เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นสมาชิกในสมาคมและองค์กรการค้าหลายแห่ง ซึ่งทำให้เครือฯ ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการให้คำแนะนำ ผลักดันนโยบาย และสนับสนุนได้ด้านต่างๆที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

ในการสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความสำคัญอย่างสูงสุดต่อจริยธรรม ความซื่อสัตย์และความโปร่งใสทั้งในด้านการสนับสนุนทางการเงินและการดำเนินธุรกิจของเครือฯ ตามที่ระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณการบริหารธุรกิจว่าเครือฯ จะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง ผู้รับสมัครเลือกตั้ง ผู้มีอิทธิพลทางการเมือง หรือตัวแทนที่มีผลประโยชน์เป็นศูนย์ เพื่อการคงความเป็นกลางทางการเมือง

รวมข้อมูลการสนับสนุน 4 ปี

ประเภทองค์กร การสนับสนุนปี (บาท)
2561 2562 2563 2564
ล็อบบี้ยิสต์/ ตัวแทนผลประโยชน์ หรืออื่นๆที่ใกล้เคียง 0 0 0 0
แคมเปญทางการเมืองระดับท้องถิ่น ภูมิภาคหรือระดับชาติ / องค์กร / ผู้รับสมัครเลือกตั้ง 0 0 0 0
สมาคมทางการค้า/ กลุ่มที่ได้รับการยกเว้นภาษี 15,452,712 21,136,687 23,592,965 24,616,720
อื่นๆ 0 0 0
รวมยอดการสนับสนุนทั้งหมด 15,452,712 21,136,687 23,592,965 24,616,720