Home: Living Together

ตลอดหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และเป็นธรรม ซึ่งรวมถึงความทุ่มเทของเครือฯ ในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคม นอกจากนี้ เครือฯ ยังให้คำมั่นสัญญาว่าจะปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติจะช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตบนโลกอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนสำหรับวันนี้และในอนาคต ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เครือฯ ได้มีการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการของเสียตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน การจัดการทรัพยากรน้ำ และการปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ นอกเหนือจากการดำเนินงานภายในองค์กรแล้ว เครือฯ ยังได้ขยายความมุ่งมั่นของเราไปยังคู่ค้าธุรกิจและพันธมิตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยมีการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่รัดกุม เครือฯ สนับสนุนให้คู่ค้าธุรกิจและพันธมิตรของเรานำแนวปฏิบัติของเราไปใช้เพื่อสร้างผลกระทบที่เป็นรูปธรรมและในระดับประเทศ

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน ทางเครือฯเล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้างแรงผลักดัน สนับสนุน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกกลุ่มธุรกิจของเครือฯ คลอบคลุม 21 ประเทศ


อ่านเพิ่มเติม

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักถึงความสำคัญในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจจากเดิมเป็นแบบระบบเศรษฐกิจเส้นตรง (Linear Economy) ให้เป็นไปตามระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เครือฯ จึงยึดหลักการดำเนินงานระบบเศรษฐกิจหมุน เวียนให้เป็นไปตาม UNEP Circularity


อ่านเพิ่มเติม

การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ

ปัญหาขาดแคลนน้ำยังคงเป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญอันดับต้นของโลกจากความต้องการน้ำในทุกภาคธุรกิจ ทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมและในครัวเรือน รวมทั้งการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำเป็นหนึ่งประเด็นหลักของการขับเคลื่อนความยั่งยืนเครือฯ เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในขณะที่ยังมีความต้องการสูง


อ่านเพิ่มเติม

การปกป้องระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ

ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ


อ่านเพิ่มเติม

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

เครือฯ มุ่งมั่นบริหารจัดการคู่ค้าธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างไรก็ตาม ด้วยความหลากหลายของธุรกิจ สินค้า และบริการของเครือฯ ที่มีอยู่ทุกภูมิภาคทั่วโลกส่งผลให้การดำเนินงานอาจไม่ครอบคลุมคู่ค้าธุรกิจทุกราย โดยเฉพาะรายที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้อีกหนึ่งความท้าทายคือของคู่ค้าที่ยังขาดความเข้าใจที่แท้จริงในหลักการด้านความยั่งยืนและการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ


อ่านเพิ่มเติม