โครงการการส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร

21 มิถุนายน 2565

การส่งเสริมการเข้าถึงอาหารในเด็กและเยาวชนของซีพีเอฟ

บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ตระหนักถึงความสำคัญของการมีโภชนาการที่ดีในเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาสังคมไทย โดยดำเนินการส่งเสริมการเข้าถึงอาหารและสนับสนุนภาวะโภชนาการที่ดีของเด็กนักเรียน ด้วยเชื่อมั่นว่าการมีโภชนาการที่ดีจะเป็นต้นทุนสำคัญที่ส่งเสริมให้เด็กเติบโตได้เต็มศักยภาพ

โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

สร้างการเรียนรู้กระบวนการเลี้ยงไก่ไข่ การบริหารจัดการและนำผลผลิตที่เหลือออกจำหน่ายในชุมชนเพื่อสร้างรายได้เป็นกองทุนหมุนเวียนแก่โรงเรียน รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในชุมชน

โครงการ ซีพีเอฟอิ่ม สุข ปลูกอนาคต

ดำเนินการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558-2561โดยกำหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในการเข้าถึงอาหารของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนและชุมชน

โครงการเปิดโลกการเรียนรู้

เพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ สำหรับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ผ่านการเรียนรู้จากโรงงานผลิตอาหารแปรรูปของบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัย

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

คน

จำนวนเด็กและเยาวชน เข้าถึงอาหาร