พัฒนารูปแบบการทำการเกษตรเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

อ่านเพิ่มเติม

มุ่งสร้างเมืองอัจฉริยะและสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ และขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพสังคม

อ่านเพิ่มเติม

สร้างศูนย์รวมการใช้ชีวิตในแบบสมาร์ท ที่ส่งมอบคุณภาพชีวิต สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

ยกระดับทักษะและองค์ความรู้ เพื่อให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม

คิดค้นและพัฒนาสูตรอาหารที่เปี่ยมไปด้วย โภชนาการที่จำเป็น เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกวัย

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนเป็นศูนย์

อ่านเพิ่มเติม

ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคน

อ่านเพิ่มเติม

ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาสใหม่ ๆ เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางสังคม

อ่านเพิ่มเติม

วิสัยทัศน์เครือเจริญโภคภัณฑ์

เราเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน การสร้างอาหารคน อาหารสมองโอกาสในการเข้าถึงคุณค่า เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคน

เครือฯ จะบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและภายนอกบนพื้นฐานของการมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้ธุรกิจเติบโตไปได้อย่างรวดเร็วพร้อมกับการสร้างคุณค่าที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

คุณธนินท์ เจียรวนนท์

ประธานอาวุโส
เครือเจริญโภคภัณฑ์

เครือฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบอันสำคัญยิ่ง ในการมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและห่วงโซ่การผลิตที่ยั่งยืน เพื่อส่งมอบอาหารคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพที่ดีให้กับสังคมชุมชนทั่วโลก

คุณสุภกิต เจียรวนนท์

ประธานกรรมการ
เครือเจริญโภคภัณฑ์

ก้าวต่อไปของเครือเจริญโภคภัณฑ์ นอกจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมแล้ว เครือฯ จะมุ่งมั่นสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม คิดค้นพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เราสัญญาว่าผู้คนจะสามารถเข้าถึงอาหารและแหล่งความรู้ที่เป็นอาหารสมองที่มีคุณภาพ

คุณศุภชัย เจียรวนนท์

ประธานคณะผู้บริหาร และ ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร
เครือเจริญโภคภัณฑ์

"สามประโยชน์" อันได้แก่ประโยชน์ต่อประเทศ ประชาชน และองค์กร เป็นค่านิยมที่ท่านประธานอาวุโสเน้นย้ำอยู่เสมอ ในฐานะหลักประกันการพัฒนาอย่างยั่งยืน C.P. Group ประเทศจีนใช้หลักการนี้สร้างสรรค์โมเดลซูเปอร์ฟาร์มในรูปแบบ "สี่ประสาน

คุณหยาง เสี่ยวผิง

CP Group China CEO

เจียไต๋มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรคู่ค้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

คุณมนัส เจียรวนนท์

ประธานคณะผู้บริหาร
บริษัท เจียไต๋ จำกัด

เครือฯ มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่งและคนดี มีความเป็นผู้นำ โดยการเปิดเวทีให้แสดงศักยภาพและสร้างนวัตกรรม เพื่อให้ผู้นำรุ่นใหม่ของเครือฯ เป็นผู้ร่วมสร้างประโยชน์ ให้กับประเทศชาติและประชาชน

คุณณรงค์ เจียรวนนท์

รองประธานอาวุโส
เครือเจริญโภคภัณฑ์

ค่านิยม 6 ประการเป็นจิตวิญญาณของเครือฯ เราดำเนินธุรกิจด้วยหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติ ประชาชน แล้วจะมาถึงองค์กร นี่คือหลักการที่พนักงานซีพียึดถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ดร.อาชว์ เตาลานนท์

รองประธานอาวุโส
เครือเจริญโภคภัณฑ์

เครือฯ มุ่งมั่นเป็นผู้นำในธุรกิจอาหาร การวิจัยและพัฒนาเป็นรากฐานสำคัญที่จะต่อยอดองค์ความรู้ และความเป็นเลิศ เพื่อให้มั่นใจถึงมาตรฐานการผลิตระดับสูงตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพสู่มือผู้บริโภค

คุณภัทนีย์ เล็กศรีสมพงษ์

เครือเจริญโภคภัณฑ์

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืน เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจของซีพี

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย ตั้งแต่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม ธุรกิจอีคอมเมิร์ซและดิจิทัล ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม ธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ ธุรกิจการเงินและการธนาคาร ตลอดจนธุรกิจอื่น ๆ ที่สามารถส่งมอบคุณค่าให้แก่ประเทศชาติ และสังคมอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม