Home: Living Together

ตลอดหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และเป็นธรรม ซึ่งรวมถึงความทุ่มเทของเครือฯ ในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคม นอกจากนี้ เครือฯ ยังให้คำมั่นสัญญาว่าจะปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติจะช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตบนโลกอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนสำหรับวันนี้และในอนาคต ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เครือฯ ได้มีการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการของเสียตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน การจัดการทรัพยากรน้ำ และการปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ นอกเหนือจากการดำเนินงานภายในองค์กรแล้ว เครือฯ ยังได้ขยายความมุ่งมั่นของเราไปยังคู่ค้าธุรกิจและพันธมิตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยมีการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่รัดกุม เครือฯ สนับสนุนให้คู่ค้าธุรกิจและพันธมิตรของเรานำแนวปฏิบัติของเราไปใช้เพื่อสร้างผลกระทบที่เป็นรูปธรรมและในระดับประเทศ

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน ทางเครือฯเล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้างแรงผลักดัน สนับสนุน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกกลุ่มธุรกิจของเครือฯ คลอบคลุม 21 ประเทศ


อ่านเพิ่มเติม

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักถึงความสำคัญในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจจากเดิมเป็นแบบระบบเศรษฐกิจเส้นตรง (Linear Economy) ให้เป็นไปตามระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เครือฯ จึงยึดหลักการดำเนินงานระบบเศรษฐกิจหมุน เวียนให้เป็นไปตาม UNEP Circularity


อ่านเพิ่มเติม

การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ

ปัญหาขาดแคลนน้ำยังคงเป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญอันดับต้นของโลกจากความต้องการน้ำในทุกภาคธุรกิจ ทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมและในครัวเรือน รวมทั้งการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำเป็นหนึ่งประเด็นหลักของการขับเคลื่อนความยั่งยืนเครือฯ เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในขณะที่ยังมีความต้องการสูง


อ่านเพิ่มเติม

การปกป้องระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ

ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ


อ่านเพิ่มเติม

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

เครือฯ มุ่งมั่นบริหารจัดการคู่ค้าธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างไรก็ตาม ด้วยความหลากหลายของธุรกิจ สินค้า และบริการของเครือฯ ที่มีอยู่ทุกภูมิภาคทั่วโลกส่งผลให้การดำเนินงานอาจไม่ครอบคลุมคู่ค้าธุรกิจทุกราย โดยเฉพาะรายที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้อีกหนึ่งความท้าทายคือของคู่ค้าที่ยังขาดความเข้าใจที่แท้จริงในหลักการด้านความยั่งยืนและการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ


อ่านเพิ่มเติม

Biodiversity and No Forestation Commitment

Charoen Pokphand Group is committed to responsible business practices, maintaining the balance of nature, and giving priority to ecosystem restoration and biodiversity protection in accordance with internationally accepted principles, including The Rio Declaration on Environment and Development and The Convention on Biological Diversity. Supporting the UN SDG 14 (Life under Water) and SDGs 15 (Life on Land), CPG aims to halt deforestation and create nature positive impact by 2030 in our operation, subsidiaries, and throughout supply chain. Detail of the commitment can be found in below.