การพลิกโฉมองค์กรด้วยดิจิทัล เป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ที่เครือฯ นำมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยกลยุทธ์ประกอบด้วย 6 ด้าน แต่ละด้านมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาเสริมประสิทธิภาพการทำงานทั้งต่อลูกค้า การทำงานภายในองค์กร การนำข้อมูลจำนวนมหาศาลจากกระบวนการผลิต การตลาดการบริการ มาใช้เพื่อขยาย ต่อยอดธุรกิจและการลงทุนในอนาคต

ทั้งนี้เครือฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ Digital Transformation Committee ในปี 2561 เพื่อบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีคุณศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์
  2. กำหนดกลยุทธ์และแนวทางในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์
  3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์ ภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
  4. กำหนดมาตรการในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์ ที่เหมาะสมต่อสภาวการณ์
  5. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและแนวปฏิบัติ โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

ประเด็นด้านความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) เป็นหนึ่งในบทบาทหน้าที่สำคัญของคณะกรรมการชุดนี้ ซึ่งเครือได้กำหนดกลยุทธ์และกรอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปกป้องข้อมูล สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่

การดำเนินงานด้าน digital transformation ขององค์กรมี 6 ด้าน

ตัวอย่างการดำเนินงาน เช่น

1. User Experience

True Money

เพิ่มประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า จำนวนผู้ใช้งาน 21 ล้านคน

ร้านค้าอัจฉริยะ

ระบบชำระเงินของ 7-11 สาขา True Digital Park รองรับด้วยเทคโนโลยี AI คือ Face recognition สามารถจดจำใบหน้าของเรา โดยที่การลงทะเบียนครั้งแรกต้องสมัครสมาชิก All Member ก่อน หลังจากนั้นผู้ใช้สามารถซื้อสินค้าและชำระเงินด้วยตนเอง (self-service) ไม่ต้องรอจ่ายกับพนักงาน สามารถจ่ายเงินจาก True wallet ได้ด้วยและนำสินค้าออกนอกร้านได้เลย

Application Dr.Pig

แอปพลิเคชั่น ครบวงจรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงสุกร และเป็น One Stop Service ในการเลี้ยง จนถึงการขายสุกร ปัจจุบันมีผู้ใช้งาน 2 แสนคน (ประเทศจีน)

CPMart

แอปพลิเคชั่น สำหรับการสั่งซื้อสินค้าสด และอาหารสำเร็จรูป (ประเทศจีน)

2. Digital Workplace

แอปพลิเคชั่น CP CONNECT

เชื่อมโยงการการทำงานและการสื่อสารของพนักงานในเครือฯ

3. Automation

นำเทคโนโลยี ออโตเมชั่นเข้ามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

กระบวนการผลิตเกี๊ยวนึ่งด้วยระบบอัตโนมัติ CP Food Entrepose (Qin Hiangdao) Cp.,Ltd. กระบวนการผลิตอัตโนมัติตลอดกระบวนการ

บริษัท ซีพีแรมจำกัด กระบวนการผลิตอาหารอัตโนมัติ ซีพีแรมได้มีการพัฒนาเครื่องจักรในการผลิตอาหารแต่ละชนิดขึ้นมาโดยเฉพาะ ขณะที่บางโรงงานผลิตอาหารก็เริ่มมีการใช้งานหุ่นยนต์เข้าไปผลิตอาหารกันอย่างจริงจัง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสของการปนเปื้อนที่น้อยลง เนื่องจากเป็นกระบวนการผลิตแบบปิดที่รัดกุมนั่นเอง

4. Data Analytic

เชื่อมโยง 85% ของข้อมูลค้าปลีกและ 50% ของข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ และการผลิตเข้าสู่ Dashboard กลาง เพื่อใช้ข้อมูลในการตัดสินใจทางธุรกิจ ทำให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด

5. Next Gen Technology

ใช้ Cloud Technology เป็นทิศทางมาตรฐานในการพัฒนาต่อยอดด้านเทคโนโลยีของเครือฯอาทิ แพลตฟอร์มการบริการต่างๆ และหุ่นยนต์ระบบอัจฉริยะ

การใช้หุ่นยนต์ที่โครงการเลี้ยงไก่ไข่ผิงกู่

โครงการแห่งนี้คือโรงงานผลิตไข่ไก่ที่ครบวงจรและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง โดยสร้างเป็นโรงเรือนระบบปิดทั้งหมดเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่โรงเรือน ไก่ไข่จำนวน 3 ล้านตัวสามารถผลิตไข่ได้วันละ 2.4 ล้านฟอง ทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การผสมอาหารสัตว์ซึ่งเป็นขั้นตอนแรก จนถึงการส่งไข่ไก่ออกจากโรงงานซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย จะควบคุมด้วยระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation) ทั้งหมด กล่าวคือ อาหารสัตว์จะถูกลำเลียงผ่านท่อไปยังฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ แล้วนำส่งไปเลี้ยงไก่ เมื่อไก่ออกไข่แล้ว ไข่จะถูกส่งด้วยสายพานลำเลียงไปสู่พื้นที่จัดเก็บและคัดแยก ภายในโรงงานมีแขนกลเหมือนที่ใช้ในโรงงานประกอบรถยนต์ (Robotics) ค่อยๆ นำไข่ไก่ขึ้นวางบนชั้น กระบวนการผลิตเหล่านี้ถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

TRUE service robot

หุ่นยนต์เพื่อความอำนวยความสะดวกแก่ธุรกิจด้านการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น "Service Robot Plug & Play" สามารถปรับเปลี่ยนความสามารถของหุ่นยนต์ได้ตามอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งบนตัวหุ่นยนต์เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจบริการ เช่น ธุรกิจร้านอาหาร - สามารถเสิร์ฟ อาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงรับรายการอาหาร ธุรกิจโฆษณา - แนะนำสินค้า หรือโปรโมชั่นต่างๆ บนหน้าจอ

6. Cyber Security

จัดให้มีนโยบายความปลอดภัยทางไซเบอร์ และอบรมเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)ให้กับพนักงานและผู้บริหารระดับสูง และจัดตั้งศูนย์ Security Operation Center (SOC) เพื่อดูแลความปลอดภัยของระบบ

Trend-based Innovation
  • บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือก “Zero Meat” ตามวิสัยทัศน์การเป็นผู้จัดหาอาหารระดับโลก เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร ได้จัดตั้งห้องทดลองเพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกขึ้นที่ Silicon Valley
CP Innovation Exposition

เพื่อขับเคลื่อนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมนอกเหนือจากงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์จัดขึ้นทุกๆ 2 ปี และจัดต่อเนื่องมาแล้ว 10 ปี เพื่อแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ข้ามกลุ่มธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมและยกย่องพนักงานผ่านการประกวดผลงานนวัตกรรมจากทุกกลุ่มธุรกิจทั่วโลกแล้ว

จำนวนผลงานนวัตกรรม
จำนวนผลงานที่ได้รับรางวัล CHAIRMAN AWARD
จำนวนผู้เข้าร่วมงาน

การจัดงานนวัตกรรมครั้งถ้ดไป จัดในปี 2566 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการส่งผลงานเข้าประกวด