เครือเจริญโภคภัณฑ์

รายงานความยั่งยืน 2565

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของเรา

เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประเทศชาติ และสังคมผ่านการบูรณาการของนวัตกรรมและเทคโนโลยี เข้ากับทักษะและประสบการณ์ของบุคลากร

Heart

มุ่งมั่น...ทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน

%

สัดส่วนของพนักงานที่ผ่านการอบรม ด้านจรรยาบรรณธุรกิจ

สัดส่วนของ พนักงานหญิงทั้งหมด

%

จำนวนภัยคุกคาม ทางไซเบอร์

0 กรณี

จํานวนคนทั่วโลกที่ได้รับโอกาสเข้าถึง การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีพผ่านการสนับสนุนของเครือฯ

คน

(ทั้งรูปแบบ Online และ Offline)

Health

มุ่งมั่น...สร้างสังคมที่ยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ สุขภาวะที่ดี

ผลิตภัณฑ์

สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีการสื่อสารอย่างชัดเจน และโปร่งใส

%

ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา

ล้านบาท

เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมความรู้ ความสามารถ และให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ให้แก่ สังคม และชุมชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีพร้อมกับลดความเลื่อมล้ำทางสังคม โดยมีกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุน ดังนี้

เกษตรกร

คน

ผู้ประกอบการรายย่อย

คน

กลุ่มเปราะบาง

คน

Home

มุ่งมั่น...เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ประกาศเป้าหมายการมุ่งสู่
การเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2573
and
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ เป็นศูนย์ ภายในปี 2593

ลดการนำน้ำมาใช้ต่อหน่วยรายได้

ลูกบาศก์เมตร

ลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น

ตัน

จำนวนคู่ค้าธุรกิจที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ราย

จำนวนการปลูกต้นไม้เพื่อปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศบนบก

ตัน

ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ปรับวิธี การดําเนินงานตลอดทั้งองคาพยพ สร้างสรรค์ ธุรกิจให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ค่านิยมองค์กร จึงถือเป็นกลยุทธ์ สําคัญที่ช่วยผลักดันให้เครือเจริญโภคภัณฑ์ สามารถเติบโตขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งยั่งยืน

นายธนินท์ เจียรวนนท์

ประธานอาวุโส
เครือเจริญโภคภัณฑ์

เราได้ทบทวน ปรับตัว สร้างความเข้มแข็ง และความยั่งยืนให้กับธุรกิจด้วยการสรรหาและพัฒนาผู้นํารุ่นใหม่ที่ดีและเก่ง ตลอดจนนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการแก้ปัญหา สร้างโอกาสในวิกฤต และพัฒนาตนเอง เพื่อวางรากฐานสําคัญในด้านต่างๆ

คุณสุภกิต เจียรวนนท์

ประธานกรรมการ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

การทำธุรกิจต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องคิดไปพร้อมกับการตั้งเป้าหมายความยั่งยืน ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมโลกในการหาแนวทางแก้ไข และลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ทุกประเทศและทุกคนต้องทำร่วมกัน

คุณศุภชัย เจียรวนนท์

ประธานคณะผู้บริหาร
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้น้อมนำกรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสากลมาประยุกต์ใช้และหลอมรวมเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของเครือฯ เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะการดำเนินงานดังกล่าว ไม่เพียงแค่ส่งเสริมให้เกิดผลกระทบเชิงบวกให้แก่ประชาคมโลกโดยรวม แต่ยังช่วยสร้างความมั่นใจว่ากิจกรรม และการดำเนินงานต่าง ๆ ของเครือฯ นั้นจะเป็นไปตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ อีกทั้งสามารถระบุความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างรอบด้านพร้อมกับกำหนดแนวทางป้องกันการสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครือฯ ได้ทำการจัดอันดับความสำคัญของ SDGs และเป้าหมายย่อยผ่านการประเมินความเชื่อมโยงเข้ากับบริบทของเครือฯ โดยมีเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญ ดังนี้

  • กิจกรรมของเครือฯ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
  • กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานของเครือฯ
  • เป้าหมายสู่ความยั่งยืนเครือฯ ปี 2573

เป้าหมายที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์

เป้าหมายหลัก