สนับสนุนผู้ด้อยโอกาส
Health
สนับสนุนผู้ด้อยโอกาส
รักที่เจียไต๋ ห่วงใยพนักงาน
Health
รักที่เจียไต๋ ห่วงใยพนักงาน
รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : โรงเรียนธุรกิจเกษตร
Health
รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : โรงเรียนธุรกิจเกษตร
รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : ซีพีพีซี ห่วงใย ใส่ใจผู้ป่วยชุมชน
Health
รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : ซีพีพีซี ห่วงใย ใส่ใจผู้ป่วยชุมชน
รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : ก้าวที่กล้า สู่การเปลี่ยนแปลง
Health
รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : ก้าวที่กล้า สู่การเปลี่ยนแปลง
รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : สานสายใยกล้วย
Health
รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : สานสายใยกล้วย
รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : อิ่มสุข โรงเรียนท่าจีนอุดมศึกษา
Health
รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : อิ่มสุข โรงเรียนท่าจีนอุดมศึกษา
รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : ปุ๋ยอินทรีย์นาโนสู่การท่องเที่ยว
Health
รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : ปุ๋ยอินทรีย์นาโนสู่การท่องเที่ยว
รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : ฟาร์มพอเพียง
Health
รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : ฟาร์มพอเพียง
โครงการการส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร
Health ความมั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงโภชนาการ
โครงการการส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร
Circular Meal…มื้อนี้เปลี่ยนโลก (บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร, ประเทศไทย)
Health ความมั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงโภชนาการ
Circular Meal…มื้อนี้เปลี่ยนโลก (บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร, ประเทศไทย)
โครงการ CPRAM Junior Chef (ซีพีแรม , ประเทศไทย)
Health ความมั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงโภชนาการ
โครงการ CPRAM Junior Chef (ซีพีแรม , ประเทศไทย)