รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : สานสายใยกล้วย

08 ธันวาคม 2565

สานสายใยกล้วยช่วยเศรษฐกิจชุมชน เพื่อความยั่งยืน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) “สนับสนุนและพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยตั้งแต่กระบวนการผลิตต้นน้ำจนถึงวางจำหน่าย ต่อยอดนำวัสดุกล้วยเหลือทิ้งเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอมูลค่าสูง สร้างรายได้ให้เกษตรกรกว่า 252,000 บาท/ปี”

เกษตรกรในจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกกล้วยเป็นหลัก มีครอบครัวใหญ่ที่ประกอบด้วยผู้สูงอายุ เด็กและคนวัยหนุ่มสาวที่ต้องใช้แรงงานในการทำเกษตรเพื่อเลี้ยงดูทั้งครอบครัว การปลูกกล้วยที่ต้องรอเวลาเก็บเกี่ยวกว่า 9 เดือน ประกอบกับโรคและภัยธรรมชาติทำให้เกิดปัญหาความไม่แน่นอนของรายได้ รายรับที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การสร้างรายได้เสริมจึงเป็นทางออกที่จะบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจภาคครัวเรือน นอกเหนือจากผลผลิตที่จำหน่ายไปทั้งแบบสดและแปรรูป ยังเหลือลำต้นและกาบใบที่เป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกว่า 30,000 ตันต่อปี ความพยายามที่จะสร้างรายได้โดยการนำวัสดุเหลือใช้ไปจำหน่ายเป็นอาหารสัตว์ประสบความล้มเหลวเนื่องจากคุณค่าทางโภชนาการไม่เพียงพอ จึงมีความพยายามสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุโดยการนำไปผลิตเป็นสิ่งทอ แม็คโครจึงริเริ่มพัฒนาให้เกษตรกร สามารถสร้างมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ให้เป็นสิ่งทอรักษ์โลกใส่สบาย เป็นอัตลักษณ์ลวดลายที่เกิดจากภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นและสร้างรายได้แก่ชุมชน (From Waste to Wealth)