Heart: Living Right

เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการสร้างสรรค์การดำเนินงานในทุกมิติความยั่งยืน เพื่อ “พรุ่งนี้ ที่ดีกว่า” การสร้างรากฐานที่มั่นคงและแข็งแรงเป็นหนึ่งในประเด็นหลักที่เครือฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด ซึ่งการมีกระบวนการและโครงสร้างกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสนั้นเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจของเครือฯ ที่มีการดำเนินงานอยู่ใน 21 ประเทศและเขตเศรษฐกิจทั่วโลก นอกจากนี้ การยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความเท่าเทียม และปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของเครือฯ โดยเครือฯ มุ่งเน้นไปที่การศึกษา การเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และทักษะใหม่ ๆ ให้แก่เยาวชน การพัฒนาผู้นำและทรัพยากรบุคคลของเครือฯ รวมถึงของผู้รับเหมา และคู่ค้าเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ผนวกไปกับการปกป้องความปลอดภัยทางไซเบอร์และปกป้องข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเติบโตไปพร้อมกันได้อย่างยั่งยืน

การกำกับดูแลกิจการ

เราดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงด้านบรรษัทภิบาลที่เข้มแข็งและการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลจะช่วยให้เราเติบโตได้อย่างยั่งยืน

เป้าหมายและความคืบหน้า

ทุกกลุ่มธุรกิจได้รับการประเมินผล ที่ได้รับการยอมรับของการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

เราเชื่อว่า "คน" คือพลังขับเคลื่อนองค์กร ดังนั้น เราจึงให้ความสำคัญสูงสุดกับพนักงานของเรา เราให้โอกาสแก่กลุ่มคนที่หลากหลายโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ส่งเสริมการยอมรับความแตกต่าง และสร้างขีดความสามารถที่เท่าเทียมกันสำหรับพนักงานของเราทุกคน

เป้าหมายและความคืบหน้า

ทุกกลุ่มธุรกิจมีการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากกิจการรมองค์กร และคู่ค้าโดยตรงที่มีความเสี่ยงสูงเป็นประจำ

การศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ำ

การศึกษาที่มีคุณภาพสามารถนำไปสู่การสร้างโอกาสและอาชีพที่มั่นคง สิ่งนี้ช่วยสร้างบุคคลให้มีจริยธรรมและมีความสามารถ อันนำมาซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่สังคม

เป้าหมายและความคืบหน้า

50 ล้านคนที่ได้รับการสนับสนุนโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือการเสริมทักษะ

การพัฒนาผู้นำและทรัพยากรบุคคล

เราให้ความสำคัญต่อการสรรหาบุคคลที่มีจริยธรรมและมีความสามารถ เรายังมุ่งเน้นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเราด้วยการสร้างขีดความสามารถและเสริมทักษะในทุก ๆ ด้าน การมีทรัพยากรบุคคลที่เพรียบพร้อมจะสามารถขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

เป้าหมายและความคืบหน้า

พนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรม ด้านความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี

พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ด้านความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี

ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการปกป้องข้อมูล

ในปัจจุบัน เทคโนโลยี ดิจิทัล และระบบสารสนเทศมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ดังนั้นการสร้างระบบการรักษาข้อมูลให้มีความปลอดภัย จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งสร้างความมั่นคงให้แก่การดำเนินงานของเครือฯ

เป้าหมายและความคืบหน้า

ทุกกลุ่มธุรกิจได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