รักที่เจียไต๋ ห่วงใยพนักงาน

20 December 2022

รักที่เจียไต๋ ห่วงใยพนักงาน Chia Tai Co., Ltd. (Inner Mongolia) "สุขภาพต้องมาก่อน องค์กรใส่ใจดูแล ออกเยี่ยมเยือนพนักงานมากกว่า 455 ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนเงินในการช่วยเหลือกพนักงานในสถานการณ์ต่างๆกว่า 590,000 บาท"

ปัญหาสังคมอย่างหนึ่งที่สำคัญคือการที่ผู้นำครอบครัวไม่มีเวลาเอาใจใส่คนในครอบครัว ทำให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัว หรือปัญหาเศรษฐกิจที่ส่งผลถึงการศึกษาของลูก ไม่สามารถดูแลพ่อแม่ ภรรยา สามี ลูก ฯลฯ ส่งผลให้ขาดการสนับสนุนและความเข้าใจในการทำงาน ไม่สามารถกลับบ้านได้เป็นเวลาทำให้เกิดความบาดหมางกัน ระหว่างสามีและภรรยา อันเนื่องมาจากต้องทุ่มเทเวลาให้การทำงานหาเลี้ยงครอบครัวดำเนินงานโดยได้ทำการจัดตั้งศูนย์ดูแลพนักงาน มีการกำหนดทิศทางการดูแลครอบครัวของพนักงานให้คำแนะนำด้านการจ้างงานและการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน ให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ครอบครัวของพนักงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ดูแลการแต่งงานการคลอดบุตรของพนักงาน การเจ็บป่วยและการรักษาในโรงพยาบาลและประสบเหตุร้าย การเสียชีวิตของสมาชิกในครอบครัว กิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ การเยี่ยมเยือนครอบครัวของพนักงานพร้อมด้วยนักจิตวิทยาทุกเดือน เป็นการเยียวยาทางจิตใจให้กำลังใจไม่ทอดทิ้งกัน ในขณะเดียวกันก็ขยายความ

ช่วยเหลือด้านจิตใจไปยังบ้านของพนักงานและดูแลครอบครัวให้มากขึ้น เพื่อสร้างครอบครัวที่กลมกลืนกันและชีวิตที่มีความสุขสำหรับพนักงาน และครอบครัวประโยชน์ที่ได้รับจากการเยี่ยมเยียนสมาชิกในครอบครัวของพนักงานมากกว่า 455 ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนเงินในการช่วยเหลือพนักงานในสถานการณ์ต่างๆกว่า 118,000 หยวน ทำให้สมาชิกในครอบครัวของพนักงานมีความเข้าใจกันมากขึ้นและยังสนับสนุนงานของพนักงาน ลดความขัดแย้งของพนักงาน อัตราการลาออกที่ลดลงดัชนีความสุขของพนักงานองค์กรเพิ่มมากขึ้น

20221219-205036-1.png

20221219-205036-2.png