พัฒนารูปแบบการทำการเกษตรเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

อ่านเพิ่มเติม

มุ่งสร้างเมืองอัจฉริยะและสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ และขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพสังคม

อ่านเพิ่มเติม

สร้างศูนย์รวมการใช้ชีวิตในแบบสมาร์ท ที่ส่งมอบคุณภาพชีวิต สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

ยกระดับทักษะและองค์ความรู้ เพื่อให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม

คิดค้นและพัฒนาสูตรอาหารที่เปี่ยมไปด้วย โภชนาการที่จำเป็น เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกวัย

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนเป็นศูนย์

อ่านเพิ่มเติม

ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคน

อ่านเพิ่มเติม

ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาสใหม่ ๆ เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางสังคม

อ่านเพิ่มเติม

วิสัยทัศน์เครือเจริญโภคภัณฑ์

เราเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน การสร้างอาหารคน อาหารสมองโอกาสในการเข้าถึงคุณค่า เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคน

เครือฯ จะบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและภายนอกบนพื้นฐานของการมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้ธุรกิจเติบโตไปได้อย่างรวดเร็วพร้อมกับการสร้างคุณค่าที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

คุณธนินท์ เจียรวนนท์

ประธานอาวุโส

เครือเจริญโภคภัณฑ์

เครือฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบอันสำคัญยิ่ง ในการมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและห่วงโซ่การผลิตที่ยั่งยืน เพื่อส่งมอบอาหารคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพที่ดีให้กับสังคมชุมชนทั่วโลก

คุณสุภกิต เจียรวนนท์

ประธานกรรมการ

เครือเจริญโภคภัณฑ์

ก้าวต่อไปของเครือเจริญโภคภัณฑ์ นอกจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมแล้ว เครือฯ จะมุ่งมั่นสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม คิดค้นพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เราสัญญาว่าผู้คนจะสามารถเข้าถึงอาหารและแหล่งความรู้ที่เป็นอาหารสมองที่มีคุณภาพ

คุณศุภชัย เจียรวนนท์

ประธานคณะผู้บริหาร

เครือเจริญโภคภัณฑ์

เครือฯ มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่งและคนดี มีความเป็นผู้นำ โดยการเปิดเวทีให้แสดงศักยภาพและสร้างนวัตกรรม เพื่อให้ผู้นำรุ่นใหม่ของเครือฯ เป็นผู้ร่วมสร้างประโยชน์ ให้กับประเทศชาติและประชาชน

คุณณรงค์ เจียรวนนท์

รองประธานอาวุโส

เครือเจริญโภคภัณฑ์

ค่านิยม 6 ประการเป็นจิตวิญญาณของเครือฯ เราดำเนินธุรกิจด้วยหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติ ประชาชน แล้วจะมาถึงองค์กร นี่คือหลักการที่พนักงานซีพียึดถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ดร.อาชว์ เตาลานนท์

รองประธานอาวุโส

เครือเจริญโภคภัณฑ์

เครือฯ มุ่งมั่นเป็นผู้นำในธุรกิจอาหาร การวิจัยและพัฒนาเป็นรากฐานสำคัญที่จะต่อยอดองค์ความรู้ และความเป็นเลิศ เพื่อให้มั่นใจถึงมาตรฐานการผลิตระดับสูงตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพสู่มือผู้บริโภค

คุณภัทนีย์ เล็กศรีสมพงษ์

เครือเจริญโภคภัณฑ์

เครือเจริญโภคภัณฑ์เติบโตมาจากการเห็นคุณค่าของความดี ที่ผู้อื่นมอบให้ ทั้งโอกาสและความรัก ทำให้มีมุมมองที่เชื่อว่า ความกตัญญูก็คือการรู้ซึ้งถึงความดี และการตอบแทนด้วย ใจจริง จะเป็นสิ่งที่นำพาชีวิตไปในทางที่ดี ทำสิ่งดีๆ ส่งต่อความรู้สึกดีให้แก่กันได้ไม่มีที่สิ้นสุด

คุณเอี่ยม งามดำรงค์

รองประธานอาวุโส

เครือเจริญโภคภัณฑ์

"สังคม ชุมชนที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน คือ สังคม ชุมชน ที่มีความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา" ให้ความสำคัญกับการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย สร้างความรู้ และพัฒนาขีดความสามารถให้แก่บุคคล ชุมชน และสังคม เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างยั่งยืน

คุณประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์

รองประธานกรรมการ

ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่ง และบริการ

การดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืน นอกจากการสร้างธุรกิจให้เติบโต เราให้ความสำคัญกับการสร้างรากฐานของคนดี มีจริยธรรม คุณธรรม และความซื่อสัตย์ ปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้าด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด เราจะเป็นองค์กรที่ดีของประเทศชาติ

คุณวีระชัย รัตนบานชื่น

รองประธานกรรมการ

กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และอาหาร

C.P. Group China ยึดมั่นปฏิบัติตามปรัชญา 3 ประโยชน์ ผ่านการนำระบบตรวจย้อนกลับได้มาใช้ตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิตอาหารเป็นไปอย่างรับผิดชอบและปลอดภัย นอกจากนั้นยังส่งเสริมรูปแบบการผลิตและการบริโภคในแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและคาร์บอนต่ำ เพื่อสนับสนุนด้านความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า

Mr. Yang Xiaoping

C.P. Group China CEO

“การขับเคลื่อนความยั่งยืน ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง” การผนึกกำลังจากทุกภาคส่วน จะสร้างผลกระทบเชิงบวกที่กว้างขึ้นแบบทวีคูณ ดังนั้นการมีเป้าหมายที่ชัด และแบ่งบทบาทในการขับเคลื่อนที่เหมาะสมจะทำให้เป้าหมายที่ท้าทายสำเร็จได้อย่างแน่นอน

ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ

ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร และการพัฒนากลยุทธ์

เครือเจริญโภคภัณฑ์

“การพัฒนาคน” เป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการเติบโตของประเทศ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งมั่นส่งเสริมพนักงานให้ได้รับความรู้และทักษะที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ในการยอมรับความแตกต่าง และการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม

คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล

ผู้อำนวยการ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ประธานผู้บริหาร ทรัพยากรบุคคล

เครือเจริญโภคภัณฑ์

ซีพีเอฟ ตั้งเป้า Net Zero ตลอดห่วงโซ่คุณค่าภายในปี 2593 ซึ่งเราเป็นบริษัทแปรรูปอาหารแห่งแรกของโลกที่เป้าหมาย FLAG ทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้รับการรับรองโดย SBTi การเดินทางของเราสู่ Net Zero ไม่ใช่แค่การสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย SDGs แต่ยังเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนในธุรกิจอาหารระดับโลก

คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ

ประธานคณะผู้บริหาร

บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ซีพี แอ็กซ์ตร้า มุ่งมั่นสนับสนุนเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย และการสร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้แพลตฟอร์มแห่งโอกาสเราส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ผลิตภาพและสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคง ตอกย้ำเจตนารมณ์การเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

คุณธานินทร์ บูรณมานิต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ

บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)

เพราะหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศ คือการพัฒนา “คน” ทรู จึงมุ่งให้โอกาสเยาวชนเข้าถึงเทคโนโลยีและแหล่งความรู้อย่างเท่าเทียม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย ผ่านโครงการ ทรูปลูกปัญญาที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่การศึกษาไทยมาตลอด 16 ปี

คุณมนัสส์ มานะวุฒิเวช

ประธานคณะผู้บริหาร

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เราดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ "นำคุณค่าเกษตรสู่โลก" เรามุ่งมั่นปกป้องทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศบนบก โดยทำงานร่วมกับเกษตรกรและคู่ค้าธุรกิจจากทั่วโลก เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน /p>

คุณไพศาล เครือวงศ์วานิช

ประธานคณะผู้บริหาร

บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จำกัด (มหาชน)

เรามีความมุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจเกษตรครบวงจร ควบคู่กับการดูแลเกษตรกรและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยทำประโยชน์ให้แก่ประเทศที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ ประชาชนในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน และเพื่อองค์กรเป็นลำดับสุดท้าย สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนของโลก Sustainable Development Goals (SDGs)

คุณสุเมธ ภิญโญสนิท

ประธานคณะผู้บริหาร

ธุรกิจพืชครบวงจร

การกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นสิ่งสำคัญที่จะเสริมประสิทธิภาพ และนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตั้งแต่พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย กล่าวโดยสรุป การกำกับดูแลกิจการ จะช่วยสร้างมูลค่าของ กิจการและคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง

