Heart: Living Right

เครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อว่าการมีรากฐานที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพคือปัจจัยหลักที่จะนำพาเรามุ่งสู่ความสำเร็จในระยะยาว ดังนั้น เครือฯ จึงได้บูรณาการปัจจัยหลากหลายประการจากมิติต่างๆ เข้ามาประกอบในการสร้างทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจ เช่น ข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง หนึ่งในการดำเนินงานที่สำคัญ ที่เครือฯ ดำเนินการเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคง ได้แก่ การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน การพัฒนาขีดความสามารถด้านทรัพยากรบุคคล การพัฒนาระบบการศึกษาที่จำเป็นสำหรับทุกคน และการสร้างระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมและปลอดภัย

การกำกับดูแลกิจการ

เราดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงด้านบรรษัทภิบาลที่เข้มแข็งและการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลจะช่วยให้เราเติบโตได้อย่างยั่งยืน


อ่านเพิ่มเติม

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

เราเชื่อว่า "คน" คือพลังขับเคลื่อนองค์กร ดังนั้น เราจึงให้ความสำคัญสูงสุดกับพนักงานของเรา เราให้โอกาสแก่กลุ่มคนที่หลากหลายโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ส่งเสริมการยอมรับความแตกต่าง และสร้างขีดความสามารถที่เท่าเทียมกันสำหรับพนักงานของเราทุกคน


อ่านเพิ่มเติม

การศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ำ

การศึกษาที่มีคุณภาพสามารถนำไปสู่การสร้างโอกาสและอาชีพที่มั่นคง สิ่งนี้ช่วยสร้างบุคคลให้มีจริยธรรมและมีความสามารถ อันนำมาซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่สังคม


อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาผู้นำและทรัพยากรบุคคล

เราให้ความสำคัญต่อการสรรหาบุคคลที่มีจริยธรรมและมีความสามารถ เรายังมุ่งเน้นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเราด้วยการสร้างขีดความสามารถและเสริมทักษะในทุก ๆ ด้าน การมีทรัพยากรบุคคลที่เพรียบพร้อมจะสามารถขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน


อ่านเพิ่มเติม

ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการปกป้องข้อมูล

ในปัจจุบัน เทคโนโลยี ดิจิทัล และระบบสารสนเทศมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ดังนั้นการสร้างระบบการรักษาข้อมูลให้มีความปลอดภัย จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งสร้างความมั่นคงให้แก่การดำเนินงานของเครือฯ


อ่านเพิ่มเติม