ความเป็นมาของโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน

โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน เกิดขึ้นจากดำริของท่านประธานศุภชัย เจียรวนนท์ ที่ได้ริเริ่มให้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานในทุกๆ หน่วยงานทั่วโลก ได้สืบทอดแนวทางและนโยบายปรัชญา 3 ประโยชน์ของเครือฯ และร่วมกันทำความดีผ่านโครงการต่างๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ต่ำกว่ามาตรฐานของชุมชน สังคมหรือของพนักงานในเครือฯ ให้มีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถยืนหยัดต่อไปได้ ขณะเดียวกันก็ให้เผยแพร่และแบ่งปัน โดยให้มีการคัดเลือกโครงการต่างๆ เหล่านั้นมายกย่องเชิดชูทุกๆ 2 ปี

ปลูกป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนประเทศเวียดนาม
Home
ปลูกป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนประเทศเวียดนาม
รณรงค์ลดขยะพลาสติก เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
Home
รณรงค์ลดขยะพลาสติก เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม แม่ปาน-สันเกี๋ยงโมเดล
Home
ธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม แม่ปาน-สันเกี๋ยงโมเดล
Care The Whale กำจัดขยะให้หายไป
Home
Care The Whale กำจัดขยะให้หายไป
สร้างป่าสร้างรายได้บ้านสบขุ่น
Home
สร้างป่าสร้างรายได้บ้านสบขุ่น
ฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำเพื่อชุมชนประมงพื้นบ้านด้วยปะการังเทียม
Home
ฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำเพื่อชุมชนประมงพื้นบ้านด้วยปะการังเทียม
ศูนย์กระจายพันธุ์ไม้หายากของชุมชน
Home
ศูนย์กระจายพันธุ์ไม้หายากของชุมชน
ลดการใช้พลาสติก แบบครั้งเดียวทิ้ง
Home
ลดการใช้พลาสติก แบบครั้งเดียวทิ้ง
มหัศจรรย์ถังหมักรักษ์ดิน
Home
มหัศจรรย์ถังหมักรักษ์ดิน
น้ำดื่มชุมชน
Home
น้ำดื่มชุมชน
ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร
Home
ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร
ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน สู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม เพื่อความยั่งยืนของชุมชน
Home
ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน สู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม เพื่อความยั่งยืนของชุมชน