญพืชข้าวไรย์ 20%
 • ไขมันต่ำและอิ่มท้องนาน
 • มีความสมดุลทางโภชนาการของเนื้อสัตว์ ผัก และธัญพืช
 • ไม่ใส่วัตถุกันเสีย สี และกลิ่นสังเคราะห์
Lotus’s

Lotus’s

ขนมปังโฮลวีต

 • 0% คอเลสเตอรอล และไขมันต่ำ
 • มีวิตามิน B1 B2 B6 B12 Pantothenic และ Niacin
 • มีแคลเซียมสูง

Developing Products for Sustainable Production and Consumption & Immunity-Boosting Products

ผลิตภัณฑที่ลดไขมันอิ่มตัว ไขมันทรานส์ โซเดียม น้ำตาล และการลดการเพิ่มน้ำตาล

ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจำพวกใยอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ สารพฤกษเคมีหรือวัตถุเจือปนอาหารเพื่อสุขภาพ

พันล้านบาท ปริมาณการขายรวมสินค้าอุปโภคบริโภค

พันล้านบาท ปริมาณการขายรวมสินค้าอุปโภคบริโภค

%

%

% สัดส่วนการเพิ่มขึ้นจากปี 2564

%

%

อาหารที่เพียงพอและการเข้าถึงอาหาร

ความคืบหน้าของอาหารที่เพียงพอและการเข้าถึงอาหาร

ความคืบหน้าของการรับรองความปลอดภัยของอาหาร
%*
เป้าหมายละความคืบหน้าของอาหารที่เพียงพอและการเข้าถึงอาหาร

2030 Goals and Performance

ล้านราย

ล้านราย

ของเด็ก และประชาชนได้รับการสนับสนุนโอกาสในการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ

ความมุ่งมั่นต่ออาหารที่เพียงพอและการเข้าถึงอาหาร

เครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อมั่นว่าการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และราคาไม่แพงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสำหรับทุกคน ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการเข้าถึงอาหารและความสามารถในการจ่ายของชุมชนทั่วโลก ด้วยความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และโครงการที่เน้นชุมชนเป็นศูนย์กลาง เรามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในโครงการริเริ่มด้านอาหารระดับโลกเพื่อจัดการกับความไม่มั่นคงทางอาหารและความหิวโหย เราลงทุนในเทคนิคและเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหาร ลดต้นทุนในห่วงโซ่อุปทาน และนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูงในราคาที่แข่งขันได้ ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้มากขึ้น

เราตระหนักดีว่าปัญหาในท้องถิ่นอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเข้าถึงอาหารได้ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเรา เราให้ทุนสนับสนุนโครงการในชุมชนที่ช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และเสริมสร้างระบบการจัดส่งอาหาร พื้นฐานของระบบอาหารที่ยั่งยืนได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งผ่านการเสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในภูมิภาค ความมุ่งมั่นของเราในด้านการกำหนดราคาอย่างมีจริยธรรมและความสมบูรณ์ของห่วงโซ่อุปทานสนับสนุนนโยบายการกำหนดราคาแบบเปิดและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดอย่างยุติธรรม ช่วยรักษาราคาอาหารที่ยุติธรรมและมั่นคง ซึ่งส่งเสริมการเข้าถึงของผู้บริโภค

องค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งของความมุ่งมั่นของเราในด้านอาหารที่เพียงพอและการเข้าถึงอาหาร คือการลดขยะอาหาร เราต้องการลดการสูญเสียอาหารและเพิ่มการบริโภคอาหารผ่านการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพและการคิดค้นบรรจุภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ การแก้ปัญหาขยะอาหารช่วยให้เราจัดสรรเงินทุนได้มากขึ้นเพื่อเสนอตัวเลือกอาหารราคาถูกและมีประโยชน์ นอกจากนี้ เรายังต่อสู้เพื่อกฎหมายที่สนับสนุนการเข้าถึงอาหารในราคาที่เอื้อมถึงและง่ายดายในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และทั่วโลก เราทำงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารที่พวกเขาต้องการ เพื่อสุขภาพที่ดีและมีชีวิตที่สมบูรณ์โดยการส่งเสริมนโยบายตามหลักฐานเชิงประจักษ์

โครงการอาหารที่เพียงพอและการเข้าถึงอาหาร

โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ จับมือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (ซีพีฟู้ดส์) และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์เพื่อชีวิตชนบท (ซี.พี.) ร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จของโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” ที่ได้ช่วยเหลือนักเรียนในชนบท ของประเทศไทยต่อสู้กับภาวะทุพโภชนาการมานานกว่า 34 ปี โครงการ CSR ร่วมกันมีแผนใหญ่ในการเข้าถึงโรงเรียน 1,000 แห่งทั่วประเทศภายในปี 2568

บริษัทดำเนินโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2532 โดยเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษามากกว่า 180,000 คน จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 905 แห่ง นอกจากนี้ยังกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับครูกว่า 12,000 คน และชุมชนธุรกิจเกษตรกว่า 1,900 ชุมชน

