รายงานความยั่งยืน
เครือเจริญโภคภัณฑ์
2020
TOP

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

การจัดการด้านความยั่งยืน

LIVING RIGHT

LIVING WELL

LIVING TOGETHER

 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้กำหนดยุทธศาสตร์ความยั่งยืนเพื่อเป็นทิศทางการดำเนินงานที่จะพาเครือฯ มุ่งสู่เป้าหมายความยั่งยืน 2563 และวิสัยทัศน์ในการสร้าง 'อาหารคน อาหารสมอง สร้างโอกาสในการเข้าถึงคุณค่าเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน' นอกจากนี้ เครือฯ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารงานด้านความยั่งยืนธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กรเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อให้แนวทางการดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ และสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานในภาพรวมของเครือฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของบริษัท เครือฯ ยังจัดทำประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน และให้การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) ทั้ง 17 ประการ
ยุทธศาสตร์
ด้านความยั่งยืน
การกำกับดูแล
ด้านความยั่งยืน

ความมุ่งมั่น
ของผู้บริหาร
การประเมินประเด็นสำคัญ
ด้านความยั่งยืน
ผลการดำเนินงาน
ด้านความยั่งยืน
กรณีศึกษา
เกี่ยวกับรายงาน
ฉบับนี้

ยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน

Sustainability Strategy

เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีรากฐานสำคัญประกอบด้วยค่านิยม '3 ประโยชน์' ที่มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคม รวมถึงระบบบริหารจัดการที่เรียกว่า 'ซีพี สู่ความเป็นเลิศ' หรือ 'C.P. Excellence' และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการเคร่งครัดต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานของทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติอีกด้วย
ค่านิยม 3 ประโยชน์
ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ระบบการบริหาร
ซีพี สู่ความเป็นเลิศ
The 10 UNGC Principles 17 UN SDGs & UNGP
กฎระเบียบ ข้อบังคับ
และมาตรฐาน
 • การกำกับดูแลจัดการ
 • สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
 • การพัฒนาผู้นำและทรัพยาการบุคคล
 • การศึกษา

 • คุณค่าทางสังคม
 • สุขภาพและสุขภาวะที่ดี
 • การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย
 • การบริหารจัดการนวัตกรรม

 • การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • การดูแลรักษาทรัพยาการน้ำ
 • การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
 • การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ
เพื่อให้การดำเนินงานของยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เครือฯ ได้กำหนดให้กรอบการดำเนินงานทั้ง 3 ด้านของความยั่งยืน หรือ 3Hs อันได้แก่ Heart – Living Right, Health – Living Well, และ Home – Living Together เป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่ส่งเสริมหลักการและระบบการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เครือฯ ได้จัดทำขึ้นหรือบูรณาการเข้ามา อาทิ ปรัชญา 3 ประโยชน์ ระบบการบริหาร ซีพี สู่ความเป็นเลิศ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กฎบัตร 10 ประการของสหประชาชาติ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ ทั้ง 17 ประการ และกฎ ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานต่าง ๆ ของทุกประเทศที่เครือฯ เข้าไปดำเนินงาน เครือฯ ได้มีการทบทวน และปรับปรุงกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน รวมถึงองค์ประกอบของกลยุทธ์ฯ เป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความสอดคล้องและความเป็นปัจจุบันของยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งส่งผลให้บริษัทหลักและเครือซีพีได้รับการยอมรับโดยองค์กรจัดอันดับด้านความยั่งยืนระดับโลก เช่น Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), FTSE4Good, และ Morgan Stanley Capital International (MSCI) เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้คำมั่นสัญญาที่จะยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศ ความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชน และความมั่นคงให้แก่บริษัทสืบไป โดยมีแผนงานที่จะกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวด้านความยั่งยืนในปี 2020

การกำกับดูแลด้านความยั่งยืน

Sustainability Governance

เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นในการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนภายในองค์กร ประกอบกับการคำนึงถึงปรัชญา 3 ประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การเป็นบริษัทชั้นนำของโลกที่มีการดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย มีความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายและครอบคลุมต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม รวมถึงมีการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และสามารถรองรับต่อการเติบโตของจำนวนประชากรโลกและการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ผ่านการคิดค้นวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานด้านความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ Sustainability, Good Governance and Corporate Communication Operating Committee (SGC Operating Committee) อันประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มธุรกิจและเครือฯ ร่วมในคณะกรรมการจำนวน 14 ท่าน ซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เครือฯ สู่การปฏิบัติ การพิจารณากลั่นกรองในการออกนโยบายมาตรการด้านความยั่งยืนของเครือฯ และการมีส่วนร่วมและเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการบริหารความเสี่ยงต่อความเชื่อมั่นสาธารณะ โดยคณะกรรมการ SGC Operating Committee จะรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้แก่คณะผู้บริหารระดับสูงของเครือฯ จากทุกกลุ่มธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนกว่า 400 ท่าน ภายในการประชุมสัมมนา “วิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติการ เครือเจริญโภคภัณฑ์” ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 เดือน

ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร

Executive Commitment

การร่วมแสดงความมุ่งมั่นของผู้บริหาร ในการขับเคลื่อนความยั่งยืนในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน

การประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

Materiality Assessment Process

เครือเจริญโภคภัณฑ์กำหนดเนื้อหาและคุณภาพของรายงานฉบับนี้บนพื้นฐานการดำเนินงานขององค์กรและประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้มุมมองของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเป็นหนึ่งในช่องทางสำหรับสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบถึงความมุ่งมั่นและผลการดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนของเครือฯ โดยเครือฯ นำแนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืนในระดับสากล GRI Sustainability Reporting Standards แบบทางเลือกหลัก (“Core” option) มาเป็นกรอบในการจัดทำรายงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเพื่อนำมาประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ โดยมีกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ในการประเมินประเด็นความยั่งยืนภายใต้หลักสำคัญ 10 ประการของ GRI Standards ซึ่งประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการจัดทำรายงาน (Stakeholder Inclusiveness) การพิจารณาบริบทแห่งความยั่งยืน (Sustainability Context) การประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล (Completeness) พร้อมทั้งทวนสอบคุณภาพของรายงานโดยดำเนินงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย (Accuracy) ความสมดุลของผลการดำเนินงานทั้งเชิงบวกและเชิงลบ (Balance) ความชัดเจนของข้อมูลและเข้าใจง่ายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (Clarity) การมีข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบได้เพื่อแสดงถึงแนวโน้มของการดำเนินงานที่ผ่านมา (Comparability) ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและเนื้อหา (Reliability) และขอบเขตของเวลาในการรายงานเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย (Timeliness) โดยมีกระบวนการและขั้นตอนการประเมินประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ ดังนี้

ผลการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

 1. การกำกับดูแลจัดการ (Corporate Governance)
 2. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน (Human Rights and Labor Practices)
 3. การพัฒนาผู้นำและทรัพยาการบุคคล (Leadership and Human Capital Development)
 4. การศึกษา (Education)
 1. คุณค่าทางสังคม (Social Impact)
 2. สุขภาพและสุขภาวะที่ดี (Health and Well-Being)
 3. การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)
 4. การบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation)
 1. การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Management)
 2. การดูแลรักษาทรัพยาการน้ำ (Water Stewardship)
 3. การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ (Ecosystem & Biodiversity Protection)
 4. การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ (Responsible Supply Chain Management)

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

Key Performance for Sustainability

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ประจำปี 2562 (ประเทศไทย)

กรณีศึกษา

Case Study

โครงการเกษตรกรรมหมุนเวียนทันสมัยผิงกู่
โครงการสวนอุตสาหกรรมเชิงเกษตรนิเวศ ซีพี ฉือซี
โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

About this Report

2562 (ไทย)
2562 (จีน)
2561
2560
2559
การจัดทำรายงานความยั่งยืน
เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดทำรายงานความยั่งยืนขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยรายงานฯ ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 4 ต่อเนื่องจากรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 ที่เผยแพร่สู่สาธารณะเมื่อ กรกฎาคม 2562
จุดประสงค์การจัดทำรายงานฉบับนี้
วัตถุประสงค์ของรายงานฯ ฉบับนี้คือเพื่อสื่อสารถึงความมุ่งมั่น และผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญได้รับทราบ
ขอบเขตการดำเนินงาน
รายงานฯ ฉบับนี้ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมของกลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ครอบคลุม 8 สายธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ปี 2562
กรอบการรายงาน
รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นตามมาตรฐานของ Global Reporting Initiatives (GRI) โดยการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามหลักเกณฑ์แบบทางเลือกหลัก (Core Option)
บริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงาน
ผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลครอบคลุมบริษัทย่อยภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ส่วนผลการดำเนินงานด้านพลังงาน น้ำ ของเสีย ก๊าซเรือนกระจก และความปลอดภัย ครอบคลุม 13,209 หน่วยงานของบริษัทย่อยทั้งหมดภายใต้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า 216-217)
การรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
ในฐานะที่เครือฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกที่ปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติในระดับ Advanced (United Nations Global Compact, Advanced Level) เครือฯ ได้จัดทำการรายงานความก้าวหน้าตามข้อตกลง 10 ประการ และเกณฑ์ขั้นสูงสุด 21 ประการของ UN Global Compact (สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า 230)
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
เครือฯ มุ่งมั่นดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง (สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน้า 231)
การรับรองจากหน่วยงานภายนอก
เนื้อหาของรายงานฯ ฉบับนี้ได้รับการประเมินความน่าเชื่อถือของชุดข้อมูลโดย บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ ควอลิตี้ แอสชัวรันส์ จำกัด (LRQA) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองอิสระภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในระดับสากล สำหรับปี 2562 ชุดข้อมูลที่ได้รับการทวนสอบ ประกอบด้วย GRI 302-1, GRI 303-1, GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 306-2 และ GRI 403-2 นอกจากนี้ เพื่อเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของเครือฯ ในการขยายผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ในปี 2562 เครือฯ ได้มอบหมายให้ LRQA ทำการทวนสอบ (Pre-verification) ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัททั่วโลก โดยเครือฯ ได้รับข้อเสนอแนะ ดังนี้ (สำหรับการรับรองชุดข้อมูลของปี 2562 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน้า 232-233)
TOP
adapazari escort bandirma escort
chaude du sexe katrina kaif hot sex vedio jeune baisee par un vieux www xnxx best video com
British Shorthair Cat
izmir escort
atasehir escort
escort antalya atakoy escort
antalya escort bayan escort sisli escort beylikduzu
atasehir escort
bostanci escort
vdcasino
vdcasino
neyine
replica watches
gaziantep escort gaziantep escort
izmir escort kayseri escort gaziantep rus escort