โครงการการเสริมสร้างรายได้สินค้าประมง (ปูม้า) จากนวัตกรรมสู่ธุรกิจเพื่อสังคม จ. สุราษฎร์ธานี

19 พฤษภาคม 2565

หลังจากที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ส่งเสริมธนาคารปูนวัตกรรมในหลายจังหวัด ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันมีการปล่อยลูกปูจำนวนมากกลับสู่ทะเล ทำให้ชาวประมงสามารถจับปูได้ปริมาณเพิ่มขึ้นมาก แต่ประสบปัญหาด้านตลาดเพราะแพปลาในพื้นที่มีกำลังการซื้อที่จำกัด เครือฯ จึงวางแผนกับชุมชน เพื่อที่จะส่งเสริมการแปรรูปและหาตลาดที่่เป็นธรรมให้แก่ชุมชน โดยบริษัท ซีพีแรม จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานของเครือฯ มีความต้องการปูในการแปรรูปเป็นข้าวกล่อง จึงได้เข้าร่วมโครงการรับซื้อปูจากชุมชนต้นแบบที่มีศักยภาพ และสามารถผลักดันให้เป็นโมเดลธุรกิจในอนาคตสำหรับชุมชนอื่นๆ ต่อไปได้ โดยชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกคือชุมชนตะกรบ อำเภอไชย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะดำเนินการรวมกับบริษัทเอกชน รับซื้อปูในพื้นที่ทั้งนี้ ชาวประมงที่่เข้าร่วมจะมีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งทางบริษัทจะรับซื้อในราคาที่สูงกว่าแพในพื้นที่ เนื่องจากเป็นปูที่มาจากการทำประมงอย่างยั่งยืน

ผลลัพธ์ประโยชน์ที่ได้รับ

ปล่อยลูกปูสู่ธรรมชาติแล้วกว่า

ล้านตัว

รายได้จากการขายปูม้า

บาท