ในด้านความมั่นคงทางอาหาร โครงการมอบสารอาหารไข่ในราคาที่เอื้อมถึงให้กับชุมชน ซึ่งเป็นไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ cpfworldwide.com/en/media-center/sustainability-34-years-egg-project

โครงการ “อาหารเพื่อผู้ยากไร้”

ความมุ่งมั่นประการหนึ่งของโลตัส (บริษัทในเครือกลุ่มซี.พี.) คือการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนไทยด้วยการบริโภคอาหารที่ดี ปลอดภัย และมีคุณภาพสูง

โครงการ “อาหารเพื่อผู้ยากไร้” เป็นโครงการที่โลตัสจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อรองรับวัตถุดิบคุณภาพในการเตรียมอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนอาหารหรือการเข้าถึงอาหารอย่างจำกัดใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิ่งดี ๆ มีคุณค่าทางโภชนาการ และปลอดภัย ตามหลักโภชนาการ ปัจจุบัน Lotus's ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนมากกว่า 700 แห่ง และส่งมอบอาหารดี ๆ ให้กับนักเรียนมากกว่า 66,000 คน ในปีนี้โลตัสจะจัดส่งวัตถุดิบอาหารให้กับนักเรียนในโรงเรียนมากกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ ตลอดปีการศึกษา 2566

ความพยายามร่วมกันเพื่อเพิ่มการเข้าถึงไข่ที่มีคุณภาพในภาคการศึกษาภายในเขตปกครองของตนอย่างกวางซีจ้วง

Chia Tai Egg Industry (กวางสี) ร่วมมือกับ Weiyao Supply Chain Management ดำเนินรูปแบบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ 'รัฐบาล + โรงเรียน + องค์กร' เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงอาหารสำหรับนักเรียนและครู โครงการริเริ่มนี้สอดคล้องกับแนวคิดที่ได้มาจากกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารแห่งชาติของจีน ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาแนวทาง "ห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบบฟาร์มถึงโต๊ะ" ความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุมเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดหาไข่ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ บริการนี้ครอบคลุมโรงเรียน 443 แห่ง ครอบคลุมโรงเรียนอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมต้น และอาชีวศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยในเมืองหนานหนิง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและครู 380,000 คน

นอกจากนี้ เครือฯ ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการบริโภคและหลักโภชนาการอย่างถูกสุขลักษณะ ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะในการผลิตอาหาร เพื่อช่วยบรรเทาภาวะทุพโภชนาการ

การบริหารจัดการสุขภาพดิน

ความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการสุขภาพดิน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักดีว่าดินที่อุดมสมบูรณ์เป็นทั้งรากฐานสำคัญของการทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและเป็นองค์ประกอบสำคัญในการหล่อเลี้ยงโลก เราทุ่มเทอย่างแรงกล้าในการพัฒนากลยุทธ์การจัดการสุขภาพดินที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในฐานะองค์กรระดับโลกที่มีความรับผิดชอบ

เราเชื่อมั่นว่าแนวทางปฏิบัติด้านการเกษตรที่ยั่งยืนเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาสุขภาพของดิน เราทำงานเพื่อปรับปรุงสภาพดิน รักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน และใช้สารที่เป็นอันตรายน้อยลงผ่านการเกษตรที่แม่นยำและการจัดการที่ดินอย่างมีความรับผิดชอบ เรารับรองว่าการดำเนินงานทางการเกษตรของเรายังคงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีส่วนช่วยให้ระบบนิเวศดีขึ้นโดยให้ความสำคัญกับสุขภาพของดินเป็นอันดับแรก

เครือฯ สนับสนุนการฟื้นฟูดิน การกักเก็บคาร์บอน และการกักเก็บน้ำอย่างจริงจังผ่านเทคนิคต่าง ๆ เช่น การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชหมุนเวียน และการไถพรวนที่ลดลง การอุทิศตนของเราในการทิ้งมรดกทางสิ่งแวดล้อมที่ดีไว้ให้คนรุ่นต่อ ๆ ไปนั้น แสดงให้เห็นได้จากความมุ่งมั่นของเราต่อการเกษตรแบบปฏิรูป

การจัดการสุขภาพดินอย่างมีประสิทธิผลขึ้นอยู่กับความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อกำหนดเฉพาะของดิน เพื่อประเมินระดับสารอาหารและระบุข้อกังวลใด ๆ เราจะทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพดินเป็นประจำ เราปรับการดำเนินงานด้านการเกษตรของเราและนำแนวทางการแก้ปัญหาที่ตรงเป้าหมายมาใช้โดยอาศัยวิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อเพิ่มสุขภาพของดินและความสมดุลของสารอาหารให้สูงสุด

ความทุ่มเทของเราในการจัดการสุขภาพดินตั้งอยู่บนพื้นฐานของนวัตกรรม ทีมวิจัยและพัฒนาที่ทุ่มเทของเรากำลังตรวจสอบแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่เป็นนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนความยั่งยืนและสุขภาพของดินอยู่เสมอ ด้วยการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง เราสนับสนุนความคิดริเริ่มระดับโลกเพื่อให้แน่ใจว่าอนาคตที่มีความยืดหยุ่นและมั่นคงทางอาหาร

Sustainability in Action