สนับสนุนผู้ด้อยโอกาส
Health
สนับสนุนผู้ด้อยโอกาส
รักที่เจียไต๋ ห่วงใยพนักงาน
Health
รักที่เจียไต๋ ห่วงใยพนักงาน
รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : โรงเรียนธุรกิจเกษตร
Health
รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : โรงเรียนธุรกิจเกษตร
รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : ซีพีพีซี ห่วงใย ใส่ใจผู้ป่วยชุมชน
Health
รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : ซีพีพีซี ห่วงใย ใส่ใจผู้ป่วยชุมชน
รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : ก้าวที่กล้า สู่การเปลี่ยนแปลง
Health
รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : ก้าวที่กล้า สู่การเปลี่ยนแปลง
รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : สานสายใยกล้วย
Health
รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : สานสายใยกล้วย
รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : อิ่มสุข โรงเรียนท่าจีนอุดมศึกษา
Health
รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : อิ่มสุข โรงเรียนท่าจีนอุดมศึกษา
รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : ปุ๋ยอินทรีย์นาโนสู่การท่องเที่ยว
Health
รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : ปุ๋ยอินทรีย์นาโนสู่การท่องเที่ยว
รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : ฟาร์มพอเพียง
Health
รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : ฟาร์มพอเพียง
Promoting Access to Food Projects
Health Food Security and Access to Nutrition
Promoting Access to Food Projects
Circular Meal…This Meal Changes the World (Charoen Pokphand Foods Public Company Limited, Thailand)
Health Food Security and Access to Nutrition
Circular Meal…This Meal Changes the World (Charoen Pokphand Foods Public Company Limited, Thailand)
CPRAM Junior Chef (CPRAM, Thailand)
Health Food Security and Access to Nutrition
CPRAM Junior Chef (CPRAM, Thailand)