รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : ก้าวที่กล้า สู่การเปลี่ยนแปลง

08 ธันวาคม 2565

ก้าวที่กล้า สู่การเปลี่ยนแปลงสร้างคุณค่าตลอดโซ่อุปทานสินค้าเกษตร จ.น่าน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด “แก้ไขปัญหาผลผลิตการเกษตรตามฤดูกาลล้นตลาด พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย เกิดเป็นสินค้าจากวิสาหกิจชุมชน สร้างรายได้รวมกว่า 252,428 บาทต่อปี”

จากภาวะสินค้าเกษตร จ.น่าน ล้นตลาดในแต่ละฤดูกาลที่เกิดขึ้นซ้ำๆทุกปี โดยสาเหตุหลักของปัญหาคือ ผลผลิตไม่มีคุณภาพ ทำไม่สามารถเข้าสู่กระบวนกลางน้ำ ในการคัดเกรดและบรรจุตามมาตรฐานได้ ส่งผลต่อเนื่องให้ไม่สามารถวางจำหน่ายในตลาดที่มีการแข่งขันสูงเกษตรกร

จึงมีความจำเป็นต้องจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต และไม่คุ้มค่าต่อการดำเนินการเพาะปลูกจากการลงพื้นที่ทำงานใน จ.น่าน และรับทราบปัญหา ได้มีโอกาสร่วมหารือระดับจังหวัด ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้ผลผลิตทางการเกษตร ตามฤดูกาลล้นตลาดและร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล กำหนดพืชที่จะเริ่มดำเนินการแก้ไขปัญหา 4 ชนิด ได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ฟักทองพันธุ์อำพันทองอำไพ เงาะโรงเรียน และเม็ดมะม่วงหิมพานต์ โดยเลือกจากพืชที่มีปัญหาแต่ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหาอยู่ในขณะนั้น แล้วดำเนินการแก้ไขปัญหาในกระบวนการกลางน้ำ และกระบวนการปลายน้ำโดยการเชื่อมโยงตลาดภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดังนี้

  1. ดำเนินการเชื่อมโยงตลาดมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง โดยคัดมะม่วงเกรดคุณภาพส่งขายให้กับทางโลตัสภาคเหนือ ส่วนเกรดรองลงมาได้กระจายสินค้าภายใน จ.น่าน
  2. ดำเนินการเชื่อมโยงตลาดฟักทองพันธุ์อำพันทองอำไพ กับบริษัท เจียไต๋ จำกัด โดยทางบริษัท เจียไต๋ ยังได้ให้ความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตฟักคุณภาพให้กับเกษตรกร
  3. ดำเนินการเชื่อมโยงตลาดเงาะโรงเรียน กับแม็คโคร สาขาน่าน และมีแผนการรับซื้อในปีต่อๆไป
  4. ดำเนินการช่วยเหลือกระบวนการแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และสลากตราสินค้า หลังจากดำเนินการแก้ไขปัญหาทั้ง 4 พืชแล้ว ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทำปฏิทินการเก็บเกี่ยวผลผลิตตามฤดูกาล เพื่อวางแผนในการรับมือ และประสานงานได้ทันเวลา ตามฤดูกาลที่มีผลผลิตในปีถัดไป