รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : ซีพีพีซี ห่วงใย ใส่ใจผู้ป่วยชุมชน

08 December 2022

ซีพีพีซี ห่วงใย ใส่ใจผู้ป่วยชุมชน บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) “ห่วงใยใส่ใจพนักงานและครอบครัว ด้วยการพัฒนารูปแบบในการดูแลผู้ป่วยทั้ง ในรูปแบบออฟไลน์ และออนไลน์ เพิ่มโอกาสและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแพทย์”

จากการรับฟังปัญหาพนักงานระดับคนงาน พบว่ามีพนักงาน จำนวนหนึ่งที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องรับผิดชอบในการดูแล ทำให้พนักงานเกิดความกังวลในการทำงาน บางคนอาจต้องลาออกจากการทำงานเพื่อไปดูแลญาติที่เจ็บป่วย และจากการลงพื้นที่สำรวจ ชุมชนที่คู่ค้าตั้งอยู่ ที่ ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง พบว่ามีผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง จำนวนหนึ่งมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก ขาดแคลนเวชภัณฑ์ขาดการเข้าถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อสุขภาพตนเอง และพบว่าผู้ป่วยและญาติขาดความรู้ในการดูแลตนเอง ทำให้ผู้ป่วยบางรายมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ แขนขาอ่อนแรง ความเสี่ยงอื่น และขาดกำลังใจ โดยการดำเนินงานได้สร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อผนึกกำลังดูแลผู้ป่วย โดยภายในบริษัทประกอบด้วย พนักงาน พยาบาลวิชาชีพผู้บริหารภายนอกบริษัทประกอบด้วย ทรู โลตัสส์ สสส. รพ.สต. ออกแบบระบบการดูแลที่ตรงความความจำเป็น เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย โดยออกเยี่ยมผู้ป่วยทั้งแบบ offline (เยี่ยมที่บ้าน ส่งของเยี่ยมส่งเสริมการใช้งาน DoctorMe) และ Online (True Health Chiiwii Line Video Call และมีการติดตามอาการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยไตรมาสละ- 1 ครั้ง และใช้เครื่องมือ Line notify สำหรับการรับแจ้งเตือนสำคัญจากผู้ป่วย

จาการดำเนินการทำให้เกิดบริการด้านสุขภาพทางเลือกรูปแบบใหม่ 4 ช่องทาง พนักงานและผู้ป่วยเรียนรู้และใช้ DoctorMe เพื่อดูแลตนเองจากการเป็นโรค มากกว่า 30 คน จำนวนวันลาพนักงานที่มีญาติป่วยติดเตียงลดลง 53% และลดค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดูแลญาติเจ็บป่วยติดเตียงของพนักงานระดับคนงานได้ 2.7%