เครือฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสและร้องเรียนสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมแล้วทั้งสิ้น 6 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ของเครือฯ โทรศัพท์ อีเมล จดหมาย ซีพีจี คอนเนคต์ (CPG Connect) และการแจ้งด้วยตนเอง

เว็บไซต์ของเครือฯ
โทรศัพท์
อีเมล
จดหมาย
ซีพีจี คอนเนคต์ (CPG Connect)
การแจ้งด้วยตนเอง

นอกจากนี้เครือฯ ยังกำหนดกระบวนการในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้กำหนดขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวน และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตรวจสอบ ติดตามและแก้ไขข้อร้องเรียนต่าง ๆ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับความเป็นธรรมและไม่ถูกกลั่นแกล้งที่มีประสิทธิผลผ่านเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลสารสนเทศ กำหนดสิทธิผู้เข้าถึงข้อมูลและมีกระบวนการทบทวนทุกปี รวมถึงจัดทำรายงานสรุปเพื่อให้ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องทราบ ใช้ในการติดตามและดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

แจ้งเบาะแสและร้องเรียนเรื่องบรรษัทภิบาล

เกี่ยวกับการกระทำ การผิดกฎหมาย จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

แจ้งเรื่องร้องเรียน

แนวทางการสื่อสารของพนักงาน

พนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่า เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงให้ความสำคัญต่อการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานบนพื้นฐานของความไว้วางใจและการเคารพซึ่งกันและกัน สนับสนุนให้มีช่องทางสำหรับพนักงานในการสื่อสารข้อกังวลเกี่ยวกับการทำงาน พนักงานสามารถปรึกษาหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใด ๆ ด้วยเจตนาสุจริตกับผู้บริหาร หัวหน้างานโดยตรง หน่วยงานทรัพยากรบุคล หรือหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความลับ และพนักงานจะไม่ถูกตอบโต้หรือกลั่นแกล้ง