คุณชนะ เหล่าวีระกุล

ประธานคณะผู้บริหาร

ธุรกิจขนส่งและบริการ

การดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ต่อสิ่งแวดล้อม ต่อสังคม และต่อโลกนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ผมเชื่อว่าจะทำให้องค์กรของเราคงอยู่และเติบโตได้อีกนับ 100 ปี

คุณมนัส เจียรวนนท์

ประธานคณะผู้บริหาร

บริษัท เจียไต๋ จำกัด

“FREEWILL” ผู้นำด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ เราพัฒนาและใช้เทคโนโลยีคลาวด์ที่รองรับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านความยั่งยืนภายในระบบเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม โดยยึดหลักพัฒนาคน ตาม 6 Core Values & Freewill DNA ซึ่งเป็นหัวใจ และส่งต่อ DNA ให้กันในทุก ๆ รุ่นเพื่อโลกที่ยั่งยืนต่อไป

ดร. วีระ วีระกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่มบริษัทฟรีวิลล์

เรามุ่งมั่นให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนและพื้นที่โดยรอบ นำโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อจัดการกับมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะ ใช้พลังงานทดแทน การนำน้ำกลับมาใช้ เพื่อเกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สนับสนุนกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ แก่ชุมชน เพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

คุณกนกนารถ นำพาเจริญ

ประธานคณะผู้บริหารธุรกิจสัตว์เลี้ยง

Perfect Companion Group Co., Ltd.

ในการทำธุรกิจของเมียนมาซีพี เรามีการวางเป้าหมายในการทำธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน ซึ่งการจะทำให้สำเร็จได้ ต้องขึ้นอยู่กับพนักงานทุกคนในองค์กร รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท

คุณอุทัย ตันติพิมลพันธ์

รองประธานกรรมการ

บริษัทเมียนมาร์ ซี.พี.ไลฟ์สต๊อค จำกัด

ซี.พี. บังกลาเทศ เชื่อในการทำงานที่มีคุณค่าและการเติบโต ทางเศรษฐกิจ โดยดำเนินธุรกิจตามปรัชญา 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ คือ ประโยชน์ต่อประเทศ ประชาชน และองค์กร

คุณสุชาติ สันติภาดา

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซี.พี. บังกลาเทศ จำกัด

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ มุ่งมั่นวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อโลกและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนาให้ได้ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำที่ได้มาตรฐาน เลือกใช้ทรัพยากรที่ลดการปลดปล่อยคาร์บอน ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิต เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดการสร้างมลภาวะแก่โลกและสิ่งแวดล้อม

คุณสมศักดิ์ เลิศชัย

ประธานคณะผู้บริหาร

บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สร้างจากทรัพยากรของโลก หลอมรวมเป็นบ้าน เมือง และชาติ หากต้องการให้เมืองเติบโตอย่างยั่งยืน ต้องรักในทรัพยากร ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม และความสุขร่วมกันของชุมชน ซี.พี.แลนด์ ยึดมั่นในการสร้างคุณภาพชีวิต ไม่เฉพาะโฮโมเซเปียนส์แต่เป็นทุกสิ่งที่มีชีวิต และสปิริตของโลกใบนี้

คุณกีรติ ศตะสุข

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เพื่อดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิจนเป็นศูนย์ (Net Zero) พลังงานสะอาดจึงเป็นแนวทางใหม่ที่จะเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้โลกและลูกหลานของเราในอนาคตเราขอยืนยันว่าจะนำเสนอเทคโนโลยีและสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงชุมชน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างการเข้าถึงพลังงานสะอาดในราคาที่เหมาะสม ตามปรัชญา 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์

คุณสมบูรณ์ เลิศสุวรรณโรจน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท อัลเตอร์วิม จำกัด

ALL NOW มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นาด้านโลจิสติกส์ ด้วยพลังงานสะอาด ผนึกกำลังขับเคลื่อนความร่วมมือในซัพพลายเชนธุรกิจ ให้มีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutral และ Net-Zero ในภาคธุรกิจขนส่งอย่างยั่งยืน

คุณธเนศ พิริย์โยธินกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่มบริษัทออลล์ นาว

