รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : โรงเรียนธุรกิจเกษตร

09 December 2022

โรงเรียนธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ Laibin Chia Tai Modern Agriculture Co., Ltd. “สร้างบุคลากรร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับองค์กร ส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกทักษะให้ สอดรับกับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน เพิ่มโอกาสการจ้างงาน”

ปัจจุบันความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ส่วนงานวิจัย ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาการศึกษาที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากภาคการศึกษา อุตสาหกรรม รัฐบาล และภาคส่วนอื่นๆ และได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือในการเสริมสร้างภาคอุตสาหกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยกับการวิจัย การรวมกันของการศึกษาและภาคแรงงานอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในนโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป็นแรงผลักดันการปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานด้าน อุตสาหกรรมการเกษตร การเลี้ยงสัตว์และอาหาร ที่กำลังพัฒนาด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ

ในฐานะผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ บริษัท Chia Tai Foods (Laibin) Co., Ltd. ตอบรับนโยบายของภาครัฐอย่างแข็งขัน ร่วมเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและโรงเรียน ร่วมกันสร้างรูปแบบการศึกษาสมัยใหม่ที่ผสมผสานการผลิต การเรียนรู้ และการวิจัยปลูกฝังและขยายคุณภาพที่ครอบคลุม กลุ่มซีพีกลางใต้ (กว่างซี) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษากว่างซี ได้บรรลุความร่วมมือในเชิงลึก ในการฝึกอบรมผู้มีความสามารถ ปลูกฝังนักศึกษาวิทยาลัยสมัยใหม่อย่างถูกต้อง ผ่านชั้นเรียนแบบร่วมมือและจัดให้มีการฝึกอบรมภาคทฤษฎีในหลักสูตรวิชาชีพแก่นักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ การฝึกภาคปฏิบัติในทักษะทางวิชาชีพ และการฝึกอบรมคุณภาพที่ครอบคลุม ตลอดจนปรับปรุงความสามารถเพื่อพัฒนาคุณภาพที่ครอบคลุมของนักเรียน ช่วยให้นักเรียนเพิ่มศักยภาพ ความสามารถการแข่งขันในการจ้างงานนักศึกษา 95 คน ได้รับการศึกษารูปแบบใหม่นี้ ได้รับการฝึกอบรมทักษะทางวิชาชีพและสามารถทำงานได้อย่างตรงตามความต้องการของตลาด ทำให้พวกเขาได้รับโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งเร็วขึ้น และเกือบ 200 คนได้รับประโยชน์จากรูปแบบการฝึกอบรมรูปแบบใหม่นี้ ได้เรียนรู้แนวทางในภาคอุตสาหกรรมต่างๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น