รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : ปุ๋ยอินทรีย์นาโนสู่การท่องเที่ยว

08 ธันวาคม 2565

ปุ๋ยอินทรีย์นาโนสู่การท่องเที่ยว “บ้านธรรมชาติล่างโมเดล” บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) “สร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนบริหารจัดการรูปแบบการรวมกลุ่ม เกิดตลาด Online วิถี New normal สร้างอาชีพ สร้างรายได้กว่า 1.3 ล้านบาท”

ชุมชนบ้านธรรมชาติล่างเป็นชุมชนขนาดเล็กที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมงพื้นบ้านมีรายได้ไม้แน่นอน โดยเฉพาะในช่วงมรสุมไม่สามารถออกเรือหาปลาได้ ผู้นำชุมชนได้ร่วมหารือร่วมกับ CPF ในพื้นที่ คิดโครงการเพื่อลดรายจ่ายการใช้สารเคมีภาคเกษตรกรรมในชุมชน เปลี่ยนจากปุ๋ยเคมีมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนอีกทั้งชุมชนแห่งนี้ยังเป็นเส้นทางผ่านของนักท่องเที่ยวเพื่อข้ามไปยังเกาะช้าง จึงเกิดการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ของจังหวัดตราด บริษัทให้ความสำคัญการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจโดยได้ริเริ่มโครงการและกิจกรรมต่างๆสู่การเชื่อมโยง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนแต่ภายใต้กลยุทธ์ 4 ผสานสู่ความยั่งยืน ขีด+คิด+ร่วม+(ข่าย) จากปัญหาดังกล่าว ผู้นำชุมชนได้ร่วมกับ CPF คิดโครงการเพื่อลดรายจ่ายการใช้สารเคมีภาคเกษตรกรรมจากปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยอินทรีย์แทน อีกทั้งชุมชนแห่งนี้ยังเป็นเส้นทางผ่านของนักท่องเที่ยวเพื่อข้ามไปยังเกาะช้าง จึงเกิดการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ของจังหวัดตราด โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมีเป้าหมายเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เชิดชูอัตลักษณ์ วิถีชีวิตของชุมชน ส่งเสริมให้เกิดอาชีพใหม่ๆเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน ด้วยตระหนักว่าความมั่นคงทางอาชีพและรายได้มีส่วนช่วยเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่ชุมชน ช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประเทศอย่างยั่งยืน

แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ที่เกิดขึ้นภายในประเทศและทั่วโลก ทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวของชุมชนต้องหยุดชะงักลง ชุมชนไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยว ทำให้ขาดรายได้ สินค้าของชุมชนไม่มีช่องทางจำหน่าย CPF จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายพลิกวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสคิดการทำตลาด Online เพื่อจำหน่ายสินค้าของชุมชน ชุมชนเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความหลากหลาย เยาวชนในชุมชนพัฒนาตัวเองสู่การต่อยอดธุรกิจในชุมชน เกิดชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความสามัคคี เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยว เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ดี เกิดการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม