ระบบการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน ซึ่งเครือฯ ได้กำหนดแนวทางการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามนโยบายการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และมีการประกาศใช้เพื่อสื่อสารเจตนารมณ์ของเครือฯ

ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานให้พนักงานของเครือฯ ทั่วโลก รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ทราบโดยทั่วกัน และมีการดำเนินการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม

กรอบการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์