Home: Living Together

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมที่คำนึงถึงความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งดิน น้ำ ป่า และอากาศจะช่วยให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายที่สำคัญของโลกในการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกให้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส และการรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของประชากรโลก และสิ่งมีชีวิต ด้วยเหตุนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงมุ่งดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดการเกิดและการจัดการของเสีย การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่วัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการดำเนินงานของเราแล้ว เครือฯ ได้ขยายแนวทางการดำเนินงานไปยังคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง และเพื่อพรุ่งนี้ ที่ดีกว่าสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน ทางเครือฯเล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้างแรงผลักดัน สนับสนุน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกกลุ่มธุรกิจของเครือฯ คลอบคลุม 21 ประเทศ

เป้าหมายและความคืบหน้า

ลดการปล่อยการก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ (Scope 1 และ Scope 2) จากเป้าหมาย 42% ตาม Science-base Target

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักถึงความสำคัญในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจจากเดิมเป็นแบบระบบเศรษฐกิจเส้นตรง (Linear Economy) ให้เป็นไปตามระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เครือฯ จึงยึดหลักการดำเนินงานระบบเศรษฐกิจหมุน เวียนให้เป็นไปตาม UNEP Circularity

เป้าหมายและความคืบหน้า

ลดปริมาณขยะอาหารที่ถูกนำไปฝังกลบให้เป็นศูนย์

ลดปริมาณของเสียที่ถูกนำไปฝังกลบให้เป็นศูนย์

บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ทั้งหมดสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ใช้ซ้ำ หรือย่อยสลายได้

การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ

ปัญหาขาดแคลนน้ำยังคงเป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญอันดับต้นของโลกจากความต้องการน้ำในทุกภาคธุรกิจ ทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมและในครัวเรือน รวมทั้งการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำเป็นหนึ่งประเด็นหลักของการขับเคลื่อนความยั่งยืนเครือฯ เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในขณะที่ยังมีความต้องการสูง

เป้าหมายและความคืบหน้า

ลดปริมาณการนำน้ำมาใช้ต่อหน่วยรายได้ 20% เทียบกับปีฐาน 2563

การปกป้องระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ

ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ

เป้าหมายและความคืบหน้า

100% ของวัตถุดิบที่มีความเสี่ยงสูงที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ 2573

100% ของทุกกลุ่มธุรกิจดำเนินโครงการร่วมกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศและสากล เพื่อบริหารจัดการและติดตามความหลากหลายทางชีวภาพในการดำเนินธุรกิจ ภายในปี 2573

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

เครือฯ มุ่งมั่นบริหารจัดการคู่ค้าธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างไรก็ตาม ด้วยความหลากหลายของธุรกิจ สินค้า และบริการของเครือฯ ที่มีอยู่ทุกภูมิภาคทั่วโลกส่งผลให้การดำเนินงานอาจไม่ครอบคลุมคู่ค้าธุรกิจทุกราย โดยเฉพาะรายที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้อีกหนึ่งความท้าทายคือของคู่ค้าที่ยังขาดความเข้าใจที่แท้จริงในหลักการด้านความยั่งยืนและการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

เป้าหมายและความคืบหน้า

การตรวจประเมินด้านความยั่งยืนกับคู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูง