เพื่อให้การดำเนินงานของเครือฯ ไปเป็นหลักการกำกับดูแลกิจการ และมาตรฐานจริยธรรมอย่างยั่งยืน เครือฯ จึงให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักรู้และวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรมและการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยเครือฯ ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงและสร้างการมีส่วนร่วมกับบุคลากรทั่วทั้งเครือฯ

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารทุกระดับของเครือฯ ให้การสนับสนุน มีส่วนร่วมและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการผ่านการแบ่งปันวิสัยทัศน์ ความคิดเห็นและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นตัวอย่างที่ดี เพื่อสื่อสารให้พนักงานเห็นว่า ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งจะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการทั่วทั้งองค์กร

การเรียนรู้และพัฒนา

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาของเครือฯ จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ใหม่ ๆ แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยจัดฝึกอบรมแบบ Classroom นอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากทุกที่ เช่น การฝึกอบรมแบบออนไลน์ Micro E-Learning การเรียนรู้ผ่าน Mobile Application เป็นต้น

การสื่อสาร

เครือฯ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้และรณรงค์กิจกรรมด้านการกำกับดูแลการ นอกจากนี้ยังจัดทำ “CG Voices” ซึ่งเป็นนิตยสารการกำกับดูแลกิจการในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลการดำเนินงานและประเด็นแนวโน้มใหม่ ๆ ทางด้านการกำกับดูแลกิจการแก่พนักงานให้สามารถเรียนรู้ได้ในวงกว้างผ่าน ซึ่งจัดทำทั้งภาษาไทย อังกฤษและจีน

CG Voices