เป้าหมายและผลการดำเนินงาน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ตั้งเป้าหมายในการขับเคลื่อนนวัตกรรมในภาคส่วนต่าง ๆ ของเรา เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เครือฯ ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อนวัตกรรม การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา การนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ และการเปิดโอกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อคงความเป็นผู้นำของความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

7,500 ฉบับ จำนวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการนวัจกรรมของเครือเจริญโภคภัณฑ์มีส่วนช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของ Sustainable Development Goals จำนวน 2 เป้าหมายด้วยกัน


สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Sustainable Development Goals Report 2022

ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินการประเมินและจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลกระทบที่เรามีต่อผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นใดที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญและจะมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์และการดำเนินการของเราเมื่อเวลาผ่านไป ในปี 2565 ผลการประเมินพบว่าความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อการบริหารจัดการนวัตกรรม และการคิดค้นและพัฒนาส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 4 กลุ่ม


สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Stakeholder Engagement Report 2022

Our Impact by the Numbers

มูลค่าเงินลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา

ล้านบาท

จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา

คน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาจำนวน

ศูนย์

จำนวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสะสม

ฉบับ

แนวทางการบริหารจัดการนวัตกรรม

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล หรือยุค 4.0 เครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อว่า นวัตกรรมจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้เราก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกหรือ Mega Trend จึงกำหนดและดำเนินการตามกรอบการบริหารจัดการด้านนวัตกรรมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ประกอบด้วย การสร้างแพลตฟอร์ม (Platform) การพัฒนาบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร (People) การพัฒนากระบวนการ (Process) ได้แก่นวัตกรรมแบบเปิด และ การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (Pipeline) ซึ่งพื้นฐานสำคัญคือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพลิกโฉมองค์กร เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร

นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้แก่ ไบโอเทคโนโลยี เช่น การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ที่ทนต่อสภาพอากาศ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีอวกาศ เช่น ดาวเทียมเพื่อการเกษตร ในการระบุเฉดสีและแร่ธาติในดิน วิทยาการหุ่นยนต์และดิจิทัล เช่น การตรวจสอบย้อนกลับ และเครือข่ายการเก็บข้อมูล (Traceability and Block Chain) เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่เครือฯ มุ่งมั่นพัฒนาสร้างบรรยากาศภายในองค์กร รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกองค์กรเพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงตามทิศทางของโลก โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรม พร้อมกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบและเป้าหมายที่ชัดเจนของกลยุทธ์ต่างๆ ในการสร้างนวัตกรรม เพื่อให้สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

 • ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (CYBER SECURITY)

  จัดให้มีนโยบายความปลอดภัยทาง ไซเบอร์ และอบรมเรื่องกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ให้กับพนักงานและผู้บริหารระดับสูง

 • ประสบการณ์ผู้ใช้งาน (USER EXPERIENCE)

  ใช้ดิจิทัลเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า เช่น TRUE ID, TRUE MONEY และ ALL MEMBER ปัจจุบันมีลูกค้าในระบบมากกว่า 30 ล้านคน

 • เทคโนโลยียุคหน้า (NEXT-GEN TECHNOLOGY)

  ใช้ Cloud Technology เป็นทิศทางมาตรฐาน ในการพัฒนาต่อยอด ด้านเทคโนโลยีของเครือฯ อาทิ แพลตฟอร์มการบริการ ต่างๆ และหุ่นยนต์ระบบอัจฉริยะ

 • การทํางานร่วมกันแบบดิจิทัล (DIGITAL WORKPLACE)

  สร้างองค์ความรู้พื้นฐาน ด้านดิจิทัลให้พนักงาน สร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มหลัก (Eko Connect) เพื่อเชื่อมโยง พนักงานเข้าด้วยกัน

 • ข้อมูลและการวิเคราะห์ (DATA & ANALYTICS)

  เชื่อมโยง 85% ของข้อมูลค้าปลีก และ 50% ของข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ และการ ผลิตเข้าสู่ Dashboard กลาง เพื่อใช้ข้อมูล ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ทําให้เกิดความ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 • การทํางานอัตโนมัติ (AUTOMATION)

  นํา Internet of Thing มาใช้ในธุรกิจ ค้าปลีกเพื่อสร้าง Digital Retail Store, นําร่องระบบเครื่องจําหน่ายสินค้าอัจฉริยะ นํา AI มาใช้ในการเลี้ยงสัตว์และการเพาะปลูก

Sustainability in Action