เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเปรียบเสมือนทิศทางที่จะนำพาให้เกิดการปฏิบัติ เพื่อสามารถบรรลุเป้าหมายความยั่งยืน ให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ในการสร้าง “อาหารคน อาหารสมอง สร้างโอกาสในการเข้าถึงคุณค่า เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคน” โดยยึดมั่นความกตัญญูทั้งต่อประเทศชาติ สังคม และบริษัท ตามหลักค่านิยม 3 ประโยชน์ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระบบการบริหารซีพีสู่ความเป็นเลิศ (C.P.Excellence) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมภิบาล โดยมีโครงสร้างการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนสามารถบรรลุ เป้าหมายความยั่งยืนของเครือฯ นอกจากนี้ยังสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ทั้ง 17 ประการ และจัดการประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน
ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร
การประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน
การรายงานด้านความยั่งยืน
การขับเคลื่อนความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์มีพื้นฐานมาจากความกตัญญูและความซื่อสัตย์ โดยพนักงานทุกคนยึดมั่นในหลักค่านิยม 3 ประโยชน์ ที่ปฏิบัติต่อเนื่องมาเกือบ 100 ปี นับตั้งแต่ ก่อตั้งบริษัทน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ดำเนินการตามระบบซีพี สู่ความเป็นเลิศ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ยึดมั่นหลักการสากล และกฎระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานของทุกประเทศที่เครือฯ เข้าไปดำเนินงาน

เครือเจริญโภคภัณฑ์กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุม 12 เป้าหมายหลัก ซึ่งมีความสอดคล้องตาม SDGs ของสหประชาชาติ ทุกองค์ประกอบภายใต้ยุทธศาสตร์ความยั่งยืน โดยมีกรอบการดำเนินงาน 3Hs HEART-HEALTH-HOME เป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตและก้าวหน้าอย่างมั่นคง เพื่อสร้างการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียในทุกพื้นที่ครอบคลุม 21 ประเทศทั่วโลกและเขตเศรษฐกิจ

หลักค่านิยม 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน

การพัฒนาความยั่งยืนเพื่อ

  • ประเทศ
  • ประชาชน
  • บริษัท
เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งมั่นและผลการดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนของเครือฯ พิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เพื่อทำการประเมินประเด็น ความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญ ตามหลัก GRI Standards ซึ่งประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน ได้เสียในการะบวนการจัดทำรายงาน (Stakeholder Inclusiveness) การพิจารณาบริบทความยั่งยืน (Sustainability Context) การประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) และความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล (Completeness) โดยผ่านกระบวนการและขั้นตอนการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ ดังนี้
1.
การกำกับดูแลจัดการ (Corporate Governance)
2.
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน (Human Rights and Labor Practices)
3.
การพัฒนาผู้นำและทรัพยาการบุคคล (Leadership and Human Capital Development)
4.
การศึกษา (Education)
5.
คุณค่าทางสังคม (Social Impact)
6.
สุขภาพและสุขภาวะที่ดี (Health and Well-Being)
7.
การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)
8.
การบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation)
9.
การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Management)
10.
การดูแลรักษาทรัพยาการน้ำ (Water Stewardship)
11.
การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ (Ecosystem & Biodiversity Protection)
12.
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ (Responsible Supply Chain Management)
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด จัดทำรายงานความยั่งยืนต่อเนื่องนับจากรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 โดยรายงานความยั่งยืนนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

โดยรายงานตามมาตรฐานของ Global Reporting Initiatives (GRI) โดยการเปิดเผยข้อมูล เป็นไปตามหลักเกณฑ์แบบทางเลือกหลัก (Core Option) และมีการรับรองจากหน่วยงานภายนอก