ก้าวไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน ด้วยดิจิทัลโซลูชั่นที่ล้ำสมัย ซีพีเอฟซี จะมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองที่พร้อมจะเจริญเติบโตร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน เพื่ออนาคตที่สดใสและยั่งยืนให้กับคนรุ่นต่อไป

คุณปพิตชญา สุวรรณดี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ซีพี ฟิวเจอร์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

CPMC มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านสุขภาพ ตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การรักษาที่มีประสิทธิภาพ และการเสริมศักยภาพผู้ป่วยในการจัดการสุขภาพของตนเอง เราให้การดูแลสุขภาพ ด้วยการส่งมอบบริการแบบลีน และคาร์บอนต่ำ พร้อมส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนในผลลัพธ์ต่อผู้ป่วยและประชากร และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการเงิน

นายสุพจน์ มหพันธ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ซีพี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ส่งเสริมพลังงานที่สะอาด และสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินที่ยั่งยืน บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จำกัด ขับเคลื่อนนโยบายการลงทุนในส่วนของอุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้นที่ใช้ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบสำหรับสนับสนุนภารกิจการบินของอาคารผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคล

มร. เกรกอรี่ ริชาร์ด แฟรงค์ มาร์ติน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จำกัด

การกระทำและการทำงานร่วมกันอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อสร้างสังคมสันติภาพ และเกิดความยุติธรรมในทุก ๆ ระดับของสังคมเป็นก้าวแรกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งพื้นฐานของการกระทำเหล่านี้ต้องเกิดจากการตัดสินใจเพื่อความยั่งยืนจากทุก ๆ คนในองค์กร

คุณสุวิชา ภรณวลัย

(รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลฝ่าย

บริษัท ธนเทเลคอม จำกัด

ในฐานะของ Ascend Group บริษัทผู้นำด้าน Digital Service Provider ของประเทศ เราเข้าใจถึงความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน การลงทุนในเทคโนโลยี ไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยง ในการดำเนินธุรกิจ แต่ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ นวัตกรรม และสร้างความยั่งยืนในประเทศ ส่งผลในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณอชิรา เตาลานนท์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

แอสเซนด์ กรุ๊ป

การทำงานที่มีระบบมาตรฐานเกษตรยั่งยืนจะส่งผลที่ดี ต่อการดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อลดปัญหาความรุนแรงเรื่องการขาดแคลนนํ้า การขาดแคลนพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คุณวรสิทธิ์ สิทธิวิชัย

ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

Myanmar CPP Fertilizer Co., Ltd.

การดำเนินธุรกิจต้องปฏิบัติในเรื่องธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม หรือกฎหมายระหว่างประเทศหรือในประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกปลูกฝังในการดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่การสร้างคนและสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจ

คุณฐิติ ลุจินตานนท์

ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด

เราสร้างและพัฒนาเกษตรกรผ่านการวิเคราะห์พืชผลโดยละเอียด แก้ปัญหาแบบบูรณาการ โดยนำวิทยาศาสตร์นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ เราส่งเสริมความยั่งยืนและความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็เพิ่มมูลค่าของเมล็ดพันธุ์ที่ผลิต เพราะเราเป็นหุ้นส่วนกับลูกค้า พนักงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

คุณปิยพร นิลยกานนท์

ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

PVT. Seeds Business in India and South Asia

เราสนับสนุนระบบการจัดการดลอดห่วงโซ่อุปทาน ปฏิรูปการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร ในฐานะภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจในต้นน้ำ ภายใต้ปรัชญา 3 ประโยชน์ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์

คุณเฉลิม บุญประเชิญ

ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

ธุรกิจฟาร์มโปรและกิจการเมล็ดพันธ์ขยาย

เราดำเนินธุรกิจมุ่งสู่ต้นน้ำ ผ่านการทำการเกษตรครบวงจรด้วยการพัฒนาปัจจัยการเกษตรคุณภาพสูง พร้อมเทคโนโลยีจักรกลการเกษตรทันสมัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด สร้างสังคมเกษตรกรรมยั่งยืนบนพื้นฐานธรรมาภิบาล และการรักษาสิ่งแวดล้อม

