วันที่ปรับปรุง: มีนาคม 31, 2020
โปรดอ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้บริการของเรา

การตีความและความหมาย

การตีความ

คําที่ตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่มีความหมายที่กําหนดไว้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ คําจํากัดความต่อไปนี้จะมีความหมายเหมือนกันไม่ว่าพวกเขาจะปรากฏเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์

ความหมาย

สําหรับวัตถุประสงค์ของข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้:

  • บริษัทในเครือ หมายถึง หน่วยงานที่ควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกันกับฝ่ายหนึ่งซึ่ง "การควบคุม" หมายถึง การเป็นเจ้าของหุ้น 50% หรือมากกว่า
  • บริษัท (เรียกว่า "บริษัท", "เรา", "เรา" หรือ "ของเรา" ในข้อตกลงนี้) หมายถึง เครือเจริญโภคภัณฑ์, อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500.
  • บริการ หมายถึงเว็บไซต์
  • ประเทศ ประเทศไทย
  • ข้อกําหนดและเงื่อนไข (หรือเรียกว่า "ข้อกําหนด") หมายถึง ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ซึ่งสร้างข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและบริษัทเกี่ยวกับการใช้บริการ
  • บริการสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สามหมายถึงบริการหรือเนื้อหาใดๆ (รวมถึงข้อมูล ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ) ที่จัดหาโดยบุคคลที่สามซึ่งอาจแสดงรวมหรือให้บริการโดยบริการ
  • เว็บไซต์ หมายถึงเว็บไซต์เครือเจริญโภคภัณฑ์, สามารถเข้าถึงได้จากhttps://www.cpgroupglobal.com
  • บัญชี หมายถึงบัญชีที่ไม่ซ้ํากันที่สร้างขึ้นสําหรับคุณในการเข้าถึงบริการของเราหรือบางส่วนของบริการของเรา
  • คุณ หมายถึงการเข้าถึงหรือใช้บริการหรือบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นในนามของบุคคลดังกล่าวที่เข้าถึงหรือใช้บริการตามที่ใช้บังคับ

การยอมรับ

ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้คือข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมการใช้บริการนี้และข้อตกลงที่ดําเนินการระหว่างคุณและบริษัท ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้กําหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้ทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้บริการ

การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณอยู่ภายใต้เงื่อนไขการยอมรับและปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ใช้กับผู้เข้าชมผู้ใช้และผู้อื่นที่เข้าถึงหรือใช้บริการ

โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการคุณยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณจะถูกควบคุมด้วยการยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอธิบายถึงนโยบายและขั้นตอนของเราในการรวบรวมการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณใช้แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลของคุณและวิธีการที่กฎหมายคุ้มครองคุณ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอย่างละเอียดก่อนที่จะใช้บริการของเรา

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามซึ่งบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม

บริษัทไม่มีอํานาจควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม ท่านรับทราบและตกลงว่า บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมสําหรับความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดจากหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหา สินค้า หรือบริการใดๆ ดังกล่าวที่สามารถใช้ได้บนหรือผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว

เราขอแนะนําให้คุณอ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่คุณเข้าชม

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

เครื่องหมายการค้า โลโก้ และเครื่องหมายบริการที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนและเครื่องหมายการค้าของบริษัทและพันธมิตร เครื่องหมายการค้าเหล่านี้ทั้งหมด, โลโก้และเครื่องหมายบริการเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง. ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้จะถูกตีความว่าเป็นการให้โดยปริยาย, ปิดปาก, หรือมิฉะนั้นใบอนุญาตหรือสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ, โลโก้หรือบริการใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเว้นแต่ตามที่อธิบายไว้ในที่นี้. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้อย่างชัดแจ้งในและในเว็บไซต์และเนื้อหา เว็บไซต์นี้และเนื้อหาทั้งหมดรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เฉพาะข้อความ, การออกแบบ, กราฟิก, อินเตอร์เฟซและรหัส, และการเลือกและการจัดเรียงดังกล่าว, ได้รับการคุ้มครองเป็นรวบรวมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของราชอาณาจักรไทยและประเทศอื่น ๆ

การระงับบริการ

เราอาจยุติหรือระงับการเข้าถึงของคุณโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือความรับผิดด้วยเหตุผลใด ๆ รวมถึงแต่ไม่ จํากัด เพียงแต่คุณจะละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ สิทธิของท่านในการใช้บริการจะสิ้นสุดลงทันที

ข้อจํากัดความรับผิด

ความรับผิดทั้งหมดของบริษัทและซัพพลายเออร์ของบริษัทภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขนี้และการเยียวยาพิเศษของคุณสําหรับทั้งหมดกล่าวมาทั้งหมดจะถูกจํากัดให้อยู่ในจํานวนเงินที่ชําระโดยท่านผ่านบริการ

ไม่ว่าในกรณีใดบริษัทฯ หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายพิเศษ โดยอ้อม หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง (รวมถึง แต่ไม่จ ากัดเพียงความเสียหายต่อการสูญเสียผลกําไร การสูญหายของข้อมูลหรือข้อมูลอื่น ๆ สําหรับการหยุดชะงักทางธุรกิจสําหรับการบาดเจ็บส่วนบุคคลการสูญเสียความเป็นส่วนตัวที่เกิดจากหรือในทางใดทางหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือไม่สามารถใช้บริการซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามและ / หรือฮาร์ดแวร์ของบุคคลที่สามที่ใช้กับบริการหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของข้อกําหนดนี้ใด ๆ ก็ตาม) แม้ว่า บริษัท หรือซัพพลายเออร์ใด ๆ ได้รับคําแนะนําถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวและแม้ว่าการชดเชยความเสียหายที่ล้มเหลวของวัตถุประสงค์ที่สําคัญของมัน

บางรัฐไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัยหรือข้อ จํากัด ความรับผิดสําหรับความเสียหายโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องซึ่งหมายความว่าบางส่วนของข้อ จํากัด ข้างต้นอาจไม่นําไปใช้ ในรัฐเหล่านี้ความรับผิดของแต่ละฝ่ายจะถูก จํากัด ในระดับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

ข้อจํากัดความรับผิดชอบ "ตามแบบที่เป็น" และ "ตามที่มีอยู่"

บริการนี้จัดให้คุณ "ตามที่เป็นอยู่" และ "ตามที่มีอยู่" และมีข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องทั้งหมดโดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้บริษัทในนามของบริษัทและบริษัทร่วมและผู้ให้บริการและผู้ให้บริการของตนและผู้ให้บริการของตนปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นโดยชัดแจ้งโดยนัยตามกฎหมายหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการรวมถึงการรับประกันโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการขายความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะชื่อและการรับประกันที่มิใช่การละเมิดและการรับประกันที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการนอกหลักสูตร การใช้งาน หรือการปฏิบัติทางการค้า บริษัทจะไม่รับประกันหรือดําเนินการใดๆ และจะไม่แสดงไม่ว่าบริการจะตรงตามความต้องการของคุณบรรลุผลใด ๆ ตามที่ตั้งใจไว้ จะเข้ากันหรือทํางานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ, โปรแกรมระบบหรือบริการ, ทํางานโดยไม่หยุดชะงัก, ตอบสนองประสิทธิภาพหรือมาตรฐานความน่าเชื่อถือหรือเป็น

บริษัทหรือผู้ให้บริการใดๆ ของบริษัทจะไม่รับประกันหรือรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย :(1) (ii) ว่าบริการจะไม่มีการหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด ความน่าเชื่อถือ หรือสกุลเงินของข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่จัดหาให้ผ่านบริการ หรือ (iv) ว่าบริการ เซิร์ฟเวอร์ เนื้อหา หรืออีเมลที่ส่งจากหรือในนามของ บริษัท ไม่มีไวรัส สคริปต์ ม้าโทรจัน เวิร์ม มัลแวร์ ไทม์บอมส์ หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ

เขตอํานาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันหรือข้อจํากัดบางประการเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายที่บังคับใช้ของผู้บริโภค ดังนั้นการยกเว้นและข้อจํากัดข้างต้นบางส่วนหรือทั้งหมดอาจไม่มีผลกับคุณ แต่ในกรณีดังกล่าวยกเว้นและข้อ จํากัด ที่กําหนดไว้ในส่วนนี้จะนําไปใช้ในขอบเขตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบังคับใช้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

กฎหมายที่ใช้บังคับ

กฎหมายของประเทศยกเว้นความขัดแย้งของกฎกฎหมายจะควบคุมข้อกําหนดนี้และการใช้บริการของคุณ การใช้งานแอปพลิเคชันของคุณอาจอยู่ภายใต้กฎหมายท้องถิ่น รัฐ ระดับชาติ หรือระหว่างประเทศอื่นๆ

การระงับข้อพิพาท

หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับบริการ คุณตกลงที่จะแก้ไขข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการโดยติดต่อบริษัท

การเป็นโมฆะและการสละสิทธิ์

การเป็นโมฆะ

หากข้อกําหนดใด ๆ ของข้อกําหนดเหล่านี้ถูกระงับเพื่อบังคับใช้หรือไม่ถูกต้องบทบัญญัติดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนแปลงและตีความเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติดังกล่าวในระดับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เป็นไปได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้และบทบัญญัติที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบและมีผลบังคับใช้

การสละสิทธิ์

การไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดนี้จะไม่มีผลต่อความสามารถของคู่สัญญาในการใช้สิทธิดังกล่าวหรือต้องดําเนินการดังกล่าวในเวลาใดๆ หลังจากนั้นหรือสละสิทธิ์ของการละเมิดถือเป็นการสละสิทธิ์ของการละเมิดใดๆ ในภายหลัง

การแปล

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้อาจมีการแปลหากเราได้ทําให้ข้อตกลงเหล่านี้พร้อมใช้งานแก่คุณในบริการของเรา

ท่านตกลงว่าข้อความภาษาอังกฤษฉบับจริงจะถือเป็นผลเหนือกว่าในกรณีที่มีข้อพิพาท

การเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว หากการแก้ไขเป็นวัสดุ เราจะพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนมีข้อกําหนดใหม่ สิ่งที่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจะถูกพิจารณาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

เมื่อเข้าถึงหรือใช้บริการของเราต่อหลังจากการแก้ไขดังกล่าวมีผลคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดที่แก้ไขแล้ว หากคุณไม่ยอมรับข้อกําหนดใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนโปรดหยุดใช้เว็บไซต์และบริการ

ติดต่อเรา

หากคุณมีคําถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้คุณสามารถติดต่อเรา:

โดยการเยี่ยมชมหน้านี้ในเว็บไซต์ของเรา: https://www.cpgroupglobal.com/th/contact-us