หลักการความยั่งยืน
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์

เครือเจริญโภคภัณฑ์ยึดมั่นในปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนของเครือฯ ที่มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์ แก่ประเทศชาติ สังคมและเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบกับหลักการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management - TQM) ภายใต้แนวทาง ซีพีสู่ความเป็นเลิศ (C.P. Excellence) เครือฯ จึงให้ ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บนหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การตรวจสอบได้ และความรับผิดชอบ สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานของแต่ละประเทศและระหว่างประเทศ

กลยุทธ์

เพื่อให้ก้าวทันต่อความท้าท้ายที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้กำหนดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน โดยมีแรงบันดาลใจที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกชีวิตในสังคมให้ดีขึ้นและยั่งยืน

ปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน

การพัฒนาความยั่งยืนเพื่อ

  • ประเทศ
  • ประชาชน
  • บริษัท

เข้าร่วมเป็นภาคีในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เข้าร่วมเป็นภาคีในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact: UNGC) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยมีความมุ่งมั่นที่จะผสานหลักสากล 10 ประการ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์กร และการดำเนินงานประจำวัน และจะสนับสนุนโครงการความร่วมมือต่างๆ ที่จะช่วยผลักดันให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) กลายเป็นจริง