คุณสายัณห์ หงษา

ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด

ถ้ามีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส ไม่ทำการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ก็จะสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ ซื่อสัตย์และยึดมั่นในความเป็นธรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างรากฐานของความยั่งยืนในองค์กร

คุณอดิศักดิ์ ประมวลมิตรา

รองกรรมการผู้จัดการบริหาร

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด

เรามุ่งเน้นให้พนักงานยึดถือค่านิยมองค์กร 6 ประการ ไปสู่การปฏิบัติ ผู้บริหารเป็นต้นแบบสร้างความเข้าใจให้พนักงานในเกิดการทำงานอย่างมีจรรยาบรรณจึงจะเรียกว่ามืออาชีพ คอยพิจารณาทบทวนว่าการทำงานของเราของพนักงานทุกคน มีบรรทัดฐานที่ตั้งอยู่บนค่านิยมเรื่อง 3 ประโยชน์

คุณวราห์ โรจน์ศิริทรัพย์

ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

C.P. SEEDS (VIETNAM) Co., Ltd.

ธุรกิจเกษตรภัณฑ์ ให้บริการด้านวิศวกรรมครบวงจร เรามุ่งมั่น พัฒนาสินค้าด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการขับเคลื่อนและยกระดับขีดความสามารถให้แก่ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

คุณสมชาย ไพบูลย์พลาย้อย

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ธุรกิจเกษตรภัณฑ์

ทุก ๆ วิกฤติที่ประเทศพบเจอ จะเห็นซีพีเป็นองค์กรที่คอยช่วยเหลือคนไทยให้ผ่านพันอุปสรรคอยู่ทุกครั้ง ทั้งที่อยู่เบื้องหน้า และเบื้องหลัง ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ยิ่งใหญ่ และสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาตินี้

คุณสมศักดิ์ ธารธารานุกุล

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

สำนักเอกสารการค้า

การส่งเสริมสินค้าเพื่อสุขภาพ ข้าวตราฉัตร ในฐานะผู้นำตลาดข้าวสารบรรจุถุงในแบรนด์ของคนไทย เล็งเห็นโอกาสตลาดสินค้าสุขภาพ เพราะในปัจจุบันอัตราการบริโภคข้าวเพื่อสุขภาพยังมีสัดส่วนน้อย จึงได้ออกผลิิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเมื่อต้นปี 2562 ที่ผ่านมา ตามเป้าหมายความยั่งยืนขององค์กร ในแบรนด์ของ ข้าวตราฉัตรไลท์

คุณยงยุทธ พฤกษ์มหาดำรง

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

บริษัท ซี.พี. ฟู้ด สโตร์ จำกัด

CP ALL มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2573 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดการใช้พลังงานภายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ควบคู่ไปกับการประหยัดพลังงานให้กับโลก

คุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม

รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาความยั่งยืน

CP All PCL.

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด เรามีการจัดการเรื่องสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย  การบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ  ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน

คุณศราวุธ พิชัยช่วง

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด

เราให้ความสำคัญกับการเห็นคุณค่าและยอมรับในความแตกต่างของเพื่อนพนักงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมพนักงานให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่อย่างเต็มที่ จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ส่งผลให้การตัดสินใจในองค์กรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้องค์กรและพนักงานสามารถเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

ดร. สดุดี สุพรรณไพ

รองกรรมการผู้จัดการ

ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่ง และบริการ

ต้องปลูกฝังเรื่องของ การมีจิตสาธารณะ หรือการให้ โดยไม่หวังผลตอบแทน’ เพราะถ้าเกิดองค์กรต้องการความสำเร็จในเส้นทางธุรกิจเพียงอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงผู้อื่น จะทำให้องค์กรดำเนินไปในทิศทางที่ผิดพลาดได้ ภายใต้ค่านิยมของเครือฯ เราพยายามที่จะคัดคนดีเข้ามา พัฒนาให้เก่ง

คุณเทียนชัย จูพัฒนกุล

รองกรรมการผู้จัดการ

ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่ง และบริการ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืน เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจของซีพี

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย ตั้งแต่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม ธุรกิจอีคอมเมิร์ซและดิจิทัล ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม ธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ ธุรกิจการเงินและการธนาคาร ตลอดจนธุรกิจอื่น ๆ ที่สามารถส่งมอบคุณค่าให้แก่ประเทศชาติ และสังคมอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม