เครือเจริญโภคภัณฑ์

รายงานความยั่งยืน 2564

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของเรา

เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประเทศชาติ และสังคมผ่านการบูรณาการของนวัตกรรมและเทคโนโลยี เข้ากับทักษะและประสบการณ์ของบุคลากร

การพัฒนาผู้นำและทรัพยากรบุคคล

จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยการอบรมของพนักงาน

ชั่วโมง/คน/ปี

การบริหารจัดการนวัตกรรม

จำนวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

ฉบับ

คุณค่าและการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สังคม

จำนวนคนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้สำหรับผู้ที่มีความต้องการ เช่น เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs ) และกลุ่มเปราะบาง ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ล้านราย

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ (Scope 1 และ Scope 2)

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากโครงการด้านสิ่งแวดล้อม

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ของเสียลดลง

พันตัน

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

สัดส่วนขยะอาหารและของเสียที่ถูกนำไปฝังกลบลดลง

%

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ทั้งหมด สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ใช้ซ้ำ หรือย่อยสลายได้

%

ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ

นายธนินท์ เจียรวนนท์

ประธานอาวุโส
เครือเจริญโภคภัณฑ์

เราได้ยกระดับแผนยุทธศาสตร์ทางด้านความยั่งยืนขององค์กรให้สอดคล้องกับบริบทความยั่งยืนของโลกที่ท้าทายมากขึ้น เพื่อการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นบริษัทชั้นนำที่ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน

คุณสุภกิต เจียรวนนท์

ประธานกรรมการ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

เราจะเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการลดโลกร้อน ตามที่่เราได้ประกาศความมุ่งมั่นว่าจะเป็น “องค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์” มุ่งมั่นเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและมีคุณค่า

คุณศุภชัย เจียรวนนท์

ประธานคณะผู้บริหาร
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืน เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

Heart

มุ่งมั่น...ทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน

Health

มุ่งมั่น...สร้างสังคมที่ยั่งยืน

Home

มุ่งมั่น...